VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS ]\r 3H4. ZcTcnste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Aan mijó-en vriend Middernacht. VOOR IJPÉREN. Fr. 4-50 VOOll BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen 25 cenlimen. ZONDAG, 19 JANUARI 1868. Bureel: Dixmudeslraat, 39. Alle inzendingen vrachtvrij. Zaterdag hebben de bureelen van liet fransch Wetgevend Korps het aanzoek tot ondervraging van AI. Bethmont, nopens de vervolgingen tegen de dagbladen ingespannen, verworpen. Hel Italiaanscli parlement heeft Zaterdag zijne werkzaamheden hernomen. Het opperhoofd van hel kabinet, M. Menabrea, heeft de hersamenstel ling van het nieuw ministerie bekend gemaakt en zonder in lange uitbreiding te treden, heeft hij eencn oproep gedaan tot de eendracht en de mede werking van het Parlement. Bekend is het, dat de reis, dezer dagen door ge neraal von Hoon, den pruisischen minister van oorlog, ondernomen, tol velerlei geruchten aanlei ding heeft gegeven. Genoemde minister is thans van zijn uitstapje naar het zuiden teruggekeerd in de hoofdstad, welke hij lot verbazing van menigeen had verlaten, in weerwil dat, naar het gevoelen van velen, de politieke toestand zijne tegenwoordig heid aldaar noodig maakte. Wal het gerucht der af treding van den heer von Roon betreft, dit is on waar; deze minister zal aan het bewind blijven, gelijk ons verzekerd wordt in een partikulieren brief uit Berlijn. Volgens eene parijsehekorrespondenlie kan men zich op een geheel onverwaclilen oorlog van Frank rijk voorbereiden. De keizerlijke regering zou na melijk besloten hebben eene expeditie naar Japan te zenden, ten einde den Taïkoen, die, volgens een ontvangen telegram, van zijn gezag vervallen is verklaard, op den troon te herstellen. Naar luid van andere berichten uit Parijs zou Frankrijk ten deze gemeenschappelijk met Engeland handelen. Het Wetgevend Korps var;.. Frankrijk heeft woensdag met 199 stemmen tegen 60 het wetsont werp op de krijgsherinrichting aanveerd. Zitting van den l i" Januari. Yoorz.: M. DOLEZ. M. FRÈRE ORBAN, minister van finantien. Wij verhaasten is Bar krisis. ons aan de Kamer uitleggingen te geven over de ministeriële Er is in het kabinet verschil van zienwijze ontstaan en al de ministers hebben hun ontslag gegeven. M. Rogier, uilgenoo- digd een kabinet samen te stellen, heeft voor die zending be dankt. Op, het aandringen der kroon, heeft hij twee dagen na dien laten weten, dat hij in zijne beslissing volherde. Ik werd alsdan met de zending gelast, waarvoor M. Rogier bedankt had. Ziehier de oorzaken van het geschil, welke de verandering van het kabinet heeft te weeg gebracht. De heer minister van binnenlandsche zaken had besloten eene groote ontwikkeling le geven aan de scholen van volwas senen. Hij nam vooreerst êen besluit, dat goed werd onthaald, maar weik later reklamatien deed ontslaan. De heer minister had gedacht dat de wet van 1842 op die scholen toepasselijk was. Daaruit zijn de discussien voortgesproten, welke gij u nog herinnert. In de maand november 18GG had de heer minister de tus- schenkomst van de geestelijkheid gevraagd voor het inrichten der schoten van volwassenen. In de maand december, liet de aartsbisschop van Mechelen weten, (dat de medewerking der geestelijkheid van zijn bisdom ten dien einde zou worden ver leend, maar hij zweeg over de medewerking van de geestelijk heid der andere bisdommen en stelde als voorwaarde, dat er geene scholen van volwassenen zouden worden ingericht, daar waar er zondagscholen bestonden en dat het godsdienstig onderwijs ook zon worden gegeven in de scholen van volwas senen van hoogslen graad. Gij vraagt mij vriend, of mijne tier Zich steeds zoo weemoedvol liet hooren, En of zij nooit in lichten zwier Het hart der schoonen kon bekoren Niet immer droevig klonk haar lied, Want ik beleefde schoone dagen 'k Werd eens bemind door Margeriet, En wëêrmiu deed mijn boezem jagen. Mijn leven was dan stil en zacht, Want 'tgeen de nacht mij in mijn droomen Beloofde, zag ik steeds volbracht Eer de avondure was gekomen. - O kon de beemd, de kuische maan, De beek, het woud met zijne dreven, De nachtegaal, de witte zwaan Getuigenisse komen geven, Van het geluk dat 't lot mij bood, Dat ik weleer zoovele stonden Aan hare zijde eenmaal genoot, In teedre liefde gansch verslonden Gezeten soms aan 's beekjes zoom, De handen in elkaar geslagen, Beschouwden wij der golfjes stroom, In innig stille zielbehagen. Of luistrend op het lief gekweel Van lijsters of van nachtegalen, Verborgen wij ons mingestreel, In 't dicht des woudens groene zalen In mingekoos vol harmonij Vervlogen snel verscheide jaren Dit stil^geluk is lang voorbij, Mij wilde 'l nijdig lot niet sparen Zij was nog in baar prille jeugd, Als zij, helaas mij moest begeven. Sinds ken ik blijdschap meer, noch vreugd, En doelloos zwerf ik door het leven De wereld wierd mij woest en leeg Als ik de dierbre had verloren Mijn hard werd koud, 't gevoelen zweeg, Wat kon voortaan mij nog bekoren Sinds vind ik enkel troost en lust, ln stille weemoedvolle zangen In 't graf bij haar vind ik de rust, Dit vriend is éénig mijn verlangen. S1 Niklaas, 1" October 1867. Leopold Van Acker. Middernacht, Brommen steê- en dorpeklokken, En de schuifelwinden slokken Der metalen klank en klacht Middernacht Weèr t en dag is in den kolk Van het diepe vergeten gezonken Aan des levens keten ligt Weêr een schakel te meer nog omklonken Op der wereld voorhoofd is Nog'nen diepereren rimpel gespreid Eer dees dag van vreugd en ramp Zich ten eeuwigen slaap heeft geleid. Slaap gewezen dag der aard', Leg u neêr op den akker der dooden Tot des engels trompgeschal U ten plechtig verrijzen koom' nooden U zal rukken uit uw graf, (Dat sinds eeuwen aan eeuw ligf verrot En u werpen naakt en bleek, Vóór het oordeelend aanschijn van God. Middernacht, Brommen steê- en dorpeklokken En de schuifelwinden slokken Der metalen klank en klacht Middernacht VlCTORIEN VaNDE WEGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1