EIKENB0I1EN. en Boscli Taille, MEUBELS EK MOBILAIRE OBJECIEK, Openbare Venditie HOPPE PEBSEV TE WYTSCHAETE. A. De Taillie van 80 a. Bosch. B. En rond de 1,200 aller schoonste Hoppepersen. 8 schoone Eikenboomen, Venditie te Wytschaete (tegen Meessen). 7 s $v If e ta O C/2 10 cc CT5 c- 5 i. O GJ .firs -a :c: c r rs r -sr es W. o O nd v C s -N jS"* V c g <2 H* SO T C G>> 55 tfc "C O T cc CJ w c S »*v 3rs s— bfc) G> V i— T* "3 ca K S *g W W f N O tf O VAN Donderdng 7" Slaert 18(i7, om 2 uren precies naer middag, zal den Notaris BUTAYE, residerende te Meessen, openbaerlyk verkoopen •1Op d'hofstede Het Hóogë Pagtgoed, gebruikt door C. Catteau, teWytschaete, op een kilometer west van Hollebeke, En 2. Aenstonds daernaer, om Ei uren naenniddag, in d'herberg bewoond door sieur Decadt-Ghys, ter plaets van YVytschaete, staende in eene party boscli te Wytschaete, digt aen Meessen, deel makende van d'hofstede gebruikt door de weduwe P. De- knudt. De liefhebbers worpen verzocht deze boomen te gaen be zichtigen vóór de venditie. Dezen koopdag zal gebeuren met tvd van betaling, mits stellende goede borge ter acnveerding van den voornoemden Notaris BUTAYE. VAN IHaendas 11" ISaert 1867, om 2 uren naer middag, ten huize van Franciscus Couvreur, kleinen landbouwer te Wytschaete, aggloinerée van Meessen, zal den Notaris BUTAYE, residerende te Meessen, overgaen lot de openbare venditie van Meubels en Mobilaire voorwerpen, bestaende na- mentiyk in Stoelen, tafels, horlogie, beddebakken, kassen, laekens, sergen, groote en kleine kuipen, standen en yzeren potten, schoppen, tangen, yzer werk spaden, bouwen, rakels, vor ken, weggen, kliefhamers, houweels, houwmessen, zagen, happen, pompeboorders en verscheide timmermans allaem, tabak-stellingep, persen, brandhout, planken, haete standen, tabak vlaken, rond 800 kilos strooi, 2 korrewagens, dry ge velde boomen en verscheide andere objecten, te lang om Ie melden. Deze venditie zal gebeuren met tyd van betaling, mits stel lende goede er. bekende borge ter aenveerding van gemelden Notaris BUTAYE. Boek-en Steendrukkerij van Engel Vmn l ecKhwii». Dixmudestraat, nr 39, te Yperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 4