VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 297. Zesde Jaar. Politiek. Stads?- Kunst- en Letternieuws. Verg Ti ingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. DE DlUJl'PEL BLOED, VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimcn den regel. Reklamen 23 cenlimcn. ZONDAG, 1 DECEMBER 1867. Bureel: Dixmudcslraat, 39. Alle inzendingen vrachtvrij iaffe j Het engelsch gouvernement, niet tegenstaande al de betoogingen en smeckingen in voordeel der gra tie der veroordeelde fenians, is hardnekkig geble ven. Het heeft Larkin, Gould en Allen doen op hangen. Zullen de drij lijken, die daar in de lucht zwieren, het fenianism uilroeien? Het is te vreezen dat de aanslagen, welke men door een schrikkelik voorbeeld heeft willen beletten, zich zullen verme nigvuldigen. Eene depeehe uil Londen meldt, dat hel volk te Belfast de bakkers heeft geplunderd. De wanorde Is groot genoeg geweest opdat de politie op bel volk heeft moeten schieten. Men schijnt voor onlusten te vreezen bij de ope ning van het italiaansch gouvernement; men zegt zelfs openil ijk dat er te Napels cenen opstand wordt ingericht. Eene depeehe uit Florentie meldt, dat Garibaldi naar Caprera is vertrokken. Hei is ten gevolge der verslagen van de genéesheeren over de gezondheid- staat van den gevangene, dat de ministerraad de AUG. vakbeekkkhove. Y. beslissing genomen hcefl Garibaldi naar zijne oude verblijfplaats te laten tcrugkeeren. De ontruiming van Rome is dinsdag begonnen. Een groot gedeelte der fransche bezetting is naar Civita-Vecchia vertrokken. De ofïicieuse dagbladen gaan voort met als zeker de bijtredingen te melden van al de mogendheden tot de conferentie, gelast eene oplossing te zoeken voor de romeinsche kwestie. Engeland gaat er ook deel aan nemen, enkel omdat het de eenigste mo gendheid niet zijn wil die nablijft. De Times kondigt ten opzichte der romeinsche kwestie en der aanslaande opening der italiaanscue Kamers een zeer onrustbaar artikel af over den le- genwoordigen toestand van Italië Men beeft ge zegd, dal de romeinsche kwestie niet kan worden opgelost, dan door de uitroeiing van liet pauslijk gezag of door de ontbinding van bat italiaansch rijk. Het is te vreezen dal het de laatste oplossing is die zich zal verwczcnüijken, indien men de re geling der kwestie nog uitstelt. De Times van dit standpunt uitgaande, toont de VI. Bourbons of het möratisme in Napels den hoogen toon aannemende, de clericalen en de roovers weêr in Sicilië verschijnende, Piemont zijn municipaal vaandel opstekende, Mazini.de republiek in Mila- nen uitroepende, en Frankrijk, ten gevolge zijner buurschap jen door de rol van beschermer, welke het tegenover het wereldlijk gezag van den Paus heeft genomen, verplicht 25' miljoen Italianen, die in opstand zijn, tot reden te brengen. Al de korrespondenlien en bijzondere inlichtin gen zijn het hierop eens: dc werkdadigc partij, een oogenblik door de nederlaag van Montana ter ncêr geslagen, is weêr in 't leven gekomen. Een dagblad van Amsterdam had gemeld, dat de Koning der Nederlanden geweigerd had de confe rentie bij te wonen, voor reden gevende, dat hij een proteslantsche prins is. Deze tijding is heden gelogenstraft. De tweede Kamer der Staten-gcneraal van Hol land heeft den budjet van binnenlandsche zaken verworpen met 58 «temmen tegen 36. Deze stem ming is eene betooging tegen het kabinet. De mi- (Wordt voortgezet). r DE TOEKOMST, DOOR VERVOLG. De schande was niet alleen in Emma's moeders huisje geko men. De elende volgde haar van nabij, want ziet ge, eerlijke vrouwen zouden geen kleed willen dragen dat door een arm verleid meisje werd gemaakt! Onmogelijk! Eene moeder zou daar hare zestienjarige dochter laten kteeden, in dat met een zwart kruis geteekend huisje! Vlucht het kwaad eer g'er in vergaat, zegt de opper vlakkige wijsheid der huismoeders. De dochters mogen naar het bal, naar het schouwburg gaan; zij mogen zelf met or dentelijke (ordentelijk gekleede) jonge lieden wandelen gaan en spelen, maar over den drempel vau een ongelukkig en laf hartig bedrogen meisje treden... nooit En zij.... zij, wier schande verborgen is onder het zijden kleed dat met het goud, den snooden loon harer oneer, werd gekocht, zullen zij medelijden hebben met de rampzalige! Oh neen, zij zijn het die den gevallen enge! het eerst beleedigen en hoonen, zij zijn het die huichelende en schaamteloos, haai den eersten steen naar het hoofd werpen Maar zij was zuiver als een lelie, onnoozel als het pas ge boren wicht aan den boezem zijner moeder 't is juist omdat zij der bedorvenheid onbewust was dat zij viel Wat is er aan gelegen zij ligt gevallen, daarin alleen steekt het kwaad. Was ze niet schuldig, dan was ze dwaas; is ze niet pliclilig, dan is ze belachelijk! Des te erger voor haar!De wereld heeft daarover hare eigene strenge zienswijze. En met de ellende kwam de rampspoed. Emma's moeder werd ziek van schaamte en verdriet. De arme verworpelinge moest werk gaan zoeken, kost wat kost. Na eene reeks vernederingen en smaad, gelukte het haar eindelijk, tegen een karrigen loon voor lastigen uilpuitenden arbeid, werk van eenen winkel te krijgen. En zoo zwoegden zij voort door bet leven, gebrek aan alles lijdende... uitgenomen aan schande en verlatenis. Gh hier aan hadden zij weelde Twee jaren waren verloopen. Zij naaide, naaide, naaide, weêr. Weder aan een bruidskleed Doch ditmaal het bare niet. Een prachtig zijden bruidskleed was het, glanzende in zijne oogverblindende blankheid, hel en oorstreelende ritselen, liet moest naar den allerlaatslen smaak, naar patrooncn uitzon derlijk van Parijs .ontvangen, gesneden en gemaakt zijn. Hare winkeldame bad het haar toevertrouwd, dewijl Emma de be hendigste harer meisje.s was, en er was haast bij, groote haast, had de dame gezegd, want binnen vijf dagen was het de trouwdag. En er waren reeds vier dagen verloopen; ook was het kleed bijna opgemaakt. Inwijd:: golvende plooien lag het over haren schoot en op een paar stoelen, even zoo als haar eigen bruidskleed van noodlottige en smartelijke gedachtenis, er eens gelegen had, en de glinsterende stralen der werklamp speelden en tintelden en stroomden als gouden en zilveren zand over de kostbare stof. ü'on achtzame In hare half verstrooide haast, school hare naald uit en drong vrij diep in haren vinger. Doch zij scheen het niet te gevoelen, en rusteloos naaide zij voort. Weldra parelde er een druppel bloed aan den gekwetsten vinger, hij wiegelde een oogenblik, en viel dan tusschen dc blanke plooien, waar hij zich verloor. Doch zij had het niet gezien en naaide, naaide werktuige lijk voort. Een stond later was het kleed afgewerkt, cn nog dien zelf den avond droeg zij het naar den winkel, want ook zij had haast. Enkel toen zij haren loon ontvangen had, en weder te huis was met brood en boter, konden de beide vrouwen avond malen. Het was ongeveer middernacht. Des anderendaags vroeg bevond Emma zich bij de deme van haren winkel om ander werk tc halen. Eensklaps vloog de deur open, en een rijk gekleed jongman stoof het spreekplaatsje binnen, waar Emma zich bij de win keldame bevond. En driftig, zelfs zeer onbetaamlijk, begon hij uit te varen, als een krakende rollende donder. Emma wendde zich om, en zij dacht dat de grond zich on der hare voeten begaf; zij meende dat vlagen verkillend ijs en verteerend vuur haar beurtelings over het lijf gestort wer den. Dut was Frans dien ze sedert den afgrijselijken dag der schandige verlatenis niet meer gezien had. Doch eene boven- men'schelijke krachtinspanning deed haar die oogenblikkelijke ontsteltenis overwinnen, en trotscn en koel blikte zij hem aan. Hij scheen haar niet te bemerken, en vaarde voort uit tegen dat gemeen volkje dat alles bederft waar het de handen aan steekt, dat nergens toe goed of bekwaam is, datkortom alles wat de grofste grammoedigheid en eene angstige teleur stelling aan een gemeen man kunnen doen uiibraken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1867 | | pagina 1