Stads-meuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Vcrschiilige lijdingen. VIJFDE JAAR. ZONDAG 4" NOVEMBER 1866. N° 24 i. DË TOEKOMST, De brieven voor do rcdaklie, de hoeken om in ons bladjc (repluatst le worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 37, toe gestuurd worden.INSCH1UJ VING Voor Yjjcren, per drie maanden, fr, 1-00: per jure, fr. t-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-dirckteurs. BEKENDMAKINGEN i- eenlimen den' drukregelde Plakbrieven van Verknopingen. Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn i/ratis ingelijfd lol het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een borigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergcld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis iu de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Ejltslasj der Gemeente Klcziugen der stad Ypereu. IngeschrevenenGit Getal stemmers540 Geldende briefjes537 Volstrekte meerderheid2G9 M. Beke, Pieter,heeft 478 stemmen bekomen. M.Vande Brouke, Charles, 451. M. Bocdt, Pieter, 42li. M. Lan- nov, Charles, 424Beaucourt, Auguste. 285. II. De Stuers; Gustaaf, 530. SI. Froidure-Vandenbroele, 301. M. Hynderick, August, 309. SI. Cornette, Theophiel, 172. SI. Bossaert, Hector, 142.SI. Poupart, Antoon, 145. BI. Vandevyver, August, 92. SI. Capron, Jules, 72. 31. Barbier-SIulier, 57. SI. Soenen, August? 23. SI. Vanderstichele de Blaubus, Amédée, 12. SI. Lapiere, Louis, 9. SI. Lambin, Jan-Baptiste, 9. SI. Nyssens, 9. BI. Sanly (vader), 7. Si. Vanden Driessche, 7. SI. Dusillon, Emiel, 6. SI. Durutte, Erniel, G. SI. Boucke- naere, Louis, G.31. Leleup-Giet, 5. BI. Rabau-Ignon, 5. BI. Coppieters, Ilenri, 5. BI. Daimotc, Xavier, 4. SI. Fagel-Vallaeys, 4. Bijgevolg is de geheele lijst des liberale genootschaps door de kiezers aangenomen en met de volstrekte meerderheid ge kozen. Den avond der kiezing werd er serenade gegeven ter gele genheid der benoemingen der nieuwe raadsleden. De kiezing van SI. A. Hynderick heeft gelegenheid gegeven aan de burgerwacht hare hulde aan haten kommandant le gaan bewijzen het korps officieren en dit der onder-officieren zijn hem gaan gelukwenschen. 's Avonds was er luchsteking in stad. SI. Hynderick geeft Slaandag avond ten 8 ure, in de af spanning het Zilveren Hoofd, eene lapeije (feest) voor de be woners der gebuurte en de cijbel-maatschappij der Burger wacht. Iedereen is met zijn huisgezin uitgeuoodigd. Wij vernemen dat doktor Vercamer, van het Bclgiesch- Blexikaansch legioen, tot officier van 't orde der Guadeloupa verheven is. Op Steenstraet is er dezer week brand onstaan in de maga zijnen van sieur Leroy, koopman in stovekolen en graan. De schuur en de stallingen zijn de prooi der vlammen geworden. Vijf koeien en een verken zijn tot kolen verbrand geworden. De schade beloopt tot omtrent 5000 frank. Men schrijft die ramp aan de kwaadwilligheid toe. De heer minister van binnenlandsche zaken heeft eene circulaire gezonden aan de heeren gouverneurs der provin ciën, nopens de uitvoering van het algemeen reglement van 1 september,betrekkelijk de scholen van volwassenen.Deze cir culaire alsook het reglement, welk er is bijgevoegd, zal dooi de heeren gouverneurs worden overgemaakt aan de gemeen ten-besturen, de school-opzichters en de arroudissements- kommissarissen bij middel van den Memorial administratef. Slen weet dat het doel van het gouvernement is, het on derwijs te volwassen door alle middelen, die in zijne macht zijn, te bevoordeelen, zijne werking onderwerpende aan de gene der gemeente-besturen en provintiale overheden. De gemeente-raden zullen bijgevolg uitgenoodigd worden te beraadslagen over het voorstel scholen van volwassenen in te richten, in de voorwaarden, door het reglement voorge schreven, of onder hel regiem van dit reglement de scholen te plaatsen, die reeds zijn tot stand gebracht. Zij zullen tenzelfden tijde te antwoorden hebben op de vol gende kwest'ien 1° Zal men uitzonderingen maken op het princiep van kosteloozen leergang en ui welken zin 2° Zuilen de boeken en ander schoolgerief ten laste dei- leerlingen zijn, of wel zal de gemeente te samen met het bu reel van weldadigheid, de kosten er van dragen 5° Zal tnen den onderwijzer de zorg overlaten, tegen uil- keering, de noodige onkosten van licht en vuur ie doen 4° Laten de hulpbronnen der gemeente toe de geheele uit gaven te dragen van verwarming en verlichting, van het kos teloos onderwijs der leerlingen en de jaarlijksche schadeloos stelling den onderwijzer toe (e staan 5" In geval van neen, welke sommen kan zij besteden tot die uitgaven en welk zal het deel zijn waarvoor het bureel van weldadigheid er zal tussclien komen De beraadslaging van eiken gemeente-raad zal aan de goedkeuring van de bestendige deputatie worden onderwor pen, die zal oordeelen of de geldelijke tusschenkomst der

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1