4 TAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS j\r 295. Zesde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. EEN GENTSCHEN ONDERWIJZERES Vlamingen, schopt moet! VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen 25 eentimen. ZONDAG 17 NOVEMBER 1867. «S® BcREEt: Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij Indien het ministerie Menabrea de romeinsche kwestie niet oplost, zal dit niet zijn bij gebrek aan cireulairen cn afkondigingen van allen aard, welke liet in de wereld zendt. Zijn noia aan dc ita- liaansche gezanten bij de vreemde hoven zegt duidelijk, dat, zoolang de romeinsche kwestie geene oplossing bekomt, er gcene rust in Italic mo gelijk is. Dit is zoodanig het algemeen gevoelen van al de Italianen, dat het zich aan alle bestuur ders, van welke denkwzije zij ook zijn, opdringt. Generaal Menabrea is een conservaleur, een godvruchtig kalholijke, een beraden tegenstrever van de werkdadige pirlij en evenwel voert hij geene andere taal dan Garibaldi. Hij houdt er aan den paus te Rome te behoudenhij doet pogingen om het pausdom te doen besluiten alle gedachte van uitwijking te laten varenhij belooft dal Italië hem zal verdedigen, hem met zijne vereenng om ringen, zijne onafhankelijkheid cn vrijheid eerbie digen.- maar hij verklaart open tl ijk, dat zijn we reldlijk gezag eene bestendige oorzaak van wanorde (Zangwijze Koekoek Koekoek Koekoek Schept moed Schept moed Schept moed (bis). is en dat, wil Italië een element van orde cn voor uitgang zijn, deze oorzaak moet verdwijnen. Deze verklaringen, geteekend door eene persoo- naadje, die nog onlangs door M. Dupanloup als een voorbeeld van rechtschapenheid, waarop dc kalholijken zich mochten betrouwen, werd voor gesteld, door het hoofd van een kabinet bijzonder lijk samengesteld, om zich tegen de omwentelings- pogingen op Rome te verzetten, zeggen meer dan al de uitleggingen, welke men er kan van geven. De Moniteur kondigt dekreten af van 15 dezer, volgens welke M. Magne, minister van finantien, M. Pinard, minister van binnenlandsche zaken en M. de Lavalette lid van den geheim raad worden benoemd. Een ander dekreet van dezelfde dagteekening schorst tot nader bevel de nieuwe belasting op, door de wet van 15 mei 1861 ingesteld, op dc gra nen en het meel, door vreemde schepen ingevoerd. De Moniteur kondigt het omstandig verslag af van generaal de Failly, gedagteekend uit Rome, 8 November, over het gevecht van Montana en Monte-Rotondo. Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Ten gevolge cencr hevige ondervraging door den gedeputeerde Jepuriano tot, het ministerie gericht, zijn dc Kantor en de Senaat doof den prins ont bonden. De Kamer der Volksvertegenwoordigers heeft in hare vorige zitting de beraadslaging aangevangen over den budjet van justitie. Na de geweldige uitvallen, die men in al de kle rikale bladen nopens de laatste hervormingen in de rechterlijke orde gelezen heeft, had men zich aan ondervragingen te verwachten. Nu, men is in deze verwachting teleur gesteld geweest. Geen enkel lid der rechter zijde, heeft de gelegenheid te baat genomen, om eene politieke beraadslaging uit te lokken. Na de algemeene beraadslaging werden de op merkingen herhaald, welke het verleden jaar ge daan werden tegen de overgroole kosten, welke de uitgave van hét niet officieel gedeelte van den Moniteur mede brengt. Wij ook begrijpen niet waarom de Staat de andere dagbladen eene con currentie moet aandoen. Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Gewezen onderwijzer der Gents: iic siaèsehokm Uperen, November 4867. a 'rrw-wmwwagiriM wsatmunatm Satevei i T0EK0 ■ij'.-;;;.'.-~..i*jS Versmaadt men onze (aal ginds al, Schept moed Beproeft men ailes tot haar val, Schept moed Wij mannen van het Vlaamsche land, Wij liggen aan geen ijzren band Al zweert men van het Vlaamsch den dood, Schept moed Al wordt het vreemde thans vergood, Schept moed Toch minnen wij ons eigen schoon, En zingen 't steeds op Vlaamschen toon Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Al schreeuwt en tiert men op den Vlaam, Schept moed A! waant men hem tot niets bekwaam, Schept moed Toch doemen wij al wat is vreemd Op Vlaandrens veld, in Vlaandrens beemd Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Al terge ons steeds het helsch gebroed, Schept moed Al vergt het soms ons goed en bloed, Schept moed Wij bieden moedig tegenstand, Vaar ouden vaderlijken trant Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Schoon men aan ;t fransch den voorkeur geeft, Schept moed 1 Geen Vlaming die voor zóó iets beeft, Schept moed Wij mannen van het Vlaamsche land, Wij lachen met zulk klein verstand Wanneer een vlaamsche broeder dwaalt, Schept moed Hij weet niet dat hij deerlijk faalt, Schept moed Vergat eens Vlaming taal en land, Niet langer blijv' hij in de schand'f Schept moed Schept moed Schept moed (bis.) Het volk van Artevelde ontwaakt, Schept moed Be zaalge schim van Breydel waakt, Schept moid Voor God verkrijgt dejConinck's spraak, 't Ontwrongen recht der Vlaamsche zaak Schept moed Schept moed Schept ntoed (bis.) Thans rijst ter kim eene onweerswolk, Schept moed Thans dreigt men 't goede Vlaamsche volk, Schept moed Te wapen dan Voor taal en vorst Te wapen met ontgloeide borst Sa strijders van het vlaamsche land, Schept moed Sa zonen van het Scheldestrand, Schept moed Het Vlaamsch behoudt den zegepraal Tot spijt van franschman en van waal ffi. ïs«i'5'IE SS a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1