VAN IJPEREN. DE LAKENHAL VAN IJPEREN, 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 28®. Zesde Jaar. Politiek. Stads;- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen 25 centimen. ZONDAG, G OCTOBER 1867. Bureel: Dixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. Men is te Parijs zeer ongerust geweest no pens de geruchten over de reis van marschalk Fleury naar Duitschland. De beurs voelde hel uit werksel dezer onrust. Al de oogen waren op Biar ritz gevestigd en men vraagt zich met verlegend- heid af wat de keizer zal beslissen. Iïoudt L. Napoleon in de plooien van zijnen keizerlijken mantel niet den vrede en den oorlog Is hij inderdaad de eenlgste niet, die over de poli tieke vrijheden beschikt, die hij nog meer kan beperken of uitbreiden naar zijnen wil Al de veronderstellingen, welke men kan maken nopens deze of gene gedragslijn, die keizer Napo leon zal volgen, meoten natuurlijk schipbreuk lij den als men ingaat dat het van de beslissing van een enkel persoon afhangt of wrj oorlog of vrede zullen hebben. Ziehier evenwel wat wij weten en wat schijnt zeker te zijnMM. Rouher en Lava- lette zijn naar Biarritz geroepen. Volgens de eenen om hunne portefeuille terug te geven, volgens an deren enkel om met het opperhoofd van den Staat over de werkzaamheden van den aanstaanden zit tijd te onderhandelen. Wat de buitenlandsclie kwestie betreft, de fransche drukpers schijnt er zich op toe te leggen, om den haat van de Duilschers op Frankrijk te trekken. De uitvallen van zekere half-olïiciële bladen tegen Pruisen, lokken hevige antwoorden uit. De Kreuz Zei tuny zegt zonder omwegen in een artikel wat het over de handelwijze der fransche drukpers denkt. De tolk der feodale partij verwijt aan het keizerlijk gouvernement zijne wapeningen onophoudelijk te vermeerderen en neemt dit feit als voorwendsel, om tegen alle lussclienkomst in de duitsche zaken te protesteren, Eindigende, zegt hel blad, dat het hoopt dat Frankrijk meer omzich tig zal zijn dan zijne oorlogzuchtige dagbladen en verklaart dat, in het tegenovergestelde geval, Pruisen gereed is elke uitdaging te aanvoerden. Deze verklaring zal voorzeker haar uitwerksel opleveren. Reeds sprak men Woensdag, dat eruit Frankrijk een ultimatum aan Pruisen was gezon den, om het alle uitbreiding van het princiep van duitsche eenheid over den Mein te verbieden, wat eene uitbersling van den oorlog binnen een kort tijdstip zou veroorzaken. Dagbladen die zeggen goed ingelicht te zijn, verzekeren dat er hoegenaamd geen ultimatum is gezonden en dat de oorlog heden niet meer waar schijnlijk dan gisteren is. De geruchten dat er wanorders in Rome waren uitgebroken worden gelogenstraft, maar op de pau selijke grenzen heerschter groote gisting. Zooals onze lezers zien door de voorgaande tij dingen gelijkt Europa aan eene verwarde klos en zal het mocielijk zijn die los te maken zonder met geweld de draden te breken. Wat L. Napoleon in den schild voert is een geheim en zoolang er gcenc ontwapening plaats grijpt zal het algemeen ver trouwen niet terugkeeren. Juarez heeft eene proclamatie uitgeveerdigd waarin hij te kennen geeft wat de republiek zich ten doel moet stellen. In Oostenrijk wordt de beweging tegen het kon- kordaat langs om grooler. Er zal weldra geene ge meente van eenig belang meer in Oostenrijk zijn, die geene petitie zal gezonden hebben om de af schaffing van dit traktaat met Rome te vragen, dat zoo zeer op de zedelijke en verstandelijke ontwik keling der bevolking drukt. liet is onnoodig te zeggen dat de klerikale partij alles in 't werk legt om hel konkordaal te doen be houden, maar het gouvernement zal de openbare denkwijze moeten genoegen geven. DE TOEKOMST, door J. CORDONNIER. (Vervolg en slot). De wederstand der wethouders en de strengheid der ver ordeningen gemaakt met het inzicht van de goede hoedanig heden der koopwaren te verzekeren en het bedrog te voorkomen, werden aanzien als maatregels van onderdruk king moetende voor uitwerksel hebben den voortgang der nijverheid te beletten; zulks misnoegde de werkende klassen en deed ze besluiten hun land te verlaten. Reeds oijder de regering van Eduard III (1331) waren er wevers die zich in Engeland gingen vestigen, en van toen al zette de uitwijking der vlaamsche werklieden gedurend bijna eene eeuw altijd voort. Het was nogtans maar in 1383 dat de voorspoed van handel en nijverheid in IJ peren een einde nam: De oorlog die uitborst lusschen Lodewijk van Male en liet volk der vlaamsche steden, deed onze wevers hellen naar de partij welke de Gentenaars hadden gekozen, en dwong hen een levendig deel te nemen aan de onlusten. De voorsteden, bewoond door de werkende klas, werden neêrgebrand en liet Magistraat eensgezind met den Graaf van Vlaanderen, ver boden dezelve te herbouwen, verhaastende daardoor de uit wijking der lakenwevers die schuilplaats zochten in Holland en vaoral in Engeland waar zij de nijverheid en rijkdommen van Vlaanderen overbrachten. Dit was de oorzaak, zoo niet van de vernieling onzer lakenweverij ten minste van haren langzamen .ondergang. Deze betreurlijke staat van zaken verergerde nog lot in 1427. Op het einde dier eeuw was de lakenhandel volkomen vervallen, en onder de regering van Keizer Karei weefde men nog enkel eene lichte stof genaamd saaie die veel min opbracht dan de lakens. Vervolgens ontstonden de religie-oorlogen, en met dal de weinig lakenwevers die in IJperen nog overge bleven waren, de zijde der hervorming gekozen hebbende, namen de wijk naar Engeland waar zij vrijelijk bun geloof mochten belijden. Grameye getuigt dat er op de jaarmerkt van IJperen, ge houden den 10 Maart 1314, 54,720 stukken laken verkocht werden eu dat men alsdan in de stad 4,000 getouwen telde. De ijpersche kronijkschrijver De Rave, vehaalt dat omstreeks 1620 het getal weefgetouwen nog slechts tot 300 beliep. Ein delijk, op het einde der zeventiende eeuw, werden eenige pogingen gedaan om de nijverheid op nieuw te doen herleven, maar vruchteloos bleven zij, en in 1089 werd de lakenweverij van IJperen teenemaal gestaakt. Oj) eenen tijd nog zoo ver van ons niet geweken, dienden dc schoonc cn ruime zalen der Haiie, waar vroeger de rijke voortbrengsels onzer nijverheid te bewonderen lagen, tot he houden der jaarfeesten en hedendaags hebben zij zelfs die be stemming verloren. Het beschouwen der Hal verwekt herinneringen die tot de geschiedenis der stad belmoren Het was in 1342 dal men de schepenkamer bouwde, want vroeger vergaderden de'wethouders in eene onderzael van den toren. In die kamer, waarvan thans de herstelling onderno men is, ziet men nog eenige overblijfsels van muurschilde ring, verschuldigd aan het pinseel van Melchior Broederlam, die onder de regering van Philip den Schoone, IJperen be woonde. Op het einde dier eeuw, plaatste men in den toren, het uur werk alsmede het vingeroen of poorteklok, en den 12 October 1378 wees 't horloge voor de eerste maal het uur en de klok liet zich hooren. De jaarboeken van Vlaanderen melden als een wonder dat er teDuinkerke eenervaren klokkenspeler woonde met naam Jan VanBeveren.Ook kwam men van zeer ver om zijne kunde te bewonderen. Het was deze klokkenspeler die op 1 October 1478 zich naar IJperen begaf en er verschillende deuntjes op den beiaard van ons belfort uitvoerde. Ter dier gelegenheid vereenigde zich het volk en de aanzienelijkste burgers dei- stad op de Groote Markt, om derzelver liefelijke klanken, voor de eerste maal, te hooren zij waren cr zoodanig van verrukt dat zij zich overgaven aan eene uitsporige vreugd en op maat begonnen te dansen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1