Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VIJFDE JAAR. ZONDAG 23» DECEMBER 1806. N° 248. tegenwoordig ge- Wij «hebben Dinsdag laatst wecst in eene Tooneelvertooning, ten profijte van de armen onzer stad, gegeveïi door de heeren onder-officieren van 't 10° rcgP, alhier in bczet- ting. Les Pauvres de Paris, drama in 5 bedrijven en een voorspel, en Le lait d'anesse, blijspel in een bedrijf, werden buitenmate goed gespeeld, voorna melijk Les Pauvres de Paris, waarin sommige tooneelen de begoocheling zoo verre brachten dat de aansehouwers, teenemaal mcdegesleept met hunne gedachten, zich getuige geloofden der ware gebeurtenissen aldaar verbeeld. Menigeen stortte echte tranen van aandoening; en ware het niet ge weest dat het orgaan der spraak bij de aktricen een man deed vermoeden, men zou waarlijk geloofd hebbcu dat de vertooning gegeven werd door kun stenaars van beroep. Alles was in harmonie: dc kleedij, het spel, het muziek en de opvoering, niets ontbrak er, en dc heeren onder-officieren van 'l i()e verdienen allen lof over hunne pogingen die zij Dinsdag laatst aan den dag legden. Het publiek,die echter uit liet puik der stad samengesteld was, beeft eenen alleraangenaamsten avond doorgebracht en gelegenheid gevonden 0111 zijne arme broeders in den noad bij te slaan. Dank. duizendmalen dank, voorde noodlijden den van Yperen. M. Eissenloffel, gepensionneerd groot-major van 't belgiseh leger, officier van 't Leopoldsorde en ridder van liet militaire-order van Willem der Nederlanden, is Woensdag laatst met al dc eerbe- wijzingen aan zijnen rang gehecht, worden. Na de lijkdienst, begraven ge in de Sl Jacobs-kerk alhier, werd de doode overgevoerd naar Ghelu- velt, alwaar de familje-kelder Keingiaert bestaat. De lieer Eissenloffel was door den echt aan deze edele familje rechtstreeks verbonden. Eene redevoering werd vóór de leraardbcslelling doorM. den kolonel de Guaila uilgesproken. Kundig en indrukwekkend verbeeldde zij den edelen en rechtschapen man, wiens afsterven een verlies is voor allen die hem kenden de arme en ongelukkigen beweenen in hem eenen vriend en eenen beschermer. Geheel Wulverghem stond Zaterdag laatst op sprieten. Ter gelegenheid van liet voltrekken der kalsijde van Meessen naar Nieuwkerke, hadden eenige be middelde ingezetenen van Wulverghem dc werkers getrakteerd. Deze laatstcu liet hoofd verwarmd, vielen aan 't krakeclen en vandaar aan 'l veelden lot zelfs hadden de huizen ook hunne beurt van aanval. Men zegt dat Matanlc Justice er zich mede bemoeit. Zaterdag, 15 dezer, omtrent 8 ure 's morgens, vond men te Passchcndale in eenen put verdron ken, zekeren Piefer-Francis Tyvaert, werkman, van 51) jaren, die eenige stonden te voren zijn huis verlaten had. Tyvaert was sedert eenigen tijd in den geest geslagen. De miliciens der lichtingen van 1859 tot 1866, die, in den loop van laatst gemeld jaar, hetzij door het overlijden van hunnen vader of hunne moeder weduwe, Jictzij door de wettige scheiding of echt- DE TOEKOMST Do. brieven voor de redaklio, de boeken om in oris bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmuclc-straat, 39, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperei., per drie maanden, fr, 1-00per jare, fi>. 3-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van bet port. Men Schrijft in bij den drukker van dit blau, alsook bij alle posl-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 1*2 centime» den drukregel; —de Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere.Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn (jnatis ingelijfd lot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle mlee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje Ie laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad yr'atis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hébben. De pcrKoiien die ecu .ihoiiiicineiit nemen op de TOEKOMST, voor M867, zullen de nog vóór Nieuwjaar verschij nende mammers i/t'nf in ontvangen. —it ■littrKKKO-ajf' —ti

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1866 | | pagina 1