VAN IJPEKEN. BiiiieiïT. 4 FRANKEN *8 JAARS iV 103. Zesde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. A ersehiilige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. H3r* Be personen die, na hel ontvangen van de twee eerste nu miners der Toekomstvan 7!1 en l i» April den volgenden nummer niet zullen weigeren, zullen ais inschrijvers beschouwd worden en dezelve regelmatig Wij ven ontvangen. VOOR IJ PEREN. Fii. 4-80 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 ccnlimen don regel. Ilcklumen 25 ccnlimen. ZONDAG, 7 APRIL W>7. I Bi bekt.Dixnmdcslrant, «19. Alle inzendingen vrachtvrij. Zoo als men ziet, hel formaat dor TOE KOMST is verdubbeld. liet gunstig onthaal dal ons bladje gedurende bijna zes jaren bij het publiek genoten iieeft en hel steeds aangroei end- getal der inschrijvers hebben ons de mid delen verschaft tot de verwezenlijking dier aanzicnclijke verbetering. Nochtans blijft de inschrijvingsprijs immer den zelfden 4 FRANKEN "S JAARS voor de stad en fr. 4-50 cent. voor den builen. Het spreekt van zelfs dat die vermeerde ring merkelijke verbeteringen en veranderingen iu den opstel van ons biad lot gevolg zal heb ben. Wij zullen wekelijks den koers der bij- Den hccre Edwakd VA N BIES B R O U GK uit hoogachting aangeboden. zondersle markten van hel land geven, en al- zoo onze lezers hekend maken met alle bewe ging in den koophandel. Alle voornaam nieuws van de stad en van den buiten, dal voor onze lezers ecnig belang kan hebbenzal iu onze kolommen opgenomen worden. Insgelijks zal er meer plaats vergund wor den aan de politieke voorvallen in dc vreemde landen en wij zullen thans wat meer handelen over dc politieke belangen van België, daar aan zullen wekelijks twee of drij artikels gewijd worden. rij van alle drukking, wij zullen, getrouw aan de grondbeginsels van het matige libera lism us, ongedwongen ons gedacht zeggen over alles wat de hinnenlan'dschc politiek betreft. V* ij zullen alle pogingen, die strekken lol dc beschaving en verlichting van liet volk, tot dc bevordering \an den voorspoed des lands, lot handhaving van de -onafhankelijkheid des Va derlands, toejuichen en uit al onze krachten ondersteunen; maar wij zullen levens onbe schroomd optrekken tegen al degene, die, l zij zijdelings ol rechtstreeks, zouden werken tot de herstelling der oude misbruiken, welke met onze duurbare vrijheden niet kunnen samen- slaan en deze hij gevolg in gevaar zouden brengen. Echter zullen wij ons steeds onthou den van die walgelijke persoonlijkheden, welk oen gedeelte der nationale drukpers zoo verach telijk maken en eenen oprechten afkeer wek ken hij alle verstandige lieden, die door gccnc belreurlijke dweepzucht verblind zijn. Kalm cn bedaard zullen wij over de zaken van "s lands belangen redenerenalleenlijk zul len wij ten allen tijde onze pen wijden aan de verdediging onzer politieke vrienden, als zij aangerand worden in die dagbladeren, voor wie lasteren en beledigen eene schandelijke gewoon te geworden is. W ij zullen alles eerbiedigen wat eerbied verdient; dc Godsdienst vooral en zijne verhe vene grondbeginsels zullen immer voor ons een voorwerp van heilige vereering zijn, die hel geenszins betaamt in de wercldsche twisten Ie vermengen. Degene die er van een werktuig willen maken om hunne overheersching te slich ten, begaan een erg misbruik, dat wij steeds zullen bevechten. Wij hopen dat onder die voorwaarden dc TOEKOMST een gunstig onthaal zal blijven genieten bij de bewoners van ons arrondisse ment. z i'l >_-.t fui a .\a\ DE TOEKOMST, ,in"1 rmii n~" 'c'^-ir-'-'-^Tiinniini i -p— A L L R Z1S L E N N A C II T. 'I Zijn kinderlach,jens, maagdenoogen, En vriendenwoorden die 'k liordouk Eh schedels naar mij locgebogen En Wikken, passende op mijn wenk N. Beets. I. llocvele dier schoonen zijn reeds niet verdwenen Die nimmer het leven gekend hebben, neen 't Zijn bioemen waarop nooit de zon heef! geschenen Dc zomerzon die haar de kracht moest verkenen De kracht om te staan hier beneên. Men plukt zooveel bloemen te vroeg van de stengeien, Wier knopjes men zorgeloos spreidi door het veld Die bloemen zijn beelden van maagden, van engelen Die vreugdevol, dartel op 'l balfeest zich mengelen. Kn daar werden ned- iget 7.oo gaal het op aard - slechts óm wéeldrig tc 'groeien, Om vruchten ie f! Ha gen schept CJöd h'öom en plant Maar ziet men in Maart reeds de fruitboomen bloeien, Weer komt in April nog een noorderwind loeien, Die rukt ai de bloesems in 't zand I Wat zag ik cr sterren! Te vroeg ons ontnomen I o Meisjes geboren voor 't heilzaamste lot. V oor haar scheen bet leven een zangerig droomrn Kn even als l litd uit hun gorgel kwam stroomen Zoo rezen hun' zielen tot God. Ik kende ze, deze uit ons midden getogen, Die sterwnd, nog lispelde een naam lief en teer I.tne andere viel, met beur bruidskleed omlogen, Ecne andre die glimlachte als de Engel des Uoogeu Haar wees naar een zaliger sfeer. o Nauw waart ge ontloken toen reeds in den gaarde' De eeuwige maaier er blikte iu het rond.... En it, teng.-e bloemen, dascboonste der aarde, Met lonken van woeste verdelging aanstaarde,' E runic uit rfeq ,.'oru «nacn grond. Het slibbrige mos overdekt thans de zerken Dier meisjes, ontnomen aan ouders, aan vrind... Soms komt baar geheugen mijn' ziele versterken V» en treurig ik dwaal door dus kerkhoves perken l Is daar dal ik ze al' weder vind O Geesten, 't is daar dat ik soms zit tc droomen Wanneer alles slaapt in bet nachtelijk uur; Dan zie ik ze dansend hun" lomben uilstroomen k Zie, armen in armen gestrengeld ze komen Met vonkelende oogen als vuur. Dan wordt mijne ziele eene zuster dier schimmet Op ons heeft liet graf noch hei leven beschik Dan zweven wi j samen of dalen of klimmen Ais zij, k voel de koude des doods mij beprimineh En zijo zij léven als ik J Zij wenden zich naar mijnes geesten bevelen - Ik zie ze, ik voel re, ze zeggen mijkoorn k £.j. Op hun graf zv zöik dansen en spelri a n «"en ze verdwijnen, dat zingen en LweeHo Ontwaakt mij, en k voel dat ik droom (K "o'uj hierna). Victok V - 4 ÏÓflE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1