Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZESDE JAAl\. ZONpAG 5- MAART 1867. Nu 258. DE TOEKOMST. Do brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bind,je troplaatst to worden, Irioeton vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 30, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor Ypercil, per drie maanden, fr, 1-00; perjure, fr. i-00, vóórop te belaleó. Buitelt stad, zelfde prijs met verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direktenrs. li If K E N I) M A KI -N C E N 1-Jcentimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpaelilingen, enz. en andere Beriglen, ten bureelc van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlee- kouaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste berbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaals hebben. Door Koninklijk besluit van 15 Februari, is AI. Diegerick, archivist hier ter stede, lid benoemd der Provincieele opne- niings-kommissie. ws»c3>«9»— Ilel feest dat de Roofmaatschappij, ten voordeele der ar men ingericht had, is uitermate wel geslagen. De dames onzer stad, die dit Concert opgeluisterd hebben, verdienen al len lof en dank voor hunne medewerking, en de warme to. - juicliingen waarvan zij het voorwerp waren mogen haar eenigeudeels voor belooning strekken. De heeren Baratto, YVcnes, Valide Broukc, Mieroo, Swekels, ColTvu, enz., hebben insgelijks veel medegeliolpen onl dit feest goed te doen afloopen. De kooren maken in deze zaal een allerschoonst riTekt, en het is te wenschen dat onze zang maatschappij meer dan ééns op een jaar, in Stadstooneelzaal, Concerts zal gevrn. Het Bal, waarmede dit feest eindigde, was insgelijks schit terend van levendigheid. Schoone kleedij en tooisels, gemengd met het uniform onzer knappe officieren, streelden liet oog en een tooverend orkest gaf het oor zijne voldoening. Wal het meest trof in deze algemeene bijeenkomst der li. fdadige zie len waren de verschiilige rangen die zich aldaar mengden het huppelend eerlijk burgrrsmeisje met zijn eenvoudig, doch liet kleedje, doorkruislte de quadrilles tusschen de diamanten en het fluweel onzer rijke damen. He voldoening van zich in wederzijdsch gezelschap lebevinden kon men op ieders gelaat lezen, 't Is zoo dat het zijn moet. Martha Buseyne is sedert üijnsdag 20 Februari, 101 jaar oud. Zij verkeert in eene goede gezondheid en wij hopen ten naasten jare op dit tijdstip het zelfde nieuws te mogen mede- deelen. In hare vergadering van Woensdag laatst, heeft de Kunst en Letteimaatschappij dezer stad eene inschrijvmgslijst geo pend ten bijdrage vooi het oprichten van een gedenkleeken op het graf van den onlangs ontslapen voorstaander dei' vlaam- sche zaak, den heer Middel Van der Voort de verdienste lijke vlaming welke sedert ettelijke jaren zoo onvermoeid worstelde tegen liet vreemd grondbeginsel, dal sedert eeuwen up onzen bodern tracht in te dringen. Men kan insgelijks inschrijven fen bureele van dit blad. i iwiiif Binnen eenige weken zullen de algemeene bezichtigingen bij al de regemeiiten van bet leger plaats hebben; Het is de luitenant-generaal Arend, die liet 10° regernenl alhier in be zetting,zal in oogeschouw komen nemen. Ook ziet men reeds de jongens van het 10" op onze oefenings-pleinen zich keeren, wenden en draaien dat het een pleizier is om zien. Op Aschwoensdag zal er alhier, door de Landbouwniaat- scbappij, ern groot feest gegeven wordenPeerdenmarkt, Prijskamp voor het peerdenras, Tentoonstelling van land bouwwerktuigen en wintergroensels zal er plaals hebben, voor welke talrijke medalien en geldprt inién te w innen gesteld zijn. n a<i m. De Muzikale Kring Cercle Musical) heeft heden ook zijn beurt om in Stads-Tooueelzaal een feest te geven, ten voor deele der Bewaarscholen. Geheel de opbrengst der lijsten, zonder aftrek der onkosten, zal aan het bestuur dezer laatste ter hand gesteld worden. Het programma is veelbelovend. Het tooneeljaar slaat te eindigen, de Vlaamsche Ster onzer stad is bezig aan de repetitien voor de vijfde en laatste vertoo ning van haarabonnement. De heeren liefhebbers schijnen het ter herle te nemen om hunne laatste opvoering met luister te doen en een staalken te geven hunner tooneelkundige be kwaamheid; want die eenig gedacht heeft van het iheAter kan zich algouw een denkbeeld vormen van de aangelegenheid van den avond van 10 Maart aanstaande, toen zij kennis zullen ge nomen hebben van het programma (ifi, operette door Offenbach. ELENA, historisch tooneelspel in 4 bedrijven, door Nap. Des tan berg. Nietwaar het zal een heerlijk spektakel zijn Alhoewel de leden der Vlaamsche Ster toch niet kunnen klagen over de onverschilligheid des publieks, en dat er tel kenmale veel aanschouwers tegenwoordig zijn, mogen zij zich voor verzekerd houden dat hunne zaal ditmaal te klein zal zijn. (Zie onze aankondigingen). De volksoptelling zal eenen wonderlijken uitslag hebben voor het geen de vlaamsche taal aangaat. Personen, zegt een blad van Vpereu, die maar acht of tien woorden fransch ge leerd hebben, en die zelfs de oplellingslijsferi niet konden in-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1