3tad»s-ïiieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZESDE JAAR. ZIEN L> AG 5" FEBRUARI 1807. Nu 234. De heer Adolphe Muny - onderluitenant bij de Rijschool Ier dezer bezetting - schrijver der tran che woorden van de romance welke wij heden >nze abonnenten als primie mededeelen, is tevens !e schrijver van een boekdeel fransche gedichten voor titel voerende Chants et Murmures, en welke in onze drukkerij thans ter perse liggen. Op dit boekdeel dat eerlang zal verschijnen is er eene in schrijving aan fr. 5-5Ö het exemplaar, in onze bu- reelèn geopend. M. Muny is niet alleen een talentvolle fransche dichtliefhebber, maar hij is insgelijks een wakkere voorstaander van de nederduilsche taal en schrijft ook lieve vlaamsche verzen. Met genoegen hebben wij cenige zijner handschriften mogen doorblade ren en hel zal ons geoorloofd zijn dezelve in eenige volgende nummers onzer Toekomst aan onze lezers medeledeelen. Woensdag avond, rond 10 ure, begon liet zooda nig te waaien dal vele menschen met schrik bevan gen werden. Tegels en dak-pannen vlogen de straat op, en vele schouwen stortten met groot gedruis in. In de Sl Maarten-straat, in de estaminet Den Ridder, vielen er brijken en steengruis door de schouw in de keuken; boven aan het dak werden de pannen aan stwkken geslagen en het overige der schouw plófte op de straat. Een werkman die zijne taak nog maar geëindigd had stapte daar juist voorhij, en nog een stapverder was hij vermorzeld. Op andere plaatsen der stad was het hetzelfde. Hel gazlicht was bijna overal uitgedoofd, men zag geen hand voor zijn oogen. Wij kennen mannen die, op estaminet zijnde, maar ten 2 ure des nachts naar huis vertrokken zijn, en toen nog als zij zich wel verzekerd hadden dat er noch pannen noch tegels in de lucht waaiden. Meer dan drij duizend Rons voor brood zijn reeds door onze Koormaatschappij uitgedeeld voortskomende van het Concert die alhier, in Stadszaal, zal plaats hebben op den Zondag vóór Vastenavond. Op Zondag, 3" Februari, geeft De Vlaamsche Ster hare 4e abonnements-verlooning. Zie onze 4<; bladzijde. Woensdag aanstaande vormt zich eene nienwe Maatschappij binnen onze muren; deze Maat schappij zal voor titel voeren: Kunst- en Letter- krihq. Zulke kring ontbrak nog aan Yperen. Ook bij den eersten oproep beantwoordden een twaalftal liefhebbers die een grondreglement voorstelden. Doch, doordien er in den oproep verschillige der vurigste voorslaandcrs onzer Vlaamsche Moeder taal onvrijwillig vergeten waren, stelde men tiet uit lot op Woensdag aanstaande, om alsdan defini- tievelijk het Bestuur te kiezen en het begin van dezen kring vast te stellen. Wij zullen zooveel mogelijk onze lezeren met de werkingen van deze bijeenkomst bekend maken. De gemeente Brielen was Woensdag laatst in feest, men huldigde er de nieuwe Burgemeester. Doordien M. De Coninck van iedereen even be mind is, hadden al de inwooers gewedijverd om hunne huizen, poorten en gevels op te tooien, tot de weg waar de stoet woest voorbijtrekken, was schoon gemaakt. TOEKOMST De brieven voor de j'cdnklie, de boeken om in ons bladje ircpluatsl te worden, moeten vraelitvrij den uitgever, Dixmude-straat, 39, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor Y per.en, per drie maanden, fr, 1 -00 per ja re, fr. 4-00, vóórop te betalen. Builen stad, zelfde prijs met verhoog van bel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-dii ektcurs. BEKENDMAKINGEN 1 i cenlimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten humde van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot hel verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heelt regl driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvcrgeld in dit bladje te laten inlijven. Ei'worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. «-STut»

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1