TAN IJ PEK EN. w at staat er ons te doen. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 271. Zesde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekend mak in gen. LIBERALE VEREENIGING M. de Baron Mazeman de Coulhove, YOOR I.I PEK EN. Fr. 4-50 VOOU BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Keklamen 25 cenlimen. ''"imAAiks '"J ZONDAG 2 JUNI 1867. m Bureel: Dixmudeslraat. 59. Alle inzendingen vrachtvrij VAN HET ARRONDISSEMENT IJ PEREN. Definilievekandidaalder Liberale Kicsmaatschappij voor de stemming van den Senaat, vaslgesteld op 11" Juni 1867 aftredende Senaleur. De bisschop en de Pastoors willen den Senaleur Mazeman buiten doen in de aanslaande kiezing. Zij willen de kiezers doen stemmen voor cencn vreemdeling, den Baron De Yinck. Waarom is dat Hel is gemakkelijk om dat uit te leggen. De bisschop en de pastoors zouden geern de banden hebben in de schatkist van den Staat, om teil bunnen behoeve over het geld van het land te beschikken zij zouden in de wercldsehc zaken v.ven als in de geestelijke zaken willen meester zijn om de [mensehen, die over de staatszaken anders denken dan zij, te dwingen,te vervolgen en te doen plooien. Men ziel genoeg boe bel gaat in de dorpen, waar de burgemeester geen gebruik maakt van zijn gezag en alles overlaat in de banden van eenen po- lilieken pastoor. Daar beven de menseben voor den pastoor, omdat zij weten dat hij bun zou ver volgen in hun beslaan en in hunne kinderen, in dien zij zieb niet ganscli onderwerpen aan al zijne eischen, hel zij redelijke of onredelijke; daar ziet men menschcn, welke leven als verkens, die nog- tans de vriend zijn van de geestelijken en die door bun uitgegeven worden als goede catholieken, om dat zij in de kiezingen voor de catholiekc partij werken; daar ziet men brave, treffelijke menschcn, die al hunne christene plichten kwijten en gecne schijnheiligen zijn, welke door de pastoors en de pastoorsgazellen uitgegeven worden voor al dat slecht is. 't Is omdat M. Mazeman dat al afkeurt en omdat li ij liever voor de belangen van het volk te zorgen heeft, dan het hoofd te buigen voor den baatzuch tige n wil der politieke geestelijkheid, dat men be sloten beeft hem kost wat kost buiten te doen. De Baron De Yinck heeft de verbintenis genomen van alles te doen wal de politieke geestelijkheid wilt. Ilij zal geen ééne keer mogen stemmen legen den zin der bisschoppen of men zal hein over boord werpen gelijk rotten visch. Hij zal bel nooit doen, want hij heefl de heilige verbintenis genomen van alles te doen wat zij willen. De Baron De Yinck is een vreemdeling, die veel meer zal bezig zijn met Antwerpen als met de streek van IJperen, en die geen ccne menscli zal vinden als bij hem noodig heeft. M. Mazeman is onafhankelijk van karakter en vrij gemoed. M. De Yinck heeft zijne vrijheid verpand aan de politieke geestelijkheid. M. Mazeman is vrijborstig en handelt volgens dc inboezemingen van zijn menschlievend hert. M. De Yinck is een papieren poesjenel, die zal dansen, zoo als de politieke geestelijken aan het koordeken zullen trekken. M. Mazeman is een ware vlaming van West- vlaandercn, milddadig van karakter, die met zijne fortuin iedereen doel leven en den penning jont. M. De Vinek is een Antwerpenaar, die bier maar drij of vier maanden op het jaar woont; die men niet meer ontmoet als een blauwe hond cn bij wiens groote fortuin de menschcn zouden bersten van miserie. M. Mazeman wilt dal iedereen weeldig leeft, dat handel, nijverheid en lanbouw bloeien, dat dc menschcn allen gelukkig zijn. M. De Yinck wilt dal de geestelijkheid en de groote edeldom al dc fortuin hebben en dal het volk leve van almoessen. In dien toestand, wat staat er ons te doen Indien wij ware Vlamingen van het arrondisse ment IJperen zijn, wij zullen allen die kiesrecht hebben als ééne man naar de kiesbus loopen cn stemmen voor M. den Baron Mazeman de Cout- hove, ten eerste uit dankbaarheid van hetgene bij reeds voor ons gedaan beeft, ten tweede omdat hij vol goede gevoelens en inzichten is en dat wij in hem een onbepaald vertrouwen stellen. Du Koster.' Wel, Meester, wij hopen dat gij ditmaal met ons zult zijn Monseigneur, wanneer hij is komen vormen, heeft ons al aangedreven om voorden II11 Juni voorden Baron De Yinck Ic stemmen, en dc Pastor heefter een kas van con science van gemaakt. De Meester.Verre van daar; dat de Bis schop en uwe Pastor u daartoe hebbdn aangedreven dat verwondert mij nietalle beide hebben daarin de belangen van het land cn het welzijn van ons arrondissement voor dc heerschzucht der klerikale partij doen wijken cn als zij aandringen om den heer De Vinek te doen noemen, het is omdat zij de overtuiging hebben van in hem eenen verslaafden cn onderdanigen dienaar der jesuiten te hebben. De Koster. M. Dc Yinck is toch een acht bare persoon. Jan. Hij is dat tot dus verre geweest; maar zijne handelwijze in deze gelegenheid komt mij niet treffelijk voor. De Koster. Hoe dan Jam. De kinders van uwen kandidaat genieten een groot deel van de fortuin die aan zijnen kozijn, den heer Mazeman, toekwam, cn het is, dank aan die fortuin, dat hij M. Mazeman van zijnen zetel wilt werpen. De Koster. Daar is wel iets op te zeggen, maar het is voor bet welzijn van liet geloof cn dit vergeeft alles. Wat heeft liet geloof gemeens De Meester. met de kiezing? Is de aftredende Senatcur geen waren catboliek? Zoudtgij kunnen iets aanhalen, dat hij ooit legen den godsdienst zou gedaan heb ben De Koster. Hij heeft dc wel op dc studie beurzen gestemd cn al dc wetten die het ministerie legen dc catholiekc heeft voorgedragen. De Meester. Wat de wel op de studiebeurzen betreft, ik heb u andermaal bewezen dat de geeste lijkheid zieb daarvan onwettelijk in bezit had ge steld; en wanneer zij daarover zoo toornig is, het is niet omdat de universiteit ven Leuven daarmede beschadigd is, maar wel omdat dezelve belet dat bet "fe** i|!MB tf—1 '\S I 111 E r-1 ':Uül.l g^F v, O DE TOEKOMST, IJtpmiKX, 1 Aiiaii IS63. Samenspraak tnsschcn den Schoolmeester, den Hosier en .fan Cocdgcbuus1.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1