Stads-nieuws. - Versehillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZESDE .1 AAK. ZONDAG M" MAAKT 1807. N? 201. E TOEKOMST 13e brieven voor de redaklie, de boeken om in ons liladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 39, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJ peren, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, l'r. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs niet verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 1-2 eentimen den drukregel; —do Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten hurcelc van dit Weekblad'gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje te laten inlijven. Kr worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Maandag is er begin van brand ontstaan in de manége, op de Markt. Dadelijk toegesnelde hulp heeft hel onheil tegenge houden, anders werden al de bijstaande barakken ook de prooi der vlammen. r Wij woonden Dinsdag laatst de fransche vertooning hij, gegeven door den heer Steiner. Het is lang geleden dat de IJperlingen zulke fransche tooneelisten te bewonderen hadden. Men mag zeggen dat men ditmaal ware artiesten onder de hand had en fJperen zou moeten eenige opofferingen doen om het gezelschap van M. Steiner te blijven behouden. Het publiek was maar schraal maar waarom het was zóó dikwijls teleur gesteld geweest.dat het wantiouwig geworden is. Maar laat M. Steiner eene in- schrijvingslijst uilgeven en hij zal zien hoe het IJpersch pu bliek liet waar talent weet te Waarderen. Mejuffer Scrivaneck alléén verdient dat men naar de fran sche tooneelvertooning ga zien. De Tootieelspeelster op reis, waarin drij verschillige ka rakterrollen door haar zoo kunstvol werden afgemaald, gaf ons de maat barer talenten en de rol van Josef, in de Gamin He Paris,ver wierf haar insgelijks welverdiende toejuichingen, die derhalve in geheel den avond voor al de spelers mildelijk werden gegeven. M. Steiner, op verzoek eeniger ware liefhebbers en verze kerd op den bijval van het waar talent, heeft besloten Dinsdag aanstaande alhier nog eene vertooning te geven. Mejuffer Scrivaneck vervult er nogeens de voornaamste rollen in. Ditmaal mogen wij hem eene volle zaal voorzeggen want het IJpersch publiek is echte kenner van goede en fijne ko medie, en zal voorzeker deze gelegenheid niet laten ontsnap pen. 'Zie hier de stukken UN HOI MALGRÉ LUI (in 2 bedrijven met zang). LA FEMME AUX OEUFS D'Oll (vaudeville in 1 bedrijf). LE PETIT FILS (vaudeville in 1 bedrijf De heer Justice, leeraar bij de middelbare school geeft van heden af (24 Maart) tot den 28 Juli, alle Zondage, den 21 en 28 April en 9 Juli uitgenomen, van 8 tot 9 ure 's morgens, eenen leergang van Rekenkunde in het lokaal der Akademie dezer stad. Wij raden onze jonge ambachtslieden die lessen, in hun eigen belang, vlijtig bij te wonen; zij zullen hen later wel te pas komen wanneer zij voor eigene rekening werken of zich op hunne beurt als meester stellen. Hoeveel oogeletterden vindt men thans niet die verplicht wezen hunne handels zaken aan vreemde personen toe te vertrouwen. AA'ij denken dat de edele pogingen die men overal aanwendt om het onder wijs des volks te verspreiden, dienen te gemoet gegaan te worden, en dat in den tijd dien wij beleven allen moeten ten minsten kunnen lezen, schrijven en cijferen. Men weet dat het banket, den heer minister opgedragen, door deleden der Landbouwmaalschappij van het arrondisse ment IJperen, bij middel van inschrijving, zal plaats hebben op 22 April aanslaande. De lijsten zijn berustende bij al de burgemeesters van ons arrondissement, alsook bij den voorzitter en bij den sekretaris der maatschappij. Geene in schrijvingen zullen na J April aanveerd worden. Een besluit van den heer Gouverneur van AVest-Vlaanderen noemt M. De Necker, burgemeester van Meessen, tot 2e bij voegend lid van den militie-raad van ons arrondissement. De werken van den ijzeren-weg van Kortrijk naar Dender leeuw zijn reeds ver gevorderd; de aardwerken zijn voltooid. Dezen weg komt van Denderleeuw op Audenaarde en ver voegt zich tusschen Harelbeke en Kortrijk aan den staats spoorweg, waardoor de afstand tusschen IJperen en Brussel merkelijk verkort en hem op 2 uren zal brengen. r-» .wc>OOC? S.y Een voorstel van rcchtstreekschen weg tusschen Meessen en Waasten ligt in studie. De belanghebbenden kunnen de be trekhebbende stukken ter inzage nemen in het Secretariaat

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1