Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooiieelmeuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. Tooneelkpooijk. ZESDE J A All ZONDAG 17" MWiVr 1807 Nu 260; BE TOEKOMST, Do brieven voor'de roilaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst tc worden, mpcleu vrachtvrij den uitgever, Dixmuile-sii'jttti, 3'J, toe gestuurd worden.- INSCHRIJVING'; Voor Vpereii, per drie maanden, Ir, 1-1)0per jafe. Ir. -1—00, \oóroj> leijelaleii, iiuileii siad, zo 1 ide prijs met verhoog van hel port. Men s" brij ft in bij den drukker van dit l.lad; alsook bij alle jiösl-direktëii'r-s. BEKEMDMAK.i'NG15N ld eculimen den, drukregel—de Plakbrieven van Verlvoopingen, Ver-pacblingen, enz. en andere lierigten, ten hu reel e van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lol bet verval van den dag der verpaehliug, des overslags of anders. - Alle in ten- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep bot reikende, onvorgcld in (lil bladje tc laten inlijven. lir worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen dei' gemeènlen gezonden, waar do verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats bebbent Onze ijpersche. foire gaat welhaast aanvang nemen, en wij gelooven dat ze dit jaar den duim niet zal moeten leggen voor 'deze van andere jaren, want onze Groote-Markt 'staat reeds letterlijk vol met kramen, barakken van allen aard, waaronder eene MANEGE. De waarzegsters hebben het dit jaar op IJ pe ren gemunt, want, indien wij goed geteld hebbe zijn er maar zeven Maar voor het oogenblijk genoeg daarover, spreken wij over de Manége der heeren Ditér, Lagoutte et Pollet. Die troep schijnt een waar juweeltje in zijne soort te zijn, iin inderdaad wij gelooven het, want veel artiesten maken er deel van die over lijd met de heeren Lalane en Pri'ami al hier hunnen doortocht maakten; daarbij, de damen ook zijn ons niet onbekend. En dan de nieuwe kunstrijders en danieii die er nog deel van maken, alles te samen gerekend, kan het niet missen of die troep zal hier veel bijval ontmoeten. (Men zie onze aankondigingen). Nog eene goede tijding hébben wij onze lezeren mede te deelen,. deze is dat de liefhebbers van fransche coinedie op hunne beurt welhaast gaan voldaan zijn. M. Steiner, met zijn befaamd gezelschap artisten komt naar IJperen, gedurende den Vasten, eenige vortooningen geven. .Dat men deze too- neelkuustenaars niet vergelijk; met die van vroeger.Dit gezel schop nu is eigenlijk de gesubsidieerd tooneeltroep van Rou- baix, in Frankrijk, die wekelijks, den Dinsdag te Kor tri jk zulke weigesmaakte vertooningen gaf, en alwaar het ten tijde van den Vasten verboden is op het tooueel te verschijnen- Ziehier de verschillige stukken der vertooning van Dinsdag aanstaande L'ACTBICE EN VOY AGE. - EE GAMIN DE PARIS. - APRÉS LE BAL. Mejuffer SCRIVANKCK, eene befaamde tooneeispeelster zal er de voornaamste rollen in vervullen. De prijzen der plaat sen z j.i i° p!., fr. 2-50.2"1 p!., IV. -50; 5" pl75 c. Opening van liet bureel ten (i l [4, om ten 6 5]4 te beginnen. liet V; as ons vergund een dezer laatste dagen een prachtig stuk te beschouwen. Het was een a.ulaar in eiken hout grbri- ttld door den kunstvollen beeldhouwer onzer stad, 31. I'horis, en bestemd voor de parochiekerk van Proven. Hij is vervaar digd in den gothischen stijl en is voorzien van heelden, na melijk die der vier Evangelisten en der Maagden, die het geioof en de hoop verzinnelijken, en van half vérheven beeldhouwwerk, namelijk op het voorstuk de aanbidding d-.r Koningen, die de hand van eenen meester verraden en dep kunstenaar waardig zijn. Dit stuk is, zoo wij vernemen van heden af, voor alle lief hebbers zichtbaar in de ateliers van 31. I horis. Niemand zal die goede, gelegenheid laten ontsnappen oio een echt kunstwerk le bewonderen en eenen gewetens.'vollen kunstenaar aan te moedigen. Tiidien mm ons ovoi'.ei>nigp jaren jre'/eid balt'.- In o, n nauw verschiet zal men in Brussel .en in andere voornam- sleden van den viaamachen. bodem bet üi'kr.v in hel nédrr- duitscb zingen wij zouden welgemeend die bewering met .eenen spotlenden schaterlach bejegend hebben I indien men ons vroeger gezegd had dat men op onzen kleinen Stads schouwburg den IJperlingeu vlaamschè operetten zou den worden voorgedragen en dit door onze eigene too- neckmnnaren, wij zouden schokschouderend.geantwoord hebben: onmogelijk, jongen, .onmogelijk. En nogtans die voorzegging zoude thans eene wezenlijk heid geworden zijn Ja de nationale taal paart thans nare vloeiende en dichterlijke woorden.en vormen aan de krach tige en wegslepende tonen der muzijk. Antwerpen, Brussel en Gent, juichen de vlaamschè kunstwerken in hunne groote tooneelzaleh, met welverdienden' lof en met gulle Yrengdè'foe. Dat die vlaamschè kunststrbóm tot in kleinere steden," tót in nederige toöneelniaatschappijeu -zelfs tot deze-uit «éuif>e liefhebbers samengesteld - weldra zouden derwaarts vloeien, daar was niét aan te twijfelen en verleden zondag heeft onze VLAAMSCHÈ STER emits het aangenaamste bewijs van ge geven, bewijs welke Sn de opvoering van Offetibachs Khiehf- opereltb'1©© zoo volslagen we! gelukt is, als het aan liefheb bers mogelijk zij. Spel en zang was óns als eehe'begobehf'ilmy des göcstcs, want waarlijk wij vcVwachletleri ons op verre na niet aan dusïlanig'en bijval.' Hel ware overbodig hier óver de muzijk van ©©.'uit fa v. ei- don hel is een buppelend duitsch lied van liet'ditvyiu fa.,; b f, •einde,;eene snaaksehe en-kundige aaneenschakeliit;: a; mu zieknoten zoo als y. alléén door Olfenbacii kunnen vmin'-ibye- wevcn worden. He wel dit liéf stukje werd ons .vët'trg.-dragon door Me juffer HERMANS, dié óns li liefde Grielj" vae'cle wereld b; ij ff.:, zingt 'als eene lijster en' hare roi vervult aio éèïi ware kunstenares. Had krans zijde sfcfn een wefn.'-g nu er v: - iieffing gigmen, hij-waréO—i wal den zSfng befrefi'-' me- a's

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1