Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnienws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Vcpschillige tijdingen. ZES!Mi JAAR. ZONDAG 17" FEBRUARI 1867. N" 256. E TOEKOMST, De. brieven voor (Ie redaklie, de boeken om in ons bladje jroplaatsl te worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 39, toe gestuurd worden.INSCHRIJVINGVoorYperei., per drie maanden, fr, i-00; per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs inct verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle postrdirekteurs. BEKENDMAKINGEN li cenliinen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Maandag laatst, omtrent 10 ure des voormiddags, is een schielijke brand losgeborsteu in een gebouw dienende tot bergplaats van hout en schaveling, afhangende der Woning van den heer J. Capron, in de Thouroutstraat. Op 't eerste geklep der brandklok zijn de stads-pompiers met hunne spui ten en verder reddingsgetuig er naartoe gesneld, en zijn er in gelukt, met kalm en met goed oordeel te werken, niet alleen de aanhoudende huizen voor alle gevaar te bevrijden, maar het vuur, dat door een nog al hevigen westen-wind aange blazen werd, in min dan één uur tijds te overmeesteren. I)e oorzaak van den brand is tot alsnog niet stellig gekend. Wij kunnen onze Pompiers niet genoeg aanraden om z ch dikwijls te oefenen en de brandspuiten op alle wijzen te be proeven, alhoewel telkens zij tevoorschijn zullen komen,zich moeten verwachten aan de spotternijen van hen die hun be hagen scheppen met alles wat hier ter stede nuttig is of tot algemeen welzijn strekt te misprijzen, te verdenken en door den hekel te halen. De VLAAMSCHE KRING die zich alhier komt te stichten is reeds het voorwerp der beknibbeling van een onzer lokale bladeren. Dit blad vindt dat de mannen die het bestuur uit maken verdachte mannen zijn, verdacht aan deze Maatschap pij eenc politieke strekking te willen geven. Ons dunkens zou men eerst dien Kring aan het werk moe ten zien en alsdan oordeelen ten anderen de leden van den Vlaamschen Kunst- en Letterkring zijn toch zeker zoo een voudig niet zich te laten bij den neus leiden (volgens de Opinion) door de verdachte mannen. Ingezonden n-TftlKKKl TiilW Er was groote spraak dat de!Landbouw-Maatschappij van ons arrondissement, bij inschrijving, op 10 Maart aanstaande, een Banket ging opdragen aan den Minister van Binnenlaud- sche Zakenmaar M. Vanden Peereboom heeft laten weten dat hij onmogelijk deze uitnoodiging niet kan aanveerden op v jornoenul tijdstip, dus is het feest uitgesteld tot Maandag 22 April, zijnde 2° Paasclulag. A propos van snspcctcu. Hoort wat we zijn, o broers: een hoop suspecte lieden, Of politico-doctrinairs niet waar 't is heusch. Daarom raadt de Opinion aan elk ons kring te vlieden, Want, zegt ze, een Vlaamsche Kring, dat is niet serieus Wel knorrend meisje, hoe, wat kent ge van de zake, Hoe koorlstig spreekt ge reeds van inzicht... en bestaan, Wilt gij dat onze kring reeds zijn beweging slake, Eer hij u heeft geloond wat weg hij in wil slaan Gij wilt, verfranschte meid, ons kring en doelwit laken Wij zijn u reeds suspect, gij werkt tot onzeri val.... Wat kan de vuige taal van zulk een meisje ons raken, Wier tong spuwt louter gif, wier mond braakt louter gal {Jacobus). De verledene week zijn er veel menschen gaan zien naar den Jlrandhouhbij Poperinghe, alwaar Zondag laatst, de trein, van k ure 's namiddag, uit de riggels geioopen is. Drij koopwaar-wagons en het lokoinotief liggen onder-te-boven langs de baande lokomotief is diep gezonken door haar groot gewicht. Men is druk bezig om alles in zijnen vorigen staat te brengen. De vier bedienden die den koopwaren-trein begeleiden zijn het onitemen met de vrees, ten zij een die aan de borst nog al zware kneuzingen ontvangen heeft. De meka- niekbezorger is wel 10 meters ver gesmeten geweest en ont ving ook lichte wonden aan het hoofd. Het Journal de Bruges deelt ons in een zijner laatste nummers een zeldzaam feil mede Een inwoner van St. An- dries, bij Brugge, zich op de lijst der nieuwjaargiften aan de Paus latende stellen, schreef in voor 2:5 centimen, om het ge luk over zijn huisgezin te trekken en bet lol van 150 duizend franken te mogen winnen in de loterij die te Brussel, op 1 Maart 18(17, plaats heeft Zonderling

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1