TAN IJPEREN. 9 4 FRANKEN \S JAARS Nr 285. Zesde Jaar. Politiek. Stads^- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. DE NONNENBOSSCHEN; VOOll IJPEREN. Fn. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimcn den regel. Reklamcn 25 cenlimen. ZONDAG, 8 SEPTEMBER 1807. Bureel Dixmudeslraat, 39. Alle inzendingen vraclilvrij Del gerucht, door de redevoering van Napoleon te weeg gebracht, begint te verminderen en de pen- netwist, welke daaruit,is ontslaan, heeft veel van zijne levendigheid verloren. Daarmede verdwijnt ook het eenigste politiek feit van eenig belang, dat tegenwoordig aan het dagorde was. De bcduidenis der kiezingen van het Noord- duitsch Parlement kan nog niet juist worden be paald. Zij zal evenwel niet zeer gewichtig zijn, wat ook den uilslag zij. De vrijheid van den Reichstag is zoo beperkt, en M. von Bismarck heeft zoo dik wijls getoond, dat hij zich aan het bewind kan behouden met eene vijandige meerderheid, dat er gecne redenen beslaan om zich daar veel mede be zig te houden. De mislukking van den spaansnhen opstand is heden onbetwistbaar, het wordt door de partij zelve ten profijte van wie hij heeft plaats gehad erkend. De tijdingen uil Spanje stellen vast dat er gesta dig groepen opstandelingen overdegrenzen trekken die eene schuilplaats in Frankrijk gaan zoeken. Het spaansch gouvernement heeft nogtans al de soldaten die in verlof waren binnen geroepen. De opening van den Noord-duitschen Reichstag is op 10 September bepaald en zal door den koning van Pruisen gedaan worden. De heer Plumb is den 19 Augusli van New-York vertrokken, om hel gouvernement der Vereenigde Staten te Mexico bij de regering van Juarez te gaan vertegenwoordigen Ilct blijkt thans uit een officieel schrijven van den minister van oorlog van Juarez, dd. 14 Juli, dat generaal Santa-Anna niet is ter dood gebracht, maar zich op genoemden dag te Campeche, in Yu catan. in gevangenschap bevond. Zijn zoon had voor de tweede maal een protest tegen het gevan gen nemen van den gewezen president en diktalor ingediend, en getracht, hem daarbij als een een voudig passagier op hel te Sisal in beslag genomen vaartuig te doen doorgaan; maar deze slap schijnt niets te hebben uitgewerkt. De generaal zou weldra voor eenen krijgsraad verschijnen. De fransche Monilcur kondigt den uilleggenden omzendbrief af, van het fransch gouvernement no pens de bijeenkomst van Salzburg. Dit stuk, welk de dagteekening van 24 Augusti en de handleekc- ningvan M. de Moustier draagt, behelst eene zin snede, die eene stellige en volstrekte verklaring is ten voordeele van den vrede zij zegtDe nood wendigheid der rust is zoodanig algemeen in Euro pa, dat, indien eene der mogendheden van het vasteland er aan dacht haar te s-tooren, er op hel oogenblik eene eensgezindheid zou bestaan tusschen de overigen, om haar den vrede op te dringen. Evenwel schijnt het ministerieel blad van Ber lin de Nord deutsclie Zeiiung, maar half gerust gesteld, want het blad zegt ten opzichte van dezen omzendbriefHet zenden van uitleggende nolas over dc bijeenkomst van Salzburg schijnt te doen vaststellen, dat dc twee gouvernementen met de be geerte bezield zijn, het wantrouwen te doen ver dwijnen, welk deze bijeenkomst heeft te weeg ge bracht. De laatste prusische troepen, die nog te luxem- IETS OVER DE ABDIJ GEZEGD DE TOEKOMST k DOOR J. CORDONNIER. Al de voortbrengsels van den schilder Karei van Ypre zijn tol alsnog niet gekend het is bij toeval dat wij er een ont- dekl hebben bij onzen kunstenaar de heer Désiré Böhm. Wij hebben daar gevonden een ruitswijs schild voorstellende een beeldschrift (rébus), dragende in spits aan het benedendeel der wapens van het huis de l'Espinoy, gekroond door den abts- of kloosterstaf met het jaartal 1559. Deze sprekende raadsels tusschen welke twee hofjonkvrouwen verbeeld slaan, zijn zeer fijn en kunstig gepenseeld. Men leest er in den om trek de twee volgende verzen op ii Ghelyc de lelie tusschen die doornen groeyt, Zoo onder de dochters myne vercoren bloeyt. Dit wapenschild is gemaakt geweest voor de Wijding der vier-en-twintigste abdis van het vermaard Nonnenbosschen- kloosler, gelegen bij het Ilooghe, langs den ouden Kortrijk- weg, hetwelk gesticht was in het jaar 1101, onder de rege_ ring' van Robrecht van Jeruzalem. Dit kunstoverblijfsel heefi voor ons nog eene historische weerde wij hebben er op aan getroffen, het portret en de zinnebeelden van Louisa de l'Es pinoy, 24° abdis der Nonnenbosschen, dochter van Stephanus Heere van Lignes, en van Catherina Lc Noire, dochter van een' Kanselier van Brabant. Louisa volgde de 23° abdis op, genaamd Margareta Thi— baux, die overleed in het klooster der Nonnenbosschen den 11 September 1557 en er begraven werd vóór den koorstoel der jonkvrouw abdis. Het was gedurende dezes bestiering dat in 't jaar 1540, op Sint-Maartensdag, Keizer Karei kwam ja gen in de bosschen die het klooster omringden. Hij bezocht dat eenzaam verblijf met zijne zuster, en aanveerdde in de eetzaal der pelgrims, eene lichte maaltijd waaraan de abdis Margareta met eenige medezusters deel namen. Louisa de L'Espinoy, werd ingezegend als abdis het jaar vóór de inrichting van den bisschoppelijke!! Stoel van IJperen; vroeger had zij reeds gedurende zes jaren het klooster van Merckem bestierd. Het Ilandschriftenboek der abdij geeft ons enkel te kennen dat Louisa de L'Espinoy, 24" abdis van de Nonnenbosschen, den 7 December 1580, te IJperen inde schuilplaats der abdij stierf en begraven werd in St-Jacobs- kerk, vóór het hoogaltaar. Wij denken hier eenige woorden te moeten bijvoegen Deze schuilplaats gelegen in de Clierstraat, heden Sint- Jacobsstraat, recht over de kerk van dien naam, werd gekocht door Maria Six, 20" abdis der Nonnenbosschen, aan de paters der abdij van de Duinen, bij Vuerne, die hunnen intrek hiel den te IJperen. Deze koop werd gedaan den 18 April 1513, voor den prijs van 200 pond groot vlaamsch geld. De schuil plaats der Nonnenbosschen afgeschaft op 6 November 1795, is tegenwoordig bewoond door de Karmelielennonnen waar van de gemeenschap nog bestaat. Het chartenboek van de abdij der Nonnenbosschen werd medegenomen door de keizerlijke soldaten tijdens hun ver trek uit ons land in 1794, werd slechts ontdekt in de hoofd stad van Oostenrijk ten jare 1859 en korten tijd daarna als eigendom der nationale handvesten van België wedergegeven. Dc kerkvergadering van Trente aan welke dc eerste bisschop van IJperen deelnam, had bevolen dat de geestelijke vereeni- gingen voor vrouwen, wijd en zijd verspreid ten platten lande, in de steden moesten terug keeren. Het was meer dan tijd, want de Calvinisten hadden reeds tweemaal de abdij der Non nenbosschen overvallen en de abdis Louisa de L'Espinoy, ter oorzaak der gebrekkelijkhcdc'n waarmede zij aangedaan was hare medezusters niet hebbende kunnen volgen naar de schuilplaats van IJperen, was zwaar gekwetst geweest. Het was den 6 Juni 1567 dat zij allen haar vreedzaam verblijf der Nonnenbosschen verlieten om zich voor goed in de sterkte van IJperen te komen vestigen. Het ware te wenschen dat de Commissie van Stads Museum den aankoop dede van deze schilderij, die eene lot hiertoe on gekende bladzijde voorstelt van eene der merkweerdigste ab dijen onzer streek. IJperen, 5 September 1867.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1