GEQQTE VENDÏTiE ALL AMEN en BEESTI ALEN, II7!ondere GELEGENHEID! A L M A N A Kt ?tn i) l 1 GODE LIEVE, AMANDUS ROUSSELLE-OOGHE, A VENDUE Régisters, KERKBOEKEN Speelkaarten. GII EE EL, S£ Van de Notaris ELLEBOUBT, Gemeente Gheluvelt Maendag, September 1867, te Gheluvelt (wyk llentel). P. Loppens, te IJ peren. EEUWIGDURENDE Prijs: 75 centiemen Chez Ange Van Eeckhout, Prijs: fr. 1-50. TE ELVERDINGHE, Plafond latten A VENDUE I PAR jWMÉflOS, LIVRAISONS OU SÉRIES Chez P. Loppens, a 1 pres. SPECIALITEIT in alle slach en formaten Kopij boeken, enz. Beste rooden Inkt (carmin), Een groot assortiment aan zeer geringe prijzen. kolonie der Krankzinnigen, Prijs: fr. 1-25. STUDIE TE LANGEMARCK. om 9 ure voormiddag, ter hofstede IIet Lang IIof, te ZÏLLEBEKE, alwaer sv Fan Damme onlangs is overleden, van alle de Meubelen, Huisraed, Landbouwgetuig, Chiese, Karre, Wagenharnas, Hooi, Strooi, Vruehten te velde, 12 schoone Melkkoeien, achttien maendcr Yeerzcn, 8 drinkeling Kalvers en het Pluimgedierte. VERKOOPING Maendag 50" September i867, ten i ure na middag, ter hofstede gebruikt door Jacobus Van- doolaeghe, by de Reulelbeke, verkooping van 4 schoone volle Melkkoeyen, 3 Zwyns, Kuip-, Keern- en Akkerallaem, en andere voorwerpen. Met tyd van betaling voor de koopers die bekende medekoopers zullen aenstellen en den 10" pen ning met de voordere bespreken comptant zullen betalen aan den Notaris BAYART, tq Becelaere. Men biedt Vijf Honderd GOEDE BOEKEN aan met 50°/o afslag, handelende over Kunsten, We tenschappen, Letterkunde, Landbouw, enz., enz., dienstig lot het vormen van volksboekzalen, Te bekomen bij AL DE AFBEELDSELS Dit werk, met de grootste zorg opgemaakt, is zeer dienstig vooral wie eenigzins zijn bestaan of liefhebberij in teekenen of schilderen vindt. SOCIËTEIT WILLEM TELL. a I MET DEK HANDBOOG, Op Koekc-Zondag, -15 October 18(57. N° 1, Oppervogel. 2, Zijd vogel, 3, id. 4, Kalle, 5, id. 40 fr. 20 fr. 20 fr. 10 fr. 10 fr. Totaal fr. 100, vooruil gegeven. Het getal vogels zal dit der schutters gelijk zijn, de oppervogels medebegrepen. Inleg 6 fr., terug 5 fr. Koppelvogels en meer in eene scheut zullen gelden. Inleg en inschrijving ter herberg Sl Eloi (Gild- liof), van 12 u. 's middags tot 2u. 's namiddags, omonmiddelijk daarna te beginnen schieten tot 5 1/2 ure, den begonnen toer zal voleind worden. Verdere voorwaarden naar gewoonte. Nota. Alle liefhebbers worden broederlijk aanveerd. ADOPTÉE GÉNÉRALEMENT Verkrijgbaar bij den drukker dezer SINTE VLAAMSCHE LEGENDE UIT DE XI" EEUW, MET ZEVEN PLATEN, Heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat er ten allen tijde, ten zijnen huize, alle slach van te bekomen zijn, aan zeer geringhe prijzen. Vingl années du Magasin Pitloresque, par volu me ou par parties Quatre années de la Science pourTous, reliées en quatre volumes, Un Diclionnaire d'Hisloire naturelle. Trentc livraisons des Fables de Lafóntaine, il~ lustrées par Gustave Dorc. DLx livraisons, soit un volume, des Merveilles de la Science. Ces deux derniers ouvrages peuvent ètre com pletes par livraisons. Toutes Jgspublications Illustrées de FExposilion Universqrce'Me Paris ainsi que toutes les brochu res, plans, guides itinéraires et livrels des chemins de fer de France, Te hekomen ten hureclc van dit blad van CAHIERS, C VLEPIAS, PORTEFEUILLES, EN ALLERHANDE SOORTEN VAN DE VAN irr^B^OQQrM» der heiligen en groote feestdagen des jaars bevattende. GEWOONLIJKE par toules les grassdes Administrations dn pays. SEUUE EWCRE qui ait la propriété de se conserver limpide sans jamais déposer dans l'encrier ni OX1DER les plumes inétalliques. Afin que l'on puisse se convaincre de la SUPERIOR1TÉ INCONTESTABLE de cette ENURE et la comparer avec celles employees jusqu'a ce jour, même parmi les plus vantées paria RECLAME, on délivrera yratitt des éclianlillons aux personnes qui en feront la demande Aü DÉPOT IStte <U' IUxmude, 39, n I pm. DOOR Vrouwe Van Ackere, geboren Maria Doolaeglie, historisch geschels door A.-C. VAN DER CRUYSSEN, Fraai boekdeel met 2 platen. Boek- en Steendrukkerij van Engel Vau EeckIiout7 Dixmudestraat, nr 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 4