GODELIE Y E, VILLE D'YPRES. VILLE D'YPRES. TE KOOPEN A VENDUE mm Verscliillige lijdingen. Prijs fr. 1-50. groot 16 hectaren 93 aren? PAR NÜMÉR08, LÏVRAISONS Oü SÉRIES, Chez P. Loppens, a Ypres. I ïarktprijze n. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. SINTE VLAAMSCHE LEGENDE UIT DE XIe EEUW, avoou Lc Collége des Bourgmestre et Echevins ou son délégué procédera le Samcdi 18 Mai 1867, a I I heures du matin dans l'une des salles de l'Hótel-de- Yille, a l'Adjudication publique des Travaux a ef- fecluera la grande Citerne de l'Abaüoir public. Le cahier des charges se trouve déposé au Se cretariat de UHótel-de-Yille oü les intéressés peu- vent en prendre counaissance. Le Collége des Bourgmestre et Echevins ou son délégué procédera, le Samedi 18 Mai 1867, all heures du matin, dans l'une des salles de lTIótel-de- Ville ik l'Adjudication publique des Travaux a ef- fecluer dans* le Vestibule d'entréc de l'Hótel-de- Ville. Le cahier des charges se trouve déposé au Secré- tariat de l'Hótel—de—Villö, oit les intéressés peuvent en prendre counaissance EENE SCHOONE PATRIMONIE LE Gelegen te Reninghelst langs den steenweg naer Popcringhe, gebruikt door de weduwe van Karei Steen,lot 1 October 1870, mits 17od francs 's jaers boven delasten. INSTEL, Vrydag 17 Mei 1867 en eindelyke TOEWYZING, Vrydag 31 Mei 1867, telkens ten 2 uren na middag, te Popcringhe, in de afspanning genoemd Groot Sint Joris. De voorwaerden en titelen van eigendom, be rusten ten kantoore van den Notaris BERTEN, te Popcringhe. Toutes les publications Illustrées de UExposition Universelle de Parisainsi que toutes les brochu res, plans, guides itinéraires et livrels des chemins de fer de France, *V".. ^Sktl^étóSéi gent van liseering van den het leger teekeningen over het klooster der Minderbroeders, gezegd Recolletten, te IJperen. Het werk van den gewetensvollen schrijver bevat zeer nauwkeurige bijzonderheden en de feiten zijn zeer behendig aaneengeschakeld. Men veronderstelt dat dit klooster hier gesticht werd korts na de inrichting van het order door den H. Franciscus van Assisen, die leefde in 1200. Het bestond tot in 1708,; alsdan werden de Recolletten, ten getaile van 22, verdreven en het gesticht werd openbaarlijk te koop geveild, 't Zijn al de wisselvalligheden en bijzonderhe den betrekkelijk gemeld gesticht gedurende een tijdverloop van ongeveer 540 jaren, die het voorwerp uitmaken der on derhavige studie, welke wij, om hare belangrijkheid voor de geschiedenis onzer stad, zullen opnemen als feuilleton in de Toekomst. Woensdag aanstaande, 15 dezer, geeft M. Justice, lid van den Kring en leeraar bij Stads middelbare school eene onder handeling op een onderwerp, dat ons tot thans toe nog onbe kend is. Tegen maandag 15 mei is de Senaat bijeengeroepen. De zittijd zal waarschijnelijk niet langer dan (i weken duren, want de kiezing voor de gedeeltelijke hernieuwing van den Senaat, moeten den 12 Juni plaats hebben. De Senaat bestaat uit 62 leden, waarvan 26 der oppo sitie. 52 senateurs moet in Juni aan de herkiezing on derworpen worden. Van die 52 zijn er 15 opposanten en 19 ministerieelen. Volgens men beweert is de krijgscommissie op het einde harer werkzaamheden gekomen. Zij heeft een voor stel aangenomen, strekkende om het jaarlijksche konlin- op 15,000 man te bepalen en de mobi- eersten ban der burgerwacht besloten. De Kamer heeft Dinsdag laatst met 58 stemmen tegen 49 en een onthouding aanvaard het art. 257 van het wetsontwerp op de erinrichting der rechterlijke orde, betrek hebbend de gedwongene ontslaggeving der rechter lijke ambtenaren. De werken aan den ijzeren weg van Nieuport naar Dixmude worden met allen spoed voortgezet; deze van van den ijzeren weg van IJper op Rousselare zijn ook rond IJperen reeds begonnen. Een italiaansch dagblad, de Secole, kondigt een feit af, dat onze romanschrijvers niet zonden verstooten Men spreekt van niets anders, zegt het blad, dan van de historie van een jaloerschen echtgenoot, die zich in priesterkleederen in eenen biechtstoel heeft gezet en in een der voornaamste kerken van Milanen de biecht zijner vrouw zou hebben ge hoord, op die wijze de geheimen vernemende, welke eene echtscheiding hebben te weeg gebracht. Van ticii 26" A;»HI tot den 3" Mei ISÖ7. i' I' iHuui 'i' r v Mannek ik geslacht 41 ENVl.ouweJlijk» te zamen 5. Lamote, Ludovicus, koeienhouder, en Declercq, Virginie, zonder beroep. Drolé, Petrus, schilder, en Dehollander, Maria, kantwerkster. Didier, Joannes, timmerman, en Scholaert, Regina, winkelierster. Vanelslander, Petrus, koopman, en Mieroo, Catharina, zonder beroep. Poot, Isi- dorus, dienstknecht, en Dehouck, Sophia, dienstmeid. Sambaeie, Petrus, 40 jaren, schaarslijper, echtgenoot van Rosalia Devos, Meenenstraat. Halder, Coleta, 76 j., winke lierster, ongehuwd, Rijselstraat. Rulcaen, Rosalia, 70 jaar, naeister, ongehuwd, Grimminckstraat. Mortier Julia, 62 j, zonder beroep echtgenote van Petrus Clement, Thouroutst. Huyghebaert Ludovicus, 66 jaar, daglooner, echtgenoot van 4iiginia lerricx, Kaaistraat. Iroidure Sijlvia, 65 jaren^ lentenierster, weduwe van Edouardus Clement, Sterrestraat. Beneben de 7 jaren JIa,meljjk, Ses'acht 3) 'Vrouwelijk ld. 2) £dimn J- Vrouwe Van ickcrc, geboren Maria Doolaeglic MET ZEVEN PLATEN, INSTELPENNINGEN. IJPEREN. AARD 11 mei. 4 mei. DER GRANEN ENZ. verkocht te kwantiteit. middenpr. p. lOUkilo. verkoehtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter 24,200 6,100 400 1,000 2,000 6,000 54-25 25-00 23-00 24-00 25-50 11-50 202-00 26,100 7,800 1,100 1,200 1,400 8,000 55-00 22-50 25-50 24-00 25-00 11-50 220-00 12" tot den 19" mei, is gesteld aan 51 c° per kilo. VEURNE. Per '145 liters. 8 mei. 1 mei. Tarwe (nieuwe) van fr. 55-00 tot 58-25 56- lot 59-65 Tarwe (oude) Rogge Sucrioen Haver Boonen 00 24-00 25-00 15 24 00 25-00 26-75 16-75 27-00 25 25-50 14-00 25 27-00 27-00 17-00 28-00 Tarwe, fr, Masteluin Rogge ARLON. Per 57 84 56 50 26 05 100 kil. Haver Boter Aardappelen 2 mei. 50 20 2 45 10 00 BRUGGE. Per hectoliter. 4 mei. Tarwe, fr. 25 00 a 27 50 Rogge 16 50 a 17 50 Boekweit 00 00 a 00 00 Haver 8 50 a 11 50 Geerst 16 25 a 18 57 Boonen, fr. 12 50 a 17 50 Aardap" 100k. 10 00 a 11 50 Boter p. kilo. 1. 90 a 2 65 Eieren p. 26 a DOORKIJK. Per Witte tarwe, fr 25 00 a 29 50 Roode tarwe 25 00 a 28 00 Masteluin 20 00 a 25 00 Rogge 15 75 a 17 00 hectoliter. 4 mei. Haver, fr. 10 00 a 12 50 Boter p. k. 0 00 a 0 00 Eieren p. 26 1 40 a 1 50 KORTRÏJK. Per hectoliter. 6 mei. Witte tarwe fr. 26 00 a 28 00 Roodeaard.l00kl2 50 al5 75 Roode tarwe 24 00 a 26 00 Boter p. 1/2 k. 1 00 a 1 26 Rogge 1,6 52 a 17 52 Eieren per 25 1 56 a 1 54 Haver 0 00 a 00 00 Peerdb.p.l/2h.00 00 aOO 00 LEUVEN. - Nieuwetarwe fr. 56 64 a Oude tarwe 00 00 a Rogge 24 12 a Boekweit 00 00 a Haver 25 24 a Per 100 kilo. 6 mei. Aardapp.fr. 12 00 a Boter, de kilo 2 54 a Eiers, de 26 1 45 a Koolzaadolie 76 96 a Lijnzaadolie 81 08 a POPERINGHE. - Tarwe, fr. 00 00 a 00 Rogge 14 00 a 00 Hoppe, per 50 kilo, - Per hectolite. 5 mei. 00 Haver, fr. 9 75 a 00 00 00 Aardap.i00k.10 00 a 00 00 fr. 105 00 a 110 00. ROUSSELARE. Zaai-tarwe fr. a Nieuwe tarwe 59 50 a 41 Oude tarwe a Roode tarwe 57 50 a 58 Rogge 25 50 a 26 Haver 16 a 17 Koolzaad-olie p. 105 kilo. Koolzaad-olie, fr. 82 50 Lijnzaad-olie, 85 50 Per 11/2 heet. 7 mei. Boonen, fr. 50 a 51 50 Aardap. 100 k. 9 50 a 11 50 Boter p. kilo 2 27 a 2 54 50 Eieren p. 25 1 27 a 1 45 50 Viggens 21 a 25 Koolzaad 54 a 56 00 Lijnzaad-olie p. 105 kilo a 85 00 84 a 84 50 a 86 I 86 50 a 87 00 HONDSCHOOTE, (Frankrijk). Per 1 1/2 hectoliter. 5 mei. Tarwe, fr. 58 00 a 41 75 Witte boon.fr 22 00 *a 00 00 Nieuwe tarwe a Cameline a Rogge 4 Zom. kool a Sucrioen 00 00 a Aardap. 10 50 a 15 00 Haver 17 00 a Vlas 2 15 a 5 50 Boonen 51 00 a 00 00 Boter in blok 185 a 2 20 Vlasniarkten. Brugge, 4 mei. per 2 1/2 k - st. 65 a 80. Thielt, 2 mei. per 5 kilos. - fr. 6-00. Gent, 5 mei. per 5 kilos. - st. 57 a 67. Aalst, 4 mei. per 5 kilos. - fr. 6-00 a 7-00. St.-Nikolaas, 2 mei. par kilo ruw. 2-56.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 3