AAN IJPEREN. 4 FllANKEN 'S JAARS Nr 275. Zesde Jaar. Politiek. Stads.- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Een ernstig woord. Kiezing: te Verviers. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 eentimen den regel. Reklamen 25 cenümen. ZONDAG 50 JUNI 1867. Bureel: Dixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij Niet tegenstaande verschillige geruststellingen van den Moniteur, blijft het gerucht aanhouden en stand vinden der ontbinding der fransche wet gevende Kamers. De minislerieele gazetten van Engeland uiten hel gedacht dat men in Albijssinie den oorlog moet voeren, ten einde de verlossing van de gevangenen te bewerken. De Nouvelle Presse libre meld uit echte bron dat keizer Maximiliaan, na in de handen van Jua rez den troon afgestaan en zijn woord gegeven te hebben, nooit den voet op het mexikaansch grond gebied te stellen, in vrijheid is gesteld en zich heeft ingescheept voor Europa. De sultan, die op weg is naar Frankrijk, zal lot Toulon worden geescorteerd door de cngclsche, fransche en italiaansche eseaders. Z. M. zal heden (50 Juni) te Parijs zijn, juist den dag voor de plechtige uildecling der belooningen van de we reldtentoonstelling. De Kamer der gedeputeerden van Porlugaal heeft met eene groote meerderheid de doodstraf af geschaft. Men meldt uit Warschau, dat ter gelegenheid van zijne reis door die stad, keizer Alexander een be sluit heeft doen afkondigen, de opschorsing beve lende der verbeurtverklaringen uitgesproken tegen de personen in den laalsten opstand betrokken, voor zooveel de aangeslagene eigendommen nog in den naam van den Staat niet zijn ingeschreven. Daarenboven moeten alle opzoekingen en processen van verbcurtverklaring onmiddelijk ophouden. Aan de Liberie wordt uit Valencia gemeld, dat in Spanje eene militaire samenzweering is ontdekt, die groote vertakking heeft en waarin ook hel te Valencia in garnizoen liggende regement betrokken is. De samenzweering beeft reeds tot het aanhou den van verschelde personen geleid. Doch ook zon der eene ontdekking van dien aard ontbreekt het niet aan aanhoudingen in Spanje. Dag aan dag gaat de regering hiermede voort. In een schrijven gericht aan de Stad Gent treffen wij de volgende regelen aan, waarmede wij volko men instemmen, omdat zij maar al te groote waar heden bevatten. Men las deze week in eene briefwisseling uil IJperen, aan de Indépendance toegezonden Vlaanderen is het Vendée van België, het is het geliefde kind der Kerk IJper.en en Oostende alleen zijn aan het liberalismus verkleefd; Brug- ge is op nieuw overwonnen, het is grootclijks tijd dat men Vlaanderen wat levenssap toediene; men moet werkenhet is niet voldoende wen- schen te uiten men moet vooral een wereldlijk middelbaar onderwijs stellen; Westvlaanderen telt maar twee gestichten van middelbaar onder- derwijs, het atheneum van Brugge en het ge- mcentc-kollegie van IJperen. Ware het te veel van de weldaden van het wereldlijk onderwijs veronderstellen, door aan dit kollegie een deel van den bijval van het liberalismus in het ar- rondissement IJperen toe te schrijven Hier spreekt de korrespondent zijn eigen te gen. Als het gemeente-kollegie van IJperen 't libe ralismus te IJperen doel zegepralen, hoe komt het dan dal het atheneum van Brugge niet aan Brugge hetzelfde uitwerksel te weeg heeft gebracht Verre van mij, te willen beweeren, dat het wereldlijk onderwijs gcene groote diensten bewijst en niet geroepen is, om er nog grootere te bewij zen. Ik veronderstel niet dat een mijner lezers mij voor zoo een ezel aanziet. Maar het kwaad, door de Indépendance ten rechte aangewezen, heeft andere oorzaken, die ik in 't kort zal aanduiden. Ten eerste, bezitten IJperen en dc voornaam ste steedjes in het ronde VLAAMSCIIE liberale bladen? Is een. Ten tweede, bezit Brugge om tegen cenen hec- len boel VLAAMSCIIE klerikale gazellen te kam pen maar EEN enkel vlaamsch bladde JFestvla- ming, en hoe goed en met wat overtuiging en wat ijver dit blad ook wordt opgesteld, EEN tegen TWINTIG, dat gaal maar moeilijk. Op de kiezing doet de stem van den domstcn der domkoppen zoo veel als de stem van den verstandigsten wijsgeer. Het zijn die kleine stemmen, die vlotten, en die ge moet op den grootcn dag voor u hebben. Hoe? door geweld? Neen, door de gedurige overtuiging. Dus, VLAAMSCIIE liberale dagbladen of g'cn zult nooit Vlaanderen winnen aan de vrije ge dachte. Maar daartoe moet er GELD zijn, hoor ik zeg gen. Ja zeker moet er geld zijn; dc klerikalen vin den er wel voor het ontzaggelijk getal dompersbla den waarmede ze den kleinen kiezer verblinden. Is Twee. Ten derde, tolt men in geheel Werstvlaande- ren. buiten IJperen en Oostende, geen eigentlijk VLAAMSCH tooneel. Want te Brugge is het niet serieus; een zaaltje waar 200 mcnschcn in kunnen en 4 of 6 vertooningen 's jaars. Allo dan Oostende gaf dezen winter een prachtig VLAAMSCH konkoers. Dat is drie. IJperen is liberaal, Oostende is liberaal, Br uggc is klerikaal. Overweegt dal nu eens. Et nunc erud imini. De kalholijken komen eenen nieuwen zegepraal in de provincie Luik te behalen, ten gevolge der verdeeldheid der liberalen. Ilct is te Verviers, eene der liberaalste steden des lands, dat dit voorval heeft plaats gehed. Het gold er de kiezing van twee gemeente-raads leden in vervanging vanM. Laoureux, ontslaggever, en M. Masson, overleden. De liberale vereeniging had hare twee kandida ten en dc geavanceerden ook de hunne. Dc kalho lijken hebben deze gelegenheid te haat genomen en het spel gewaagd, hetgeen geheel ten hunnen voor deel is uitgevallen. In de eerste stemming, M. Pollet (kath. kand.) had 57 stemmen boven M. Van Arle (kand. der lib. vereen.) cnOl bovenM. Cornet (geavanceerde). Door de ballotcring verkreeg M. Pollet 332 stem- DE TOEKOMST,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1