VAN W PEREN. 4 FRANKEN \S JAARS Nr 270. Zesde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. YerscSiilljge Tij din gen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Woorden cn werken der achteruitkruipers, VOOR IJ PER EN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centime» den regel. Reklamcn 25 een li men. ZONDAG 28 JULI 18117. Bureel: Dixmudeslraai. 59. Alle inzendingen vrachtvrij. De voorzitter van het Wetgevend Korps van Frankrijk heel t na de stemming van denbudjetden zittijd gesloten verklaard. Het fransch gouvernement heeft uit Mcxiko lij dingen ontvangen nopens zijnen gezant M. Dano, over wiens lot men ongerust was. Eenc depeche van M. Dano, van 9n Juli, bericht den heer minis ter van buitenlandsche zaken dat hij maar binnen eene week Mexiko zal kunnen verlaten. De fransche MoniCeur heeft Woensdag de wet afgekondigd op den lijfsdwang in burgerlijke en handelszaken en de preventieve lijfsdwang tegen de reemdelingen. Zoo men eene te Rome heimelijk verspreide proklamalie gelooven mag, is er een eind gekomen aan de oneenigheid tusschen de leiders der revolu- tionnaire partij. Sedert eenigen tijd was er een na- Iionaal romcinsch comité en een hoofdbestuur van den opstand; beiden trachtten invloed uit te oefe nen. het tweede om dadelijk eene beweging tot omverwerping der pauselijke regering te bewerken, het eerste om die allengs voor te bereiden. In de bedoelde proklamatie, die te Rome den 15" Juni geleekend is, wordt verkondigd, dat heide hunne macht hebben overgedragen aan eene nationale ro- mcinsche junta, en dat Rome nu weldra Ilaliën's hoofdstad zal zijn. De kwestie der zending van generaal Dumon naar Rome door het fransch gouvernement, en de uitleggingen door M. Rattazzi aan het italiaansch Parlement gegeven, hebben in de politieke wereld te Parijs eene zekere opschudding gemaakt. Het schijnt dat de reklamatien van den ilaliaanschen minister gegrond zijn en datM. Dumon met of zon der bevel van zijn gouvernement in strijd melde conventie van September heeft gehandeld. Wal ze ker schijnt, is, dat nieuwe gevaren het wereldlijk gezag van den Paus bedreigen. Het kabinet van Florentie zal zich tegen de po gingen verzetten, welke zijne verplichtingen zou den kunnen komprometleren, maar naar hetgeen w ij vernemen zou het van Rome en van de Romei nen zijn, dat men voor eenen opstand moet bevreesd wezen. Er heeft in de cngelscbc Lords-Kamer eene langdurige diskussic over de hcrvonningsbill plaats gehad. De Gazelle van Weenen meldt, dal Juarez aan het kabinet van Washington heeft laten weten dat het Mexikaanseh gouvernement bereid is het lijk van Maximiliaan af te leveren. Admiraal Tegclholï is op weg naar Ouerelaro om die zending te ver vullen. De zoogezegde katholieken, beter achteruitkrui pers geheeten, zijn de ware vrijheidsvrienden. Zij alleen verstaan wat vrijheid is en hunne te genstrevers zijn niets dan dwingelanden. 't Is uit liefde voor de vrijheid dat al de landen waar de achteruitkruipers aan het hoofd zijn, er geene vrijheid noch van godsdienst, nooh van on derwijs, noch van drukpers beslaat. 't Is ook uit liefde voor de vrijheid dat in ons land, waar al die vrijheden beslaan, de achteruit kruipers uil al hunne krachten werken om er de uitoefening onmogelijk van te maken. Vraagt eens aan de buitenlieden, want in de ste den is hun rijk uit, hoe zij van de vrijheden door onze Grondwet gegeven mogen gébruik maken Zij hebben eerst en vooral de vrijheid van onder wijs, maar zenden zij hunne kinders niet naar broerkens- of zusterkensseholen, dan mogen de kleine hunne eerste kommunie niet doen en de ouders worden aan den haat van 't dorp aangewe zen. Ten tweede hebben zij de vrijheid van vereeni- ging ival is nu toch eene vrijheid waar niemand iets kan tegen zeggen. Nu vraagt het weeral aan de boerkons: vereeni- gen zij zich om muziek te maken, men komt er le gen in, het muziek moest zoo eens de geesten op helderen en liet liheralismus doen ontstaan. De muziekmaatschappij moet dus te niet. Vereenigen zij zich om komedie te spelen. De komedie, foei dat is slecht en de tooneelmaatschap- pij moet ten onderen. Komen de boerkens met de kermis eens te za nten om hun hart in 'l dansen op te halen, alweder worden de banvloeken geworpen en den dans ver boden. Maar de neiging tol den dans is gewoonlijk groo- ter dan de vrees van al de banvloeken. Gij zult zeggen, daar hooren wij in de steden niets van. Dat geloof ik goed, daar moet men wat water in den wijn doen, en men weet dat al de uitvallen tegen het dansen, maar woorden in den wind zouden zijn. Maar 't is niet in de steden waar zij weinig macht hebben, dat men de achteruitkruipers be oordeel en moet. 't Is in de dorpen waar zij heer en meester zijn, en daar kan men zien waar zij ons zouden willen naartoe brengen. Men heeft eindelijk de vrijheid van drukpers, dat is de schoonste aller vrijheden en die weten zij te eerbiedigen. Is er een dagblad dat hun tegenspreekt, hel moet uil het dorp kost wat kost, en komt het in eene herberg dan wordt de koster ditgezonden om de slechte qazeücn in de sloof le steken. Wil een herbergier ze op zijn tafel laten liggen, seffens wordt zijne herberg verboden, en in som mige gemeenten gaat men zelfs zoo ver, dal men er predikt, alwie eene liberale gazette hfteft, in zijnen handel benadeeligd en tol in den grond geruïneerd zal worden. Dal heelcn die heerkens de vrijheid eerbiedigen. Komen de kiezingen, ja gij weet het wat er ge beurt. Dc sukkelaars van boeren worden zoodanig bang gemaakt met de hel, en bijzonder met de bc- nadeeling in den handel, dal zij niet meer durven ademen. Maar dat is nog niet voldoende. Dc achteruit- kruipende kudde zoude kunnen uiteen loopen daarom worden dc kiezers van 's morgens drie ure in eenen wagen gesteken en op den oogenblik dat zij moeten stemmen, worden zij uil den hoek ge haald waar men ze tegen alle gevaar bewaarde en krijgen zij eindelijk het briefken dat zij, zonder het le mogen lezen, in de kiesbus moeten steken. Zie daar hunne vrijheid van kiezing. En zoo laten de achteruitkruipers aan de buiten lieden het gebruik van alle vrijheden, zoo mogen zij vrij onderwijzen, vrij vereenigen, vrij lezen en schrijven en vooral vrij kiezen. DE TOEKO

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1