VAN IJPEEEN. 4 FRANKEN \S JAARS Nr 282. Zesde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillïge Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke .berichten. GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENIHGEN MINDERBROEDERS VOOR ÏJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimcn den regel. Reklamen 25 centimen. ana ZONDAG, ES AUGUST! 1867. Bureel: Dixmndeslraal. 59. Alle inzendingen vrachtvrij. Men verzekert dat M. 51 ons tier, minister van buitenlandsche zaken eene circulaire aan de fran- sche gezanten bij den vreemde beeft gezonden om bun bekend te maken dat het bezoek van keizer Napoleon te Salzburg hoegenaamd geen politiek doel beeft. De buitenlandsche minister van Oos tenrijk heeft hetzelfde bericht aan de oostenrijkschc gezanten bij den vreemde gezonden. De bervormingsbill is eindelijk in de engelsche Lordkamer gestemd met de verandering, door de Gemeentekamer aan de wijzigingen gebracht, die de Lordkamer had voorgesteld het princiep van de slembulletijns is uit de wet gebleven. Men mag dus voortaan die groote kwestie van de kiesher- vorming, die Engeland sedert een jaar zoo druk herig hield, als geëindigd aanzien. De engelsche in stellingen zijn definitief op den democralischen weg geplaatst. Volgens de Italia wordt bij het ontwerp van wet betreffende de dotatie der kroon, de civiele lijst aan den koning van Italië, te beginnen met 1 Jan. 1868. zoolang Victor-Emmanuel aan de regering is, vastgesteld op 12,250,000 fr. 's jaars, en boven dien een buitengewoon credict van 6 miljoenen fr. toogestaan lot dekking der schulden van de civiele lijst. De Kreütsch Zeitung van Berlijn, verzekert, dat er geene kwestie is van een bezoek van keizer Napoleon aan den koning van Pruisen te Coblentz bet blad in kwestie voegt cr bij, dat de gewaande ontmoeting der twee vorsten het voorwerp niet is van eenige boegenaamde onderhandeling tusschcn de twee boven. Te Florentie is door den Procureur des Konings beslag gelegd op eene brochuur, getiteldNapoleon de Derde en de schim van Maximiliaan. De minister van binnenlandsche zaken van Hol land heeft bet verbod tot bet bonden van markten en openbare verkoopingen van rundvee opgeheven voor de provincie Gelderland, met ingang van 15 Oogst 1867. De jongste berichten uit Mexico bewijzen maar al te zeer dat Juarez er evenmin als Maxiniilaan in zal slagen, om een einde te maken aan de rege ringloosheid, die Mexico vernield. Uit Neuw-York wordt gemeld,dat de Voorzitter der Vereenigde-Staten, M. Stanton, minister van oorlog zijn ontslag heeft gegeven en hem door ge neraal Grant beeft vervangen. Men meld ook dat bet lijk van keizer Maximiliaan aan den gezant van Pruisen te Mexiko is overhandigd. Men spreekt veel van de kanditatuur van gene raal Grant voor bel voorzitterschap. liet is den 2" September aanstaande dat bet derde zoo gezegd catbolijk congres te Mechelen zal plaats hebben. Men kondigt aan dat vermaarde sprekers, uit verscheidene landen geroepen, zich aldaar zullen begeven en liet woord voeren. Hel doel der clericale kopstukken is gemakkelijk om te verstaan: zij hopen dat de vreemdelingen, op den waren toestand van ons België, door de lezing der clericale nieuwsbladeren, bedrogen, alsook op liet lot dat aldaar de geestelijkheid wordt gemaakt, hunne welsprekendheid ten dienste der jesuitiekè partij zullen komen stellen om bet liberalismus en dus het Gouvernement Lte helpen bevechten De overloopers en de gemiste Ministers zullen niets verwaarloozen om aan degene, die noch met de wetten noch met de handelwijze der liberalen ten DE TOEKOHSt, OP HET KLOOSTER DER GEZEGD RECOELETTEÏV, TE IJl'EREN door J. CORDONNIER. Het tijdstip wanneer de Minderbroeders zich te IJperen kwamen vestigen, is niet juist gekend. Men gelooft dat er eenige hun verblijf kozen korten tijd na de oprichting van hun orden ingesteld door den 11. Franciscus van Assisen, die leefde in 1200, en in 1216 door Paus Innocentius 111 be krachtigd. Men weet niet welk gewest van de stad zij het eerst be woonden, doordien de oude charters van de vereeniging in de tijdsomwentelingen zijn vernietigd geweest. Nogtans, on der andere bewijsstukken, is er ons nog overgebleven eenen sterfteboek van het begin der XV eeuw in welk verhaald wordt dat de Minderbroeders op den 12 Februari 12S5 van een klooster in IJperen bezit namen; echter meldt dit hand schrift de namen van verscheide paters overleden te IJperen in 12S0 en 1251Hel valt moeilijk deze opgave overeen te brengen met liet tijdstip hooger aangeduid als hunne aan komst in onze stad, ten zij men veronderstellen zou dal op de eerste dezer dagleekeningen de Minderbroeders in voldoend getal zich bevonden om eene vereeniging te vormen ter plaats waar voorgaandelijk aan de bouwing of voltrekking van bun klooster, eenige bun verblijf hielden. Het was 't Magistraat van IJperen die hen eene woonplaats bezorgde, gelegen ten noorden der stad bij de Dixmudepoort, alsook eenen grond die zich tot aan de vestingen uitstrekte. De voorrede van het sterfteboek zegt dat het klooster van IJperen voor niet één der Provincie ten achteren moest blijven in toeloop van volk aan gelokt door de schoonheid der kerk, de uitgestrektheid der hovingen, de bibliotheek en de pracht der andere gebouwen. De eerste stichters van het klooster waren Jan Vander Poorter, Heere van Moorslede en Susanna van S' Omners zijne echtgenoole. De kerk gewijd onder de aanbidding van het Heilig Kruis, bestond uit den koor der Paters, die liet verbevenste gedeelte was, gebouwd teu koste eener milddage vrouw genaamd Christine Vierdinck en uit drie evenwijdige beuken die liet laagste gedeelte uitmaakten. Het oudste van den zuidkant bad verscheide kapellen waar van de eerste aan S'c Anna was toegewijd geweest: nader hand plaatste men er liet beeld van O. L. V. van Thuijne. De groote zegel van bet klooster der Minderbroeders ver beeldde den H. Franciscus van Assisen neêrgeknield, ontvan gende van een' engel op den berg Alvernus de heilige indruksels der wonden van Christus die het onderkennend wapen uilmaken der stad IJperen namelijk een dubbel rood kruis: op den omtrek las men: Sigillum fratrum minorum conventus Yprensis. In de eerste jaren der 14° eeuw namen op eens de studiën der wijsbegeerte en der godgeleerdheid machtig toe, 't Is aan die eeuw dat de grootste mannen der schooisclie wijsbegeerte behooren. Het klooster van IJperen, dat in dien tijd, op'wel ken het geloof heerschende was en de geestelijken alle weten schap in handen hielden, bloeide dan ook, want de kronijk verhaalt dat men er van de vijftig Minderbroeders, dertio- priesters en twintig predikanten telde. Niets bijzonders gebeurde e;- in het klooster der Recolletlen ■vóór de jaren 1582 en 1583. Ten dien tijde verspreidde do- geest van oproer zich alom in Vlaanderen, De geestelijken, aan welke men verweet van onderdanig Ie zijn aan 'naaf bodewijk van Male en bij gevolg vijandelijke inzichten tegoe den legen den Ruwaerd, leed en insgelijks der geweldenarijen van Philip Van Artevelde's aaphangers. Den 8 November 1382 werden pater Jan Rovers, overste der Minderbroeders van IJperen en-van de andere vereenmn- geti in Vlaanderen, professor in godgeleerdheid, en Guido Hildebrant, deken van S' Maartens, aangehouden en beide door de zamenzweerders op deGrooteMarkt onthoofd om hun aanhoudend preêken ten voordeele van Lodewijk Van Male. Deze vervolging duurde echter niet lang, want den 19 dei- zelfde maand werd Pieter Wavelaers, dien Van Artevelde als stadsbevelhebber had aangesteld, vermoord, en IJperen er kende op nieuw het gezag van den graaf. (Wordt voortgezet).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1