Officiële akten. De Min. Openbare erkoopiug 30 KOOPEIY BURGERSTAND GEBOORTES Huwelijken. Sterfgevallen.. 23 18-30 14 22-50 23-75 26-00 17 26 groeiende lungs den provincieleu steenweg IN HET DORP TE ZoHNEBEKE. krachtig lied De Grootc Maaiers; de heer Hiel trad op met een slach van trilogie: Aan de vlaamsche mannen, Aan de rluamsdte vrouwen, Aan de vlaamsche jonkheid. Naar men ons meldt, was het onthaal aan onze landgenoten gedaan, overal voortreffelijk én werd hun ten slotte nergens vaarwel maar overal tot, wederziem! gulhartig toegeroepen. De bestuurder van het Koninklijk Conservatorium van Brussel meldt, dat een leergang van vlaamsche declamatie geopend zal zijn in dit gesticht, te beginnen van 7 maart aanslaande. De lessen zullen gegeven worden de Dinsdagen, Donderdagen en Zaterdagen, om 9 ure 's morgens. Men schrijft in op het bureel van toezicht des Conservatoriums, Boomstraat, 5. Het letterkundig Congres te-Gent, dat ten vorigen jare wegens de cholera onbepaald werd uitgesteld, zal dit jaar plaats hebben. Een der leden van het comiteit heeft daartoe reeds dezer dagen eene conferencie met den minister van Binneniandsche zaken gehouden. Zondag heeft te Thourout plaats gehad den Prijskamp van uiterlijke welsprekenhcid, uitgeschreven door de maat- schapdij van rhetorica dier jstad, onder kenzin Wil en kracht zijn één. De kampers waren talrijk. Een Koninklijk besluit, in dagteekening van 20 Februari, machtigt den fabriekraad der kerk van St. Jan, bij Yperen, eeneu toren op die kerk te doen maken. Monileur. Bij afwijking van art. 5 des besluits van 18 augusti laatst, is de jacht op de sneppen in de bosschen geopend in al de provinciën, tot ol dezer, te middernacht. MENGELINGEN. Ik ken een' zaak- Die graag en vaak lu alle land Is dwingeland, Nooit heeft ze op aard' Een mensch gespaard, Geen sterveling Die haar ontging. Hier heeft heur macht Een' wondre kracht, Ginds baart haar juk Slrcht.s wee en druk; En boer en graaf Zijn beiden slaaf Van 't schalksche ding Dat 'k hier bezing. Wanneer de gloed Van 'l rein gemoed In t'eêr gevoel Bereikt zijn doel, Dan geeft ze een lot Vol zoet genot, Vol hoop en vreugd Aan onze jeugd. IJ peren, Februari 1807. libad Ginds vloekt een kwant Heur' ijzren band Die eeuwig hem Iloudt in de klem, En niets dan smart Is voor zijn hart, En niets hern biedt Dan bang verdriet. Welk' harden strijd Men haar ook wijd', Toch wint ze ons hart Geboeid, getart Want dwaas en wijs, En jong en grijs Vangt ze in hel net Dat ze openzet. Gij raadt gewis Wat zaak het is Die l' allen kant Is dwingeland God die haar schiep Die lei' ze diep Ons harten in. Haar naam is min Victok Vande Wegue. Vat» den t'I" februari tot den 1" Maart ISÖ7. Dehruvne Hcnricus, landbouwer, en Dcbacker, Henrica, herbergierster. Desmet, Petrus, metser, en Nevejan, Ma- na, kantwerkster. Bryxis, Guslavus, schoenmaker, en Genlillie, Maria, dienstmeid. Dulhoit, Karolus, daglooner, en Vyncke, Romania, dienstmeid. Bouckenooghe, Gusla vus, metser, en Capelier, Julia, kantwerkster. Vogley, Ni- colaus, geemploijeerd in het Ministerie van Openbare Werken, en Vanalleynnes, Valeria, zonder beroep. Duprez, Nathalia, (18 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Mee- nenstraat. Dauze, Lamlfert, 33 jaren, bouwmeester onge huwd, Lange Thouroutstraat. - Mannelijk geslacht 0) Beneden de 7 jaren, Vro^,ej|jk 1(1. 0j l<: 2 ievenlooze kinderen van het mannelijk geslacht. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AAItD 23 febr. 2 maart. BKR GRANEN ENZ. verkochtlc kwantiteit. middenpr. p. tOOkilo. verkochtlc kwantiteit. middenpr" p. 100 kilo. Tarwe Rogge Haver Erwelen 51,400 40,500 2,800 4,100 3,500 7,800 53-23 19-73 23-00 22-50 25-30 9-75 290-00 21,000 8,400 4,500 6,800 8,000 5,200 55-50 20-50 22-00 25-00 24-00 9-50 300-00 Roontjes Aardappelen Boter De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 5" tot den 10" maart, is gesteld aan 30 cn per kilo. VEURNE. Per 143 liters. 27 febr. Tarwe (nieuwe) van fr. 33-00 tot 37-73 Tarwe (oude) Rogge Sucrioen Haver Boonen -00 22-30 23-00 13-00 22-00 -00 24-00 26-23 16-30 23-00 20 febr. 34lot 38-30 VAN VOLWASSENE POPELIER- Op Maandag 4" Maart 1867, om 2 uren 's naraiddagi. De vergadering en verborging in het Gemeente-Huis. Tijd van betaling mits borg. De Notaris NOTEBAERT, te gezegde Zonnebeke verblijven de, is met deze verkoopingen derzelver ontvangst gdast.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 3