VAN IJPEMEN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 264. Zesde Jaar. ZONDAG 14 APRIL 1867. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrschilligc Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. BERICHT. lie personen die, na het ontvangen van de twee eerste nummers der Toekomstvan 7n en I4n Aprilden volgenden nummer niet zullen weigeren, zuilen aisinsehrij vers besehouwd worden en dezelve regelmatig blij ven ontvangen. Victor Vande Wegiie. VOOR IJ PEREN,: Fa. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen 12 ccnlimcn den regel. Rekiamen 25 cenlimen. Bureel: Dixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. Men verzoekt dc personen die de terugzen ding doen, op den band aan te duiden van wie ze komt. De zaak van liet Groot Hertogdom van Lux emburg geeft, aanleiding lol allerhande veronder stellingen: de nieuwsbladen deelen ons dagelijks tegenstrijdige lijdingen mede; na veel veronder stellingen op den aard der onderhandelingen scheen het vast dat de koning van Holland Luxemburg aan keizer Napoleon had verkocht voor de som van honderd millioenen, gelijk, aan 500 franken per hoofd der inwoners. Lenige dagen daarna dezelfde nieuwsbladeren, die deze verkooping bevestigd hadden, kondigden aan dat er niets van was De redevoering van graaf De Bismarck, des aangaande in de Kamer van Pruissen uitgesproken, houdt zelfs geene beduidende oplossing der zaak in, zoo danig dat men tot dus verre in dc volstrekte onwe tendheid van het gebeurde verkeert; doch wij zijn van gevoelen, na al de gezegdens der fransche, pruissensch en hollandsch nieuwsbladeren te heb ben overwogen, dat de verkooping van het Groot Hertogdom van Luxemburg, de sterkte daarin be grepen, aan Frankrijk wezentlijk heeft plaats ge had, maar dat Pruissen er tegen is opgestaan en moet verklaard hebben dat het in geene gevallen vrijwillig de sterkte zal overleveren; zoodanig dat in geval dc partijen dc overeenkomst willen uit voeren, de pruisspnsche bezetting de vesting zal verdedigen, en dus met Frankrijk en Holland in oorlog zou tredenmaar dewijl liet franseh beheer ten gevolge der nieuwe wapening, waarover men nog niet overeen is gekomen, thans de krijgskans met zijnen machtigen gebuur niet durft wagen, de Keizer heeft van den koop moeten afzien, hetgeen de hoogmoed der fransche natie kwetst en met der lijd wel eene oorzaak van oorlog zou kunnen zijn. Mochten wij ons bedriegen! maar wij kennen te wel den geest die onze zuiderburen bezielt om niet bevreesd te zijn dal zulk eene ontstane vernedering, zoohaast als eene nieuwe wapening in uitvoer zal worden gebracht, hunne wraakzucht zal opwek ken, en dus dat de hebzucht van den koning van Holland, die verhoopt had, door hel verkoopen van zijnen lijftocht, de verkrenkte fortuin zijner famillie te herstellen, eerst of laatst eencn bloedi- gen en bcklagelijkcn oorlog zal voor gevolg hebben. Het ijpersch Nieuwsblad, welks bestaan is toegewijd om al dat treffelijk en eerlijk is te honen en te beledigen, liceft in zijn laatste nummer onzen achtbaren Senateur met zijn vergiftig schuim trachten te bemorsen. Mr de Baron Mazcman heeft de gelegenheid der beraadslaging op de begrooting der openbare' werken waargenomen om, in drin gende woorden, de uitvoering der verbeterings- werken, te doen aan dc rivier den User, aan dc welwillendheid van den Minister aantebevelcn. Het was de eerste maal niet dat onze Baron Senateur, zoo als het Nieuwsblad hem noemt, de belangen zijner omstreek ter harte namen indien er reeds veel verbetcrings- werken aan de bannen van den User en' voor den alios der waters, ter voorkoming van over stroming, zijn uitgevoerd geweest, M. Mazcman a nu* «MI DE TOEKOMST, S.Hperk»', 18 April 1867. ALLERZÏELEMNACHT. Vervolg UI. Zoo schoon als dc lente in haai- ldoeiendste stonden, Zoo schoon was Mathifde, zoo kenden wij haar; "l Was onschuld, 'i was schoonheid tot ruiker verbonden Een engel des hemels op aarde gezonden Zij telde pas zeventien jaar o Neen, 't was geen liefde die haar deed verkwijnen Zij kende der min noch de smart, noch den lust De min die soms dc aard' als een hemel doet schijnen Maar vaak ook dc rust van het hart doet verdwijnen, -Dit alles was 't meisje onbewust. Zij minde den dans en dat kostte haar 'l leven Op't bal vond z' haar heil, ook den dood... in den dans. In 'l graf hoort men soms hctir geraamte nog beven, Wanneer boven 'f kerkhof, een' wolk zacht gedreven, Ginds danst aan der hemelen trans. Zij minde het bal0 wanneer zulk een feeste Op hand was, dan had ze noch ruste noch duur Drie dagen vooraf speelde er niets in heur geeste, Dan springen, dan walsen, dan al wat ze 't meeste Verlangde op zulk vreugdevol uur. Wal stroomen van linten, van kanten, van strikken Bereidde zij niet voor het naderend bal Juweelen wier glans men niet tegen kon blikken, Bij perel, bij bloem, die zij mooi wist te schikken, Want bloemen die droeg ze overal. En dan op het feest, tusschcn andere bloemen, Verscheen zc getooid als een engel zoo lief Ileur maagdenziel rees naar volzaliger wonen, Wanneer dan 't orkest met zijn strelende lonen, De luelitigste dansen aanhief. 't Was lief om Mathilde dan zoo te zien draaien, Met 'l heil op t gelaat door den golvenden drom t Was lief om heur hair rond haar hoofd te zien waaien, Heur linten en strikken hei al te zien zwaaien, Dc feestrijke zale rondom. Gelijk rond de bloemen de vlinderen zweven, Zoo werd zij omringd door der jonglingen schaar Wel hem die met haar zich ten dans mocht begeven Een stond 's meisjes hart aan het zijne mocht kleven Een stonde te zwieren met haar Arm meisje, voor haar was zulk leven in joelen Een leven van loutere schuldlooze vreugd. Arm meisje, te rein om te kunnen gevoelen Wat storremen daar om haar heèn moesten woelen, Op 'l bal, die verleiding der jeugd Het hal, dat zoo menige schuchtere harten Verlokt en ontvlamt in den vurigsten gloed liet bal, waar men weedom en wroeging en smarten Door losse uitgelatene vreugde wil tarten, In zuchten van 't jonge gemoed. Vervolg Zondag).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1