itads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZES!)!- JAAK ZO A DAG 40» MAAKT 1867. N° 289. De Landbouwmaatschappij van ons arrondisse ment neemt alle dage toe in aanbelangenheid. Ilare feesten die zij inricht hebben doorgaans den besten bijval, en het Konkoers en de Tentoonstelling van Landbouwwerktuigen opAsschewoensdag geopend, mogen onder de beste gerekend worden. De plaats ontbreekt ons 0111, als andere jaren, de natnen mede te deelen van de hecren landbouwers die in den Prijskamp voor hunne schoone peerden bekroond werdenmaar wij mogen bevestigen dat bet Konkoers dit jaar voor gene vorige heeft moe teen ten onder doen. Onze jaarlijksehc Peerdenmarkt was min wel voorzien dan andere jaren, maar bet gurig weder en de vreemde koopmannen die sinls eenigen tijd onze omstreken afloopen, waren er ten decle de oorzaak van. De Tentoonstelling is de schoonste en de belang rijkste die men nog in onze stad gezien beeft. Ge heel de beschikbare bovenzaal der Halle is letterlijk vol met alles wat men denken kan van werktuigen van hof- en landbouw. Hier aanhalen wat er aldaar zich bevindt ware voor ons eene al te groote taak wij verzenden liever onze lczeren ter plaats. Eene talrijke menigte bezoekt dagelijks de schoone gedekorcerde Tentoonstellingzaal, en Zon dag 10" Maart zal er nog meer toeloop zijn, want bet muziek van het Pompierskorps zal aldaar van 12 lol 1 ure de beste stukken van zijn reperto rium laten hooren. De Besturende Commissie heeft besloten het lo kaal open te laten tot Maandag 11" dezer, ten 4 ure namiddag. (Zie onze 5° bladzijde). De tooneellicfbebbers-maatschappij De Vlaam sdie, Ster komt Zondag 10" dezer op bet Stads theater, met twee lieve stukken op. De schoone en moeielijke operette van Offenbach kan niet missen veel publiek aan te lokken, en het volks-tooneel- spelzóówel gekomponeerd door den kundigen tooneelschrijver Nap. Deslanbcrg, zal zeker ook veel liefhebbers er naartoe trekken. De vertooning van 10" Maart is de schoonste en tevens de moeie- lijkste die de maatschappij in den loop van haar abonnement gegeven heeft, ook 't is de laatste van 't saizoen. De talenten der beide tooneelkunstenarrssen, Mevr. en Mej. Hermans van Brussel, gevoegd bij de onvermoeibare pogingen onzer Ypersche tooneel- spelers zullen, hopen wij, door een talrijk publiek mogen toegejuicht worden. (Zie onze 4e bladzijde). DE TOEKOMST. De briiïven voor de redaklic, do boeken om in ons kladje ueplaatsl te worden, moetenVrachtvrij den uitgever, Dixmucle-straat, 39, loe- gesluurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1 -00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zeilde prijs met verhoog van liet port. 5Ien schrijft in bij den drukker van dit i lad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN t"d eenlimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopiugen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten hureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot hel verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kcuaar voor één jaar, heeft regt driemaal een befigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. dor in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Karnaval te IJperen heeft zijne beteekenis teenemaal verloren. Waar zijn de tijden dat onze straten krielden van maskers en wandelaars, door 't guurste weder niet te huis gehouden? Het is nog maar 10 a '12 jaar geleden dat wij wel ingerich te cavalcaden onze straten zagen doorkruisen en geld inza melen voor de ongelukkige arme msnschen. Onder andere herrinneren wij ons eerier boerenbruiloft, voorgegaan door eene afdeeling muziekanten in vrouwenkleedsels getooid.Niets ontbrak er, noch de bruidschat op eenen wagen, noch de suisse der kerk, noch de notaris, noch de heer en mevrouw van 't dorp, noch de genoodigden, die op eiken hoek eener straat eene quadrille dansten. Dat was levendig, dat was schoon

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1