'-stSb«ïxsr rssiss «sas. u». ~uw,> - Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 9" DECEMBER i860. Nü 246. Zondag laatst gaf de Symplionie-maalschappij een concert in de groote zaal van den Schouwburg onzer stad. De zaal was eivol, ook zijn er veel le den en er ontbrak geen een. De verschillige muziek- en zangstukken werden goed en naar ieders smaak uitgevoerd, voorname- lijk een zangstuk in het vlaairisch, gezegd dooi M. X***, lid der f^laamsche Sier. Het Journal d'Ypres geeft een allerschoonst ar tikel daarover die, wij twijfelen er niet aan,in geen deelen overdreven is, want bet talent van den heer X***. als zanger en akteur, gckcrul is; maar wat er ons verwondert, is dat diezelfde Journal cl pi es over eenige wrcken nog de leden der maatschappij de yiaamsche Ster, afschilderde als franc-macons, bende-mannen, kiezings-voorvechters en onzedige kerelsdie de bedorvenheid onder hunne medebur gers strooiden, door het geven van schandelijke en zedelooze tooneelstukken En nu, omdat er een dier kerels, na zulke smaadwoorden naar het hoofd te hebben gekregen, nog de edelmoedigheid heeft hunne muziek-feest. te helpen opluisteren, nu zwaaien zij hem loftuitingen toe! Zou het Journal d'Ypres berouw hebben over zijne leugens en laster, of is het weeral klerikale komedie Het laatste zal zeker het echte zijn. De begraving van M. Forrest, te Wervïcq, heeft Dinsdag morgend aldaar plaats gehad onder den toeloop van eene ontellijke menigte. Buiten vele vreemdelingen, waren al de inw oners van A\ ervicq te been. Onder de hecren van andere plaatsen be merkten wij MM. Carton, arrondissements-kom- missarisBeke, burgemeester van A peren de provinciale raadsleden, Carpentier, Rayait, Van Elslandealsook vele notarissen en burgemeesters der omliggende steden en gemeenten. De pompiers, het muziek-korps, eene escouade douaniers met hunne officieren, alsook al de gilden en maatschap pijen der stad waren in den lijkstoet tegenwoordig. Op de kist lag het eere-kruis van 't Leopold's-orde, waarvan de overleden Ridder was. In de kerk heeft men nooit, in grootere steden, meer toeloop geziende offrande heeft ten minste 2 1/2 ure geduurd. Op het kerkhof werd eene re devoering uitgesproken doorM. Beke, buigcmees- ter van Yperen, waarin al de burgerdeugden van M. Forrest met de oprechtste kleuren werden afge schilderd. Daarna was het de beurt van M. Bal- maekers, muziek-meester, die ons zegde hoeveel weldaden de overleden aan het muziek-korps deed en hoeveel al de maatschappijen, in het algemeen, door zijn afsterven in hem ecnen steun verliezen. Deze twee redevoeringen werden met de grootste stilte aanhoord, waarna de omstaanders langzaam liet graf verlieten van dezen die aldaar zooveel goeddeed en waaraan menigeen veel verschuldigd is. M. Forrest was oud raadslid van West-Ylaande- rcn. oud sckrclaris,oud schepen en oud burgemees ter van Wervicq. Door besluit van 2o" October laatst, heeft de Provinciale Raad van West-Vlaandercn, de kiczing nietig verklaard van sieur Scys, die den 27» Sep tember laatst als lid van den Werkrechters-Raad gekozen werdde kiezing van den beer Y. Navez, E TOEKOMST, «e brieven voor do redaUie, do boeken om in ons bladje geBuiten slid, zelfde der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De personen d£c een abonnement nemen op tic TOEKOMST, voor 1807, zulleai de nog vóór Nieuwjaar verschij nende nummers tffaSin ontvangen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1