VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS A1- 28S. Zesde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. GESCHIEDKUNDIGE AANTEEEENINGEN MINDERBROEDERS YOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimcn den regel. Reklamen 25 ccnlimen. ZONDAG, 25 AUGUST! 1867. jl Bureel: Dixmudcstraal, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. liet italiaansch ministerie heeft geenen tijd la ten verloren gaan om de wet op de likwidatie der geestelijke goederen te doen bekrachtigen. Onmid- delijk na de stemming van den Senaat, heeft het opperhoofd van het kabinet zich naar Yaldierie hij zijnen vorst begeven. Hij heeft Zondag de wet te Florentie terug gebracht, met de goedkeuring bekrachtigd. Het gouvernement zal veel krachtda digheid aan den dag leggen om den maatregel, die lot zoo vele discussie aanleiding heeft gegeven, te verwezentlijken. Er zijn zeer onrustwekkende geruchten in om loop over den inwendigen toestand van Spanje. Ondanks de ijzeren hand die op de bevolking drukt, kan de regering de orde niet handhaven. Het schijnt dat de opslandsbeweging in Spanje nog niet geheel onderdrukt is. Maar daar al de de- pechcn, die uit Madrid komen, door het gouverne ment zelf zijn opgesteld, kan men onmogelijk daar vertrouwen in stellen. De depechen uit Perpignan komende toonen duidelijk aan dat de strijd in Cate- lonië cenc ernstige wending neemt en dat hij niet schijnt zoo spoedig te zullen eindigen als de offi- cieuse dagbladen het willen doen gelooven. In afwachting dat wij de beoordeeling kennen der oostenrijksche en fransche dagbladen over de beslissingen te Salzurg genomen, zullen wij vast stellen, dat de pruisische dagbladen reeds cenige ongerustheid laten blijken. Evenwel zegt het her- lij nsch ministeriëelblad d eNord-Deutsche Zeilung, dat Duitschland mag gerust zijn over de inzichten van keizer Napoleon, die in zijn manifest 18 aug., alhoewel van een uitsluitelijk bestuurlijken aard zijnde, toch eene beduidclijke vredelievende bc- tcekenis heeft. Men verzekert, dat de keizer en de keizerin van Oostenrijk beloofd hebben in het begin van October Parijs te komen bezoeken, waar zij alsdan de ko ningin van Engeland zullen ontmoeten. Men maakt alle soorten van veronderstellingen over het bezoek van keizer Napoleon bij den kei zer van Oostenrijk. Heden beweert men, dat het voornaamste voorwerp, tusschen de twee keizers behandeld, het verhinderen van de inlijving van Zuid-Duitschland in de Noorder-Confederalie is. Het vormen van cenen hond tusschen de zuider- stalen zal maar als aannemelijk worden aanzien onder het voorzitterschap van Oostenrijk. Van cenen anderen kant wordt er uit Weehen gemeld, dat de definitieve sluiting van een oosten- rijksch-fransch bondgenootschap is mislukt, omdat Beieren en Wurtembcrg geweigerd hebben mede te werken tot het inrichten eencr Zuider-Confede- ratie indien zij een bondgenootschap met het fransch keizerrijk medebracht. De Senaat heeft zich Maandag verecnigd. Na de processen-verhaal der laatste kiezingen te hebben nagezien, heeft hel zijn bureel samengesteld gelijk het verleden jaar. iiiiiiiiiiü'm mtm ai DE TOEKOMST, OP HET KLOOSTER DER GEZEGD REGOEEETTEN, TE IJPEREN, DOOU J. CORDONNIER. (Vervolg). In 1383 was de stad belegerd door Richardus, koning van Engeland. Terwijl de lJperlingen zich moedig verdedigden, een aantal vrouwen, kinderen en ouderlingen smeekten den bijstand af der Moeder Gods vóór haar beeld in de Recolletten- kerk. Het beleg wierd opgebroken den 1 Augusti 1383. Men schreef hel vertrek der belegeraars toe, zegt Meyer, aan de bescherming der Maagd Maria en om hiervan het geheugen te bewaren, stelden de inwoners een plechtig feest in dat zich jaarlijks vieren moest, op den eersten Zondag van Augusti in de kerk der Recolletten en in den beginne bijgewoond werd door al degeene welke gedurende het beleg wonden of kneu zingen hadden ontvangen. Het beeld der beschermende Maagd gedurende het beleg bevrijd gebleven van de schich ten en geworpene ballen der vijanden, werd sedert dien O. L. V. van Thuijne geheeten, naam ontleend aan den haag van doornen en paalwerk die alsdan de bijzonderste verschansin gen der stad uitmaakten. Een jaarlijksche ommegang, waarin het beeld der Maagd Maria, gedragen door vier Recolletten, en vergezeld van de andere Minderbroeders, houdende bran dende waschkeersen in de hand, was van de menigte gevolgd. Geen enkel treffelijk persoon was er te kort en nog veel min het Magistraatde treffelijke burgerij en de volksklas meng den zich dooreen in deze kristelijkc plechtigheid waarop eene octaaf volgde die de geloovigen der omstreken in groot getal aantrok. Vóór 1793 was er in de Recolletten-kerk eene schilderij té zien van een' onbekenden meester, verbeeldende het beleg van 1385. Dezelve bevindt zich tegenwoordig in S' Maartens kerk. De kapel van 0. L. V. van Thuijne was versierd met zilveren lampen en andere kostbare cieraden; zij was gesteld onder de bescherming van het Magistraat welk er de zorg van toevertrouwde aan twee der achtbaarste inwooners. Men stel de er verschelde broederschappen in namelijk die der blin den, kreupelen en arme lieden, en van 0. L. V. van Thuijne. In 1433 stemden de Minderbroeders toe aan de eerst ge noemde kapel te voegen degeene van Slc Catherina die daar aan paalde en waar eene schoone glazen relikwiekas, ge schenk van Joanna van Gomen voedster van Philippus, koning van Castilje, te zien was. Omtrent het jaar 1470 deed Nicolaus Langhebilck, leeraar Aanteekening. Joanna van Comcn stierf Ie I.Ipercn op Paascli- dag 1512 en werd met grooten toestel begraven inde Recollctlen- kerk. Zij was dochter van Jan, Ridder van het Guldeu Vlies, kapitein van eene afdeeljng lJperlingen op het beleg te Cales, en van Maria van Dadizeele, erfvrouw dezer gemeente. Zij telde onder bare voorzalen, Gaspard, bijgenaamd van Comen, die zich van Go men, op de Leie, naar IJperen kwam vestigen in 1104, en daarom dennaamvan zijne geboorteplaats gegeven werd. Deze laatstge noemde had de lJperlingen op de kruisvaart vergezelp onder liet opperbevel van Philippus van den Elzas. in de kanonieke wetten, alsdan overste van hel klooster van IJperen, in de kerk der Minderbroeders plaatsen de groote schilderij van het hoog-altaar verbeeldende den II. Franciscus van Assisen, een kunstwerk van den schilder Gerardus Con- rardi d:e overleed te IJperen op den 9 Februari 1512 en be graven werd bij de Paters Recolletten, zoo als het de sterfteboek meldt. In den loop der XVI eeuw onderging het klooster veel veranderingenMen vergrootte nog eens de kapel van 0. L. V. van Thuijne en herbouwde gansch den koor onder het toezicht van den bouwmeester Nicolaus Basin, (deze stierf te Comen den 9 April 1565); men richtte het hoog-altaar in mamerop en plaatste cr een prachtig tabernakelde zieken zaal van het klooster werd insgelijks vergroot en voorzien van ?en autaar dien Daniel Tnyspel, Bisschop in Partibus, ge boortig van IJperen, op den 20 Augusti 1517 inwijdde en er eigenhandig akt van overschreef in den sterfteboek van het klooster. Den IS Maart 1505 kwamen de Paters van het S' Francis- cus-orden de vereeniging op nieuwen voet inrichten. Andries Tack, die voorgaandeïijk overste van het klooster dezer stad geweest was, gezamenlijk met zekeren Laurcins vroeger schatmeester van Philippus deu Schoone en die op den 29 Juli -1510 in het klooster stierf, hielpen hiertoe zoo veel het mogelijk was. Deze hervorminggedaan zonder de toestemming- van den algemeenen bestierder van het orden die beweerde dat men de pauselijke bullen was te buiten gegaan, gaf aan leiding tot moeilijkheden welke, door groote hardnekkigheid van weèrkanten aangevuurd, nog allang duurde. Het geschil werd verzonden vóór de Abdij van hel klooster van S. Jacobs te Luik, en vóór den Deken van S. Pietcrs, te Leuven het al gemeen kapitel keurde eindelijk de herinrichting van de ver eeniging van IJperen goed ten voordeel va.-i de strenge na volgers der instellingsregelcn van den H. Franciscus. (Wordt voortgezet).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1