Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- cn Tooueclnieuws. Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZESDE JAAR. ZONDAG 31" MAART 1867. N° 262. DE TOEKOMST Er woi'dcn wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de vei koopingen, enz. vekclijk der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De poetsenmakers en andere barakken zijn als van den djanter weggedragen. Van Dinsdagavond reeds waren er in ééne uur vier verdwenen alsof zij er nooit zouden gestaan hebben. Het zijn maar alleenlijk de IJpersche Monitor en de Manége die nog onze Groote Markt bektecden vóór de llalle hebben wij de kramen die er nog blijven tot na lfalf-Vasten. De Manége gaf Donderdag hare laatste vertooning ten pro- lijte van M"10 Lagoutte. Up het einde van den avond kwam een der drij bestuurders aankondigen dat er eene telegraphiesche (lepeche uit Gent hen berichtte dat de timmerman niet ge daan had met het opslagen hunner barak en dat zij bijgevolg nog Zaterdag en Zondag alhier zullen spelen. Was het niet van hel allerslechst weder dat het gemaakt heeft, onze foire had heel wel geweest jnogtans hebben er veel vreemdelingen onze stad komen bezoeken. Wij ook, wij hebben tusschen de vlagen een wandelingsken op onze foire gedaan en eenige zeldzaamheden afgezien welke wij geerne onze lezeren mededoelen. Duiten de Manége (waar wij dagelijks gaan zien zijn) heb ben wij al de andere aardigheden gaan bezichtigen: In de barak nevens den Monitor zijn wij gegaan op het zeggen van den man aan de deur: Gaat met betrouwen binnen, Ileeren en Dames, want er zijn maar twee menschen op de wereld die u de toekomst zullen voorzeggen en hel is Goden de waarzegster hier binnen Dan langs den anderen kant gingen wij de wilde dieren bezoeken: een serpent, een bizon, ren slach van hertje en eenallerschoonst vrouwkenmaar deze laatste mag men onder de wilde dieren niet verstaan, waarachtig niet, integen deel en de liefhebbers die hunne evennaasten als zich zelve geerne zien, zijn bij hoopen binnen gegaan, ook op het zeg gen van den spreker aan de deur: En amuzeerd huider an de de deure nie, minschen, want de Dame die u het serpent loogt is alleen ne frank wêerd Dit lette niet dat de Dame die een frank vveerd was (zeker om te zien) nevens hem vóór de deur stond En bij Klepkens, daar zagen wij levende honden, die bijna zoo slim zijn als menschen, alle slach van loeren doen. Waar balen zij het uit Voas verrez des chiens vivantsfaire des tours incroyables Ja maar, ons dunkens ware het nog introyabelderd.er geweest hadden de honden niet geleefd I Dan bij Eikeima'dn, de kasseien verbrijzelaar. Die man slaat u daar met de bloote vuist een kasseisteen in zooveel stukken als je het begeert. Merci! wij zouden ook liever met hem eten dan met hem vechten. —■-Mijnheerkom hier binnenmen verzegt u hier al wat er voorgevallen is en wat er u nog gaat overkomen.Ten anderen, onder de waarzegsters is zij de schoonste vrouw on der de kappe des hemels hij dorst het bijna niet zeggen. Wij daar binnen. Mijnheer is getrouwd Ja En gij hebt 7 kinderen ja' Allen knechten Ja Maar, Madam, hoe weetje dat al Wacht maar, M., ik zal u nog meer zeggen Uw oudste zoontje heeft dit jaar geloot en is er uit.Waarachtig, hij is er niet in Mijnheer is artiest Artiestzooals je het ver staat drukker. Wel jaartiest-drukker, nietwaar, gij drukt boeken, gazelten Juist zoo, eene gazet, een klein gazelje. Eh wel, Mijnheer, dat gazetje zal, vóór het jaar ten einde is, eene groole gazet worden, meer dan nog zoo groot als zij nu is, en er zullen wel eene soort van menschen een weinig zuur kijken omdat gij nu en dan een hoekje van den sluijer zult lichten die hunne werkingen zal blootleggen, maar bekreun er u niet aan, en zij vertrok. Tienswij hebben vergelen te zien of de waarzegster zoo schoon was als men het dorst zeggen. Generaal-Majoor De Jaegher is Maandag aangekomen. Na het 10° reg' geinspekteerd Woensdag vertrokken, namiddag te alhier hebben is hij De fransche vertooning van Dinsdag laatst overtrof ieder- eens verwachting; MejnfTer Scrivaneck droeg de palm van den avond weg en het uitgelezen en talrijk publiek betoonde ruimschoots zijne hooge tevredenheid. KUNST- EN SjETTERKRINCG De Kunst.- en Letterkring onzer stad komt, van wege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, een allerschoonst ge schenk te ontvangen, bestaande in 33 vlaamsche boeken, bestemd voor zijne bibliotheek. Twee dichtstukjes wierden verleden "Woensdag in den Kunst- en Letterkring voorgelezen Ali.erzielennacht, door

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1