Stads-nieuws. - Versehillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR ZONDAG 28" OCTOBER i860. N" 240. Pieter BEKE, uiilredend lid. Ciiabt.es VANDE BROUCKE. idem, Pieter BOEDT, idem. Chari.es LANNOY. idem. August BEAUCOURT, idem. Gustaaf DE STUERS, Grondeigenaar. August H4 NDERICK, Major der Burgerwacht FROÏDURE-VANDENBROELE. Koopman. BE TOEKOMST. De brieven voor de rodaklie, dc boeken om in ons bladje geplualsl le worden, moeien vrac-lilvrij den uitgever, Dixmude-straat, 37, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Vooj'Yperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjure, fr. .1-00, vóórop Ie beluien. Builen slad, zeilde prijs mei verboog van hel porl. Men s lirijll in bij den drukker van dil idad, alsook bij alle posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN li cenliincn den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpacblingon, enz. co andere Beriglen, ten burcele van dil Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot bel verval van den dag der verpachting, des ove.rsiags ol' anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal een' berigt'van zes regels, zijn beroep bel redende, onvcrgcld in dil bladje le laten inlijven. lir worden wekelijks Afdruksels van dil blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plauls hebben. DE VLAAMSCHE STER EN DE KIESINGEN. In zijn nummer van Zondag laatst geeft het Journal d' Ypres een artikel opzettelijk tegen de Vlaamsehe Ster ge richt, eene maatschappij Rhetorics onzer slad. De schrijver, om zijne zucht tol christelijke deugd le vol doen en zijne broederliefde te bewerken,aarzelt niet de leden, die alhoewel niet rijk toch.eerlijke menschen zijn, ten prooi te werpen aan de minachting hunner medeburgers. Hij be gint met te zeggen dal zij ontstichtende tooneelverloningen geven lot schandaal en verergernis der burgerij! lot bederf der zeden Na deze ronkende zinsnede schildert hij ze af als de werktuigen der vrijmetselaars, anders gezegd der Frunc- mucous liij doet deze eerlijke maatschappij, ten tijde der kiezingen, langs de slrat n ai huilen en schreeuwen loopen en geeft ze uit als eene bande, altijd gereed om eenen aanslag le gen de kiezingen der katiiolijken (klerikalen) le bewerken. Hij eindigt met die verdedigers der vlaamsehe zaak uit te maken als leeraars der Eranc-magons-stelsels omdat zij zicli voor stellen in den loop des aanstaanden winters eenige openbare vlaamsehe lezingen le geven J En dat alles om de aanstaande kiczingswillelih, wel Tleere De schrijver moet de Yperlingen voor de grootste onnoo- zelaars der wereld aanzien om xjcli voor le stellen dal zijne leugens en laster door hen voor waarheid zuilen aanveerd worden. Dat hij maar aan allen vrage (en er zijn er veel) die de vlaamsehe vertoningen bijgewoond hebben, wat voor schandaal of zedeloosheid zij daar gezien hebben en zij zullen hun eenparig antwoorden Geene. Dus hij heeft gelogen! Liegen en kalholijke schrijver zijn, foeiof zijn die woorden misschien synoniem Nu, aangezien de heilige schrijver om zoo te zeggen de leden uitdaagt, zullen wij in hunne plaats eenige beweegre dens voor den dag brengen. Laat ons eens zien wat de katiio lijken (klerikalen) willen Moesten de kalhoiijken (klerikalen) eens aan liet bewind komen, de Vlaamsehe Sier zou van subsiuien niet veel meer moeten wisselen, gij ziel het, dewijl zij nu zoo schreeuwen tegen eene kleine hulpsom die deze maatschappij jaarlijks ontving. De burgerij zou mogen vaarwel zeggen aan de zoo vermakelijke en zoo stichtende tooneelverloningen. Wat de kalhoiijken (klerikalen) willen is de ondergang der Vlaamsehe Sier. En wat deden zij om tot hun doel te kunnen geraken zij trachtten liet bestaan le ondermijnen van eenige der voornaamste leden. Om maar één voorbeeld onder ver scheidene aan te halen, zullen wij eens spreken over den uil gever van ons bladje. Die man, door ieverig le werken, heeft zich een eerlijk bestaan verschaft dat misschien door eenige benijd wordt; die man, gekend om zijne gematigde liberale grondbeginsels, is een der kampers voor de heilige vlaamsehe zaak en Voorzitter der hierboven aangehaalde Sier. Vele po gingen werden des tijds bij hem aangewend om hem le doen afwijken, maar niets heeft geholpen: noch bedreigingen, noch streelingen, noch aanbod tol vergelding. Wat heeft irfen verder gedaan om hunne wraak te voltooien hebben zij getracht hem op zand le helpen met het huis waar hij woonde onder zijne voeten te verpachten en hem, hij Deurwaarder, onder een belachelijk voorwendsel, te verwittigen dat hij een andere woonst moest zoeken! Die schijnheiligen hebben volstrekt in hunne plannen mislukt. Wat doen zij nu om hem nog verder le tergen en hem in zijne stoffelijke belangen, te benadeeligen zij dringen tot in de sterfhuizen en daar, hij een lijk, waar zij volgens het voorbeeld van onzen God- delijken Zaligmaker de vergeving aan zijne vijanden zouden moeten a inmmen, daar bewerken zij hunne eigene wraak, zij beletten dat men bij hem ga om de noodige rouwdruksels te doen verveerdigenkleine middels, niet waar? Kiezers! die Dinsdag geroepen zijtom de helft van den gemeente-raad onzer stad door mannen van uwen keus le vernieuwen, zegt, gezond geoordeeld, mogen zulke mannen aan het bewind komen? Zouden zulke mannen iets doen voor den vooruitgang en het volksbestaan? Erreur! Profonde erreur! Zij zouden al wie naar hunnen wil niet danst, trachten le hoonen, verachtelijk te maken, van honger le doen sterven, zoo als zij poogden met Engel Van Eeckhout te doen (tot meerder eer en glorie Gods) Kiezers, zulke wraakzuchtige partij-gezindheid zal zeker uwe slem niet hebben s», a. De kandidaten voor le stellen in de aanstaande slacls-kie- zing van Dinsdag, 50" October, zijn de hoeren

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1