VAN IJPEREN. MiJNE MOEDER HERDACHT. 4 FRANKEN 'S JAARS N1 292. Zesde Jaar. Politiek. Stads;- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. 4-dO VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen 23 centimen. SMI® ZONDAG. 27 OCTOBER 1867. Bureel: Dixmudeslraat. 59. Alle inzendingen vrachtvrij. liet gevaar van cenen oorlog tusschcn Frankrijk en Italië is uit den weg geruimd. Koning Victor- Emmanuel heeft liever de binnenlandsche moei lijkheden dan eenen oorlog met Frankrijk te kiezen. Het ontslag van M. Rattazzi aangenomen zijnde, is generaal Cialdini gelast een nieuw bestuur samen te stellen, die geneigd is geheel en al voldoening te geven aan het hieronder staande fransch ultima tum De bevelen te Florentie gegeven, hebben reeds de twee eerste punten vervuld. Men mag alle oogen- blikken de koninklijke proklamatie verwachten. Eene depeche uit Florentie zegt, dat de toestand der gemoederen in de hoofdstad zeer onrustig is. Zij spreekt van de mogelijkheid eencr beweging. Bij den gcwicluigen toestand, waarin het ila- liaansch gouvernement zich bevindt, verliezen de tijdingen der garibaldistische beweging in de ro- meinsche staten veel van hunne belangrijkheid. Volgens de Diritlo, zal het pauslijk grondgebied spoedig door de benden ontruimd zijnde wapens zouden volgens dat blad ontbreken en ten gevolge is de strijd onmogelijk tegen het altijd aangroeiende getal pauslijke vrijwilligers. Zooals men ziet was de waakzaamheid der italiaansche troepen op de pauselijke grenzen zoo slecht niet, daar zij belet hebben wapens over te voeren. LEtendard zegt, dat Garibaldi te Livourno is ontscheept en hij vervolgens verdwenen is.Volgens alle waarschijnlijkheid bevindt hij zich op het pauslijk grondgebied. De France meldt dat er eene groote gisting in Italië heerscht. Men vreest dat de werkdadige par tij eene beweging zal beproeven uit te lokken. Hel ilaliaansch gouvernement is wel beraden alle revolutionnaire onderneming te onderdrukken. Men schrijft de ontvluchting van Garibaldi alge meen aan M. Rattazzi toe. Volgens de Patrie zouden de troepen, teTonlon vereenigd voor de expeditie van Rome, er voorloo- pig blijven, alsook de zee-schepen die haar moes ten overbrengen. Wij ontleenen aan de Movimento van Genua, de volgende bijzonderheden over de ontvluchting van Garibaldi. Het eiland Caprera, was in den vollen zin des woords, in staat van beleg. M. Isola, bevelhebber van al de bewegingen, had een zeer snelzeilend i aaaa \ui. ui aai DE TOEKOMST, Parijs, den 22 October. De Monïtenr Universel zegt hel volgende ei In tegenwoordigheid der aanranding, tegen het grondge bied der Pauslijke Staten gepleegd door de opstandelijke ben den die over de grenzen waren gedrongen, had het fransche Staatsbestuur het besluit genomen een expeditiekorps naar Civita-Vecchia te zenden. Deze maatregel was de vervulling van tenen plicht van waardigheid en eere. De fransche regee ring kon zich niet blootstellen om het handteeken van Frank rijk geschreven onder het verdag van den tb September 1804, geschonden of miskend te zien. Maar het italiaansche Staatsbestuur heeft aan 's Keizers gouvernement de stelligste en zekerste verklaringen doen toe komen. Al de maatregels worden genomen om de overrompe ling der Pauslijke Staten te beletten en aan het September- verdrag de volkomen krachtdadigheid terug te geven. Ten gevolge dier mededeelingen, heeft de keizer :t bevel gegeven de inschepingen der troepen te doen ophouden. Eene telegrafische depeche kondigt aan dat de koning van Italië het ontslag van 't ministerie-Kattazzi aanvaard, en den generaal Cialdini gelast heeft met de samenstelling van een nieuw kabinet. Wanneer de nacht zijn zwarte vlerken, Zacht over 't aardrijk heeft gespreid, Dan kan ik uren lang staan merken, Hoe zich het starrenheir verbreidt. Zoo stondt gij moeder, menigmalen Alleen te midden van den nacht, Te luistren naar de nachtegalen, Te blikken op de starrenpracht Eens moeder, kwaamt ge mij zoo roepen Kom zegdet gij en schouw toch aan, Iloe wonderschoon die lichtjesgroepen Thans schittren aan de hemelbaan. Den blik geslagen naar den hemel, Gij toondet mij daar in het rond, Dat milde en grootsche stargewemel G Leerrijk was uw woord dien stond Zie, hoe die groote starren glansen, Ook hoe die andre kleine daar, Als zoo veel lichtjes staan te glansen, Hun' stralen schietend naar elkaar. a Met sterren is de lucht bepereld, i) Zij glinsteren in milden glans, Doch elke ster in eene wereld, Die zweeft ginds aan des hemels trans. Maar wie wie doet die hemelbollen, ii In een wiskundig evenwicht, ii Door 't eindelooze luchtruim rollen, ii Wie is het die dit werk verricht ii Wie schiep ze, (en wie daar lof veur zwaaien) ii Dat sterrenheir, die maan, die zon, ii Wie wees hen in dien kring te draaien, Wie weet hoe eens hun loop begon ii De mensch moet in dees wondren lezen, ii 't Bestaan van eenen Opperheer ii 't Bestaan van'een Almogend wezen.... ii En veur Hem zij en lof en eer. ii Iets zegt mij, kind, bij het bemerken ii Van deze wondervolle daan ii Ons ziel verlaat eens de enge perken ii Van dit ellendig aardsch bestaan ii Haar wacht gewis een ander leven, ii Een grooter heil dan aardsch genot, ii Als zij tot 't englenrijk zal zweven, ii Er blinken als een star bij God.... 'k Gedenk nog vaak die lieve woorden, Als ik aanschouw des hemels pracht, Gezeten aan eens beekjes boorden, Bij eenen schoonen starrennacht. Ik vrage dan aan berg en dalen i! Waar zijt gij, lieve moeder thans.... ii Woont ge in die hooge vreugdezalen ii Of zweeft gij langs der heemlen trans :i Of zoudt gij eene star bewonen, ii Vandaar neêrblikkend op dees aard'; ii Steeds vragend of uw dierbre zonen ii Uw lessen hebben trouw bewaard Zij is den sterveling verzwegen, De duistre toekomst welk' hem wacht Geheimnisvol zijn Godes wegen, En eeuwig, eeuwig is zijn macht S' Niklaas, 20 September 1807. L. Van Acker, Onderluitenant bij het 10e.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1