VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 281. Zesde Jaar. Politiek. Stads?- Kunst- en Letternieuws. Verschil3i«>c Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fa. 4-80 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 42 centimen den regel. Reklamcn 25 cenlimen. ZONDAG, 14 AUGUSTI 48(57. Bureel: Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vraclilvrij. De oiïieieelc drukpers houdt zich in Frankrijk veel bezig met den uitslag der departements- en arrondissements-kiezingen. Zij jubbelen over de zegepraal, die het gouvernement overal heeft be haald en doen de nederlaag uitschijnen der oppo sitie. De pennestrijd lusschen de fransche en berlijn- sche dagbladen over de slceswijksehe kwestie be gint te bedaren. De beurzen van Berlijn en van Parijs duiden door cene verhooging in de fondsen die gelukkige omkéering aan. Wat vooral veel bij gebracht heeft tot hel bekomen van dezen uitslag, is het antwoord van keizer Napoleon Zaterdag op het adres van de vreemde kommissarissen bij de tentoonstelling gegeven Die redevoering, zegt de ISord-deulsche Zeitangis van aard eindelijk alle spoor van wantrouwen legen de fransche politiek weg te nemen. Wij hebben geen recht de openher- tigheid der vredelievende betooging van het fransch gouvernement in twijfel te trekken. Het oostenrijksch gouvernement, door eene stellige stemming van den Reichsralh van Wecncn, verplicht de kwestie van het konkordaat met Bomc in eenen vrijzinnigen geest en ten voordeele der onafhankelijkheid van de burgerlijke macht te re gelen, heeft zich tot den II. Stoel gewend om zijne inzichten te kennen. Volgens delaal der oostenrijkschc dagbladen zou dit land in de onmogelijkheid zijn een werkdadig verbond te sluiten met Frankrijk in geval er eenen oorlog uitberstte lusschen dit laatste land en Prui sen. Deze verklaring heeft reeds haar uitwerksel gemaakt te Parijs, en het politiek doel welk men aan de reis van keizer Napoleon naar Salzburg hechtte, verandert in eene eenvoudige hulde van Napoleon III, aan de nagedachtenis van keizer Maximiliaan en aan de bijzondere droefheid zijner familie. Er blijkt uil de uitleggingen, door M. Lago ge geven, dat het lijk van Maximiliaan zal afgeleverd worden op de rechlstreeksche vraag van het oos tenrijksch gouvernement en aan een agent voorna- mentlijk ten dien einde aangeduid. Zoo dat de zending van M. Tegellhof met een goeden uitslag zal bekroond worden. Het Journal de Saint-P ètersbourghet dag blad van het russische ministerie van buitenland- sche zaken, geeft te kennen dat de sleeswijkschc zaak door de gematigdheid van Pruisen lichtelijk kan en denkelijk zal gebracht worden tot eene vreedzame en goede vereffening. In zijn nummer van 50 Juli leest men Frankrijk heeft zich niet in die zaak gemengd. Wij gelooven aan de voort during van den vrede in Europa en vertrouwen dat het door rechtstreeksch overleg tusschen Ber lijn cn Kopenhagen tot eene goede schikking ko men zal. Pruisen is machtig genoeg om edelmoedig DE TOEKOMST, CANTATE. Ziehier de verzen van den heer Versnaeyen, waarop de heeren YVaelput en Van Gheluwe, in den prijskamp van Rome, muziek hebben gesteld. Zoo als men zien zal, is het stuk zoo grootsch van opvatting als vloeiend en verheven van stijl Ginds waar dit zwart verschiet onze aard schijnt af te palen, Daar troont het reuzig woud. Vol angst dringt 's menschen oog In 't somber dit-p nauw daagt er 't licht met flauwe stralen Dóór 't grootsch gewelf, - als waar'geen hemel daar omhoog! 't Komt grensloos voor; doch niets is grensloos hier beneden... De wandlaar aarzelt eerst, maar wil sterkt zijne schreden Ilij treed er eindelijk in, en langer schroomt hij niet: De zonne kaatst er goud en lacht er nevens 'l duister, De blorme geurt in 't groen, bij 't geestig vooglenlied, Terwijl de hi ke zucht in murmelend gefluister, En hare min vertrouwt al kussend -aan het riet. SOLO. I>c houtkapper. Zwaar en lastig zijn mijn dagen: "k Win 't bestaan in druipend zweet. Is mijn brood een'zure beet, 'k Zal toch om zulk lot niet klagen 'k Leef vrij en blij Aan vrouwtjes zij Zij helpt mij moedig dragen. Wij vieren samen eer en deugd, En op ons wijs des levensvreugd Die werkt vindt steeds vermaken Hel werk Maakt sterk, En leert geluk in vrede smaken. RECITATIEF. Luid dreunt het woud van-scherp geschal; Tajo I tnjo I Daar schreeuwen menschen, blaffen honden, Het lied des arbeids wordt verdoofd Door stemmen, die, van rede en geest beroofd, Slechts zingenoten overmacht verkonden. Lied van Jagers. Waar 't schuchter wild vol vreeze schuilt, De vogel vlucht en 't ondier huilt, Daar zijn we meester! Ons rijk is groot In woud of veld, door vlakte of heester, Vliegt vrij ons lood. Wij streven Naar weelde, genot en plezieren. Wij leven Om 't zoet van het leven te vieren. Wij doen wat wij willen: aan ons vreugd en macht! Vivat 't vermaak! vivat de jacht! Een vluchtend meisje. O wee! het woest geschreeuw komt nader.... Ontferm u mijner, Hemelvader De jagers. [Herhaling van het einde des lieds). Wij streven Naar weelde, genot en plezieren. Wij leven flra 't zoet van 't leven te vieren. Wij doen wat wij willéh aan ons vreugden macht Vivat 't vermaak vivat de jacht DUO. De houtkapper. Waar snelt ge kind, zoo haastig henen ISet meisje. Ik loop verloren in het woud. De houtkapper. 't Geleide u. Staak dit smartvol vveenen. Het meisje. Een vreemd gedruisch maakt mij benauwd Oc hontkappcr. De jacht is 't. Kind, waar woont uw' moeder Ilct meisje. In 't eeuwig rijk, bij d'Aibehoeder. Mijn vader heb ik nooit gekend. 'k Ben jaren 't ergste lot gewend Nooit was me een zoete dag beschoren. De houtkapper. Zoo jong in 't leven, als in 't woud, verloren Hoor, schaamle wees: lust u een hart, Waar trooste huist voor wee en smart Een dak, waaronder arinoê leeftmaar vrede Kom in mijn' hut: een klein gebouw Ik woon er groot naast mijne vrouw. Kom, deel, onze erve mede. Ilct meisje. Wie spreekt tot mij dit zalig woord We houtkapper. Een werker, die uw' deugden op zal wekken. het meisje. Of is 't een droom, die mij bekoort De houtkapper. Mijn' vrouwe zal tot moeder u verstrekken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1