Versehilligc tijdingen. Kunsl- en letternieuws. vullen, hebben niettemin verklaard dat zij de twee talen spreken Een kleine herbergier, willende het bnwijs van zijne geleerdheid geven, heeft zelf de lijst ingevuld, en in de kolom voor talen heeft hij geschreven les deux langes Niet waar, zij zullen op hét stadhuis zien, dat de baas fransch kan 't ls wel juist geen parijzer fransch, dat. dé man heeft geschrevnn, maar dat fransch. van't kort nat zal al meètellen, en de in vuller zal te Brussel niettemin voor een fransclunan gehou den worden. Onze landgenooten welke van het beigisch-m'-xlkaansch le gioen deel maken zijn thans op den waterweg van IJelgie en zullen eerlang in Antwerpen aankomen. Ijje jongelingen die vóór hun vertrek als milieiaan bij ons leger stonden, zullen weder in de regementen ingelijfd worden. Den vrijwiliigi rs welke hier hun congé bekomen hadden oin met Max te gaan streven, zal het toegelaten zijn met hunnen vorigeu graad de rangen onzer legers bij te treden. Bij hunne ontscheping te Antwerpen zullen zij seffens naar de regementen wélke zij ver kiezen gezonden worden, waar men hun een tijdelijk verlof zal verleenen om hunne ouders en vrienden, welke reeds twee jaren en half hun verbeiden, te kunnen gaan brzo krn. De militiewet ro>'pt in Belgie elk jaar ong veer 42,000 jongens ter loling. Op deze 42,000 lotelingen zijn er gemid deld 1 (>,000 welke redens van vrijstelling doen gelden. Er blijven dus" 20,000, waarvan de militiewet eik jaar 10,000 dienstplichtigen eisclit. Hieruit volgt,dat een kloek jongeling, indien hij de éénige zoon of de zoon eener weduwe niet is voor wie hij den kost wint, maar twee redens op vijf heeft, om zich vrij te trekken, twee kansen op vijf om zijne loopbaan te mogen vervolgen Herinrichting van het Belgisch leger - Ziet hier welk,volgens het ontwerp der krijgs-onder-kommissie-, in den schoot der groote inixte-kommissie ingericht, het ontwerp van herinrichting zou zijn, over hetwelk die kommissie zal moeten beraadslagen. \Verkdadig leger Al de ongehuwde jongelingen van 20 tot 30 jaren, zoo volgt In diensttreding van eiken jongeling, die op I Januari ten vollen 20 jaren heeft bereikt, en zijn beboud onder de wa pens gedurende ili achtereen volgende maanden. AI degenen echter, die na verloop van vier maanden onderricht hunne massa zouden kunnen aanvullenen eene som van IliOfr. aan den staal betalen, zouden een onbepaald verlof genieten, mits terugroeping onder de wapens in géval van buitengen wone gebeurtenissen. De sommen aldus door die mannen ge stort, zouden dienen om den toestand te verbeteren dergenen die onder de wapens blijven. Op 23 jaren zou de soldaat in het huwelijk mogen treden en van dien dag af tot de reserve overgaan. Ileserveleger. De belgische burgers van «30 tot 40 ja ren, gehuwd of niet, daarbij de gehuwden van 23 tot 30 ja ren zullen deel der reserve maken. De officieren der reserve, door den Koning benoemd, zouden genomen worden onder de jongelingen, uil het werkdadig leger tredende. Die solda ten zouden aan een examen onderworpen worden, hetwelk bewijzen zou dat zij bekwaam zijn om het hun toevertrouwde ambt te vervullen. De bevordering voor hen, even als voor de andere officie ren van het leger, zou door het oorlogsdcpartement geregeld worden. Wanneer zij dienst zouden moeten doen, zouden zij als die der linietroepen betaald worden. Ziet hier den uilslag van een dergelijk ontwerp Het getal jonge Belgen, die, op ten vollen 20 jaren zich thans voor de niilitieloting aanbieden, is van 30,000 's jaars. Na verloop van 10 jaren zou dit een effectief cijfer vormen van 300,000 mannen, dat men met 30 ten honderd vermin dert voor de ongeldende en die welke in het huwelijk treden. Er blijft dus een werkdadig leger van 230,000 mannen voor den oorlogstoet en eene reserve, die de ónder-kommissie op het zelfde cijfer schat. Echter zou de reserve in twee klassen verdeeld worden: de 1° ban op 100,000 mannen, geschat, is samengesteld uit ongehuwden van 50 tot 40 jaren en 'l ander deel zou maar in uileriijken nood geroepen worden. Sedert 1 dezer zijn er postzegels van 2 c. in al de posl- bureelen te verkrijgen. De graaf van Vlaanderen is in den loop,dezer week, met zijnen schoonvader, prins Karei Anloon von Hohenzol- lern, te Brussel geweest. Het huwelijk zal in de aanstaande maand Mei te Berlyn gesloten worden. De zon-eklips die den 0 dezer zal plaats grijpen, zal de schoonste dezer eeuw zijn. De zichtbare oppervlakte der zon zal gedurende eenige oogenblikken omtrent het derde van hare gemiddelde grootte verminderd zijn. Men schrijft uit Kortryk Zekere Guermonprez is aan gehouden en in het gevang opgesloten, verdacht van de dub bele moord het verledene jaar te Bavinchove te hebben ge pleegd.De aangehoudene is de schoonbroeder der slachtoffers. De aartshertog Stefanus, broeder onzer Koningin, is Dinsdag te Mantua (Italië) overleden, alwaar hij zich tot het herstel zijner gezondheid begeven had. Ilii was den 14 sep tember 1814 geboren en bij gevolg 49 j. en 3 maanden oud. Hij is niet getrouwd geweest. De vader der Koningin, aartshertog Joseph, palatijn van Hongarie, oom van den legenwoordigen keizer van Oosten- ryk, was in 1770 geboren en in 1847 overleden. Hij is drij maal getrouwd geweest. Uit zijn tweede huwelijk had hij den aartshertog Stefanus en uit zijn derde had hij vier kinderen, waarvan onze Koningin het jongste is. Om het overlijden van den aartshertog Stefanus, broc- de r onzer Koningin, zal het hof voor zes weken den rouw nemen. De reddingswerken in den Bon Buveur hebben tot nu toe geen den minsten goeden uitslag opgeleverd. Hel is echier drij weken geleden dat het ongeluk plaats had en nog heeft men de lijken der 20 ongelukkige slachtoffers niet terug gevonden Er zijn door die ramp 8 weduwen en 17 weezen in armoede gedompeld, De lekkernijen die op hel souper van het hofbal Woensdag moesten opgeeten worden en dat niet heeft kun nen plaats hebben, zijn aan de versehilligc godshuizen van oude lieden der hoofdstad uitgedeeld geworden. Daar zal het kermis geweest zijn. Ten gevolge van den dood van den aartshertog Stefanus, broeder onzer Koningin, zijn de hof balen, wélke nog móesten plaats hebben, afgeschaft. Pruisen heeft nog niet genoeg ingepalmdhet wil nop- een deel van Nederland insiokken, doch het vindt daar niet veel bijval. Pruisen eischt vergoeding'voor het losmaken van Limburg van den duitschen Bond. Volgens berichten zal Pruisen de zaak voor het oogenblik niet verder drijven, en de kwestie laten rusten: maar 't is wel verwonderlijk dat Prui sen vergoeding vraagt, iu naam van den ouden Bond, die liet zelf als onwettig aanzag en ook zelf in stukken sloeg Men schrijft uil Brugge, 23 Februari Het lijdt geen twijfel of al de misdadigers die de toeko mende week voor ons assisenhof zullen gebracht wórden, zul len er gezond van afkomen. Onder de jurij telt men aelit doktoors, een apotheker en een veearts, en dat is meer dan genoeg om alle polsen goed te doen slaan, 't gelijkt bijna aan een kongres van geneesheeren. Zulks heeft zich zeker ui lange niet opgedaan. Wij lezen met genoegen in de hollandschc bladeren dat do vlèamsche avonden, door de heeren Julius Vuylsteke, Nap. Destanberg, Karei Versnaeyen en Em. Hiel te Rotterdam, te Schiedam en te Dordrecht, in den loop der voorgaande week gegeven, in deze drie steden den geestdrift van het pu blick hebben gaande gemaakt. Overal waren de zalen als op gepropt. De heer Vuylsteke droeg voor eene keurige reeks onuitgegeven studenten liederen de heer Destanberg las de voornaamste brokken uit zijne vertaling van Turtuffede heer Versnaeyen las eene lieve nouvelleDe Viooltjes, cn reu

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 2