VAN IJPEREN. 4 FRAKKEN 'S JAARS Nr 30©. Zevenste Jaar. ZONDAG, 2 FEBRUARI 1868. Politiek. Stads.- Kunst- en Letternieuws. Verseliitlige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Liefde in de Natuur. VOLKSLIED. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centime» den regel. Reklamen 25 cenlimen. Bureel: Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. De fransche Moniteur kondigt het verslag af van Magne over den finantiëlen toestand. De vlottende schuld beliep op 1 Dcc. 1867 tot 956 miljoen. Ten gevolge van onvermijdelijke gebeurtenissen is er op het budjet van 1867, eene misrekening van 26 miljoen. Als men er bijvoegt het buitengewoon krediet van 158 miljoen, gestemd den 51 mei en de kos ten der expeditie van Rome, zal er de tot de som van 189 miljoen noodig zijn, om de feiten in 1867 vo'bracht, effen te maken. Het rapport meldt verscheidene vermeerderin gen in de uitgaven, welke de budjetlen van 1868 en 1869 zullen ondergaan. Het komt lot een be sluit dat er eene bijgevoegde som van 82 miljoen zal noodig zijn, te verdoelen tusschen de 2 jaren. Er blijkt uit de stalen, door de ministers van oorlog en der marine opgemaakt, dat er eene som 187 miljoen ten dien einde zal noodig zijn. Het verslag besluit, dat eene leening van 440 miljoen aan al de noodwendigheden zal voldoen. Het is dinsdag dat in het fransch wetgevende Korps de discussie geopend werd over het wetsont werp op de drukpers. M. de Laguéronnière, sena- teur, heeft eenen brief aan la France geschre ven, waarin hij zich duidelijk tegen de wetgeving verklaard. Het finantiecl vertoog van M. Magnc, houdt om zoo te zeggen geheel Parijs bezig. De beurs heeft het goed onthaald en er heeft geene daling op de fondsen plaats gehad. Men is M. Magne dankbaar voor zijne openhertige verklaringen. Maandag, waren te Parijs van wege de overheid krachtige voorzorgmaatregelen genomen; de troe pen waren in de kazernen gekonsigneerd en de wachtposten verdubbeld, ten gevolge van het in beslag nemen van oproer-proklamalicn in den hef- tigsten toon vervat. Reeds is het bekend dal de Etendard de ontvangst heeft bericht van een in het geheim gedrukt blad, getiteld «la République,» en uit hetgeen men te weten is gekomen blijkt dat een komplot beslaat, met hel doel het keizerrijk te doen vallen en hel gemeenebest te herstellen. In de zitting van den fraaschsn Senaat is het nieuw wetsontwerp op de legerinrichting aanveerd met 128 stemmen tegen ééne. Het nieuw helleensche kabinet is niet bestemd tot een langdurig bestsan. Blijkens de jongste be richten uit Athene heerscht er volkomen tweedracht tusschen regering en Kamer. Het Nieuwsblad, naar het voorbeeld van het gene dagelijks door a! de klerikale nieuwsbladeren wordt gepleegd, beschuldigt, met eene walgelijke kwade trouw, de liberalen met de zaken die men bijzonderlijk aan zijne partijgenooten te verwijten heeft. Na eene berekening te hebben herhaald bij welke het is bewezen geweest dat de Vlaanderen een overlast in de grondbelasting betaalden van on geveer de 962 duizend franken, en waarin liet aandeel van ons Westvlaanderen tot 515,585 fran ken beliep, het zou willen doen gelooven de voort during van dit overlast, hetwelk aan de Vlaande ren meer dan 27 millioenen sedert onze onafhan kelijkheid heeft gekost, aan de liberalen toetewijten is! En noglans het tegenovergestelde is de echte fOEKOilSf, Wanneer in het kiemende loovel- Het stoeiende vogelkijn zingt 't Is liefde Zijn orgelend lied is een toover, Dat harten en zielen als dwingt Tot Liefde. Wanneer het ontluikende roosje Zijn knopje tot blaadjes ontplooit 't Is liefde; Hoe schoon is der blaadjes het bloosje Hoe zacht wekt de geur Tot liefde. er gestrooid De lente verjeugdigt de zinnen, Het leven ontwaakt in het groen 't Is liefde. De tale der schepping is minnen, Als vooglen en bloemen het doen, Uit liefde. 't Is winter alléén in het harte Waar nimmer het bloemeken bloeit Der liefde Der vogelen zang baart er smarte, En wanhoop het loover dat groeit Uit liefde. VlCTOUIEN VANDE WeGUE. 1)E TIJAWD RiADEKT Zangwijze: «DE VLAAMSCHE LEEUW.» (Minv.) De vijand nadert, broeders Bereidt u tot den strijd Grijpt spoedig naar uw' wapens, 't Is meer dan hooge tijd Hij nadert ras en tergend, Met wreedheid op 't gezicht Zijn blik die tuigt van woede Sluit uw' geleedren dicht Wij hoeven niet te trillen Voor hem dan niet geschroomd, Zoolang het bloed der vaadren Kuisch door onze aadren stroomt Hij zwoer in zijn' verwaandheid Der Belgen ondergang Hij zou ze wel gewennen Aan vreemden slavendwang Verdelging voert hij mede Voor 't moedig Belgisch volk Het zwaard moet uit de scheede, En elk omgordt zijn dolk Wij hoeven niet te trillen Voor hem dan niet geschroomd, Zoolang het bloed der vaadren Kuisch door onze aadren stroomt Het recht is langst onz' zijde Het worde straks beslist Wie van deez' heide legers De lieve vrijheid mist Uw strijdlust zij dan hevig, Ontembaar leeuwenras Toon thans maar onverschrokken, Dat 't is, wat 't vroeger was Wij hoeven niet te trillen Voor hem dan niet geschroomd, Zoolang het bloed der vaadren Kuisch door onze aadren stroomt IJperen, Januari 1868. G. ROTIERS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1