AAN IJPEREN. 4 FRANKElV 'S J A AKS .V SI4. Zevenste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen, Politieke berichten. Wees er gelukkig. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen 25 centimen. ZONDAG, 29 MAART 1868. Bureel Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. Het gerucht eener reis van keizer Napoleon naar Si.' Petersburg en naar Berlijn, wint veld te Parijs. Deze reis zou in den loop van den zomer plaats hebben. Het gerucht loopt te Londen dat bet engelsch leger van Abyssinie in Magdala is gerukt en de krijgsgevangen zou hebben verlost. De United Servies-Gazette, die het meldt, schijnt aan de echtheid te gelooven, alhoewel de bron dier tijding niet gekend is. Koning Wilhelm van Pruisen heeft Maandag den zittijd van het Bonds-parlement geopend. Het franseh Wetgevend Korps heeft Maandag eene subsidie van 2 miljoen gestemd, om de Ara bische bevolking ter hulp te komen, die door den hongersnood wordt weggemaaid. Het opmaken der lijsten voor de mobile nationale garde, veroorzaakt op vele plaatsen wanorders. Na degene van Toulouse, van Dijon, van Monteauban, onderscheidt de stad Bordeaux zich ook door de hevige anti-militaire beweging, welke aldaar plaats heeft. De beioogingen, welke Vrijdag plaats had den, zijn des anderendaags voortgezel. De kiezingen voor de tweede portugeesche Ka merszijn geëindigd en overal in geheel het konink rijk heerscht de volkomenste rust. Men meldt uit Washington dat het proces van president Johnson Woensdag begonnen is. Hel Wetgevend Korps van Frankrijk heeft Woensdag, na art. 9 van het wetsontwerp op het vereenigingsrecht te hebben gestemd, dat aan de kommissie was verzonden geweest, het geheel ont werp aanveerd met 209 stemmen tegen 22. Daarna is de vergadering uiteen gegaan tot nadere bijeen roeping. Graaf von Bismarck is door den koning van Pruisen erfelijk lid der Heeren-Kamer benoemd. In het Heerenhuis van den oostenrijkschen rijksraad is het verwachte besluit aangenomen, waardoor Weenen met Rome afgebroken heeft. Het burgerlijk huwelijk wordt in den oostenrijk schen keizersstaat ingevoerd. De oostenrijksche Reichsralh heeft definitief en zonder discussie het wetsontwerp der gevangzetting voor schulden afschaffende, gestemd. Toen wij het opschrift zagen van het eerste arli- tikel des A ieuwsbladsDe Revolutie, wij dachten dat men ons iets nieuws te leeren had betrekkelijk de omwentelingen, die sedert eeuwen de wereld hebben beroerd; die gasten weten er iets van; zijn de omwentelingen van 1787 en van 1830 niet hun werk geweest? Wij verhoopten dat het de nog onbekende bijzonderheden dezer laatste was die men ons ging ontwikkelen, maar geenszi,ns! Het is met de revolutie van Roome of beter van Italië dat men drie kolommen vervult, en dat, met de bekentenis van het Nieuwsblad zelve, voor de honderdste maalHet is waarachtig als of er eene omwenteling ons bedreigde, die de wereld het on derste boven zou keeren. Waartoe strekt die her- TOEKOMST, (Vervolg. Zie de Toekomst van 9" Februari 1868). Wees er gelukkig dat is: dat ge ginds in den krielenden volkshoop, Vindet den noodigsten schat een verbroederend harte der vriendschap Eêl, rechtschapen en trouw, onbewust des haatliken tneineeds Zóó zij hij, uw vriend, die demoedig de hand u zal reiken. Vriend wiens hart u begrijpt, wiens spraak als een hemelmuziek, u Moedigen zal op het veld des gevaarvollen kampe des levens. In wiens ziele gij tot den verdokenen vouwen zult klaarzien, Wien gij even uw hart in den vollen vertrouwen kunt oopnen. In wiens oogen zal blinken een peerlende traan van vertroosting, ban, wen het lijden uw hart met het drukkendste wee heeft bestapeld Van wiens weenende wang gij even de tranen zult drogen, Mocht hem grievender smart in bitlren gemoede doen zinken. u Wees er gelukkig 't is jongling, dat ge op de bane des levens, Vindet den engel der aard, wiens zoet en beminnelik aanzicht Rein als het zonnegestraal, uw gemoed zal oopnen en lichten Tot het volzaligst gevoel der oprechtere en teedcre liefde. Maagdlijn wiens engelenharte verheugd op uw' boezem zal kloppen, Dat met verliefderen lach en milderen lonk u zal groeten, Wen ge als gade die maagd zult leiden vóór Gode zijn outer, Waar ge, verdwaald van geluk, uw lot aan het hare zult binden, Om als man en als vrouw al het zoet en het zuur te gaan deelen, Eenig van ziel en van hart, als eenig van wil en van zinnen Om langs 's levens gebergten endalen vereenigd tewandlen. Vlieg dan kind als de vogel van onder de wieken der moeder, Die in den neste van mos in der liefde u gekweekt en gevoed heeft Ga, en verlaat het gewest, waar zacht de gelukkige kindsheid Tusèchen het groenende loof als een liefelingsbloempje is ontloken. Ga, zoek eerrang, roem in den stand dien het lot u beschikt heeft ii Wees er gelukkig! dat is: mild gunstig de hemel uw pogen Dat geen wanhoopsrimpel begroeve u 't jeugdige voorhoofd, Minder nog rijzeer ooit rimpel der drukkende, pijnlike wroeging. Ga dan, mijn zoon, en met moed, ga, leef in den wereldschen kringen, Eens nog, God zij met u, o wees er, ja wees er gelukkig. 't Hart en de ziele vol moed 'k ging heên op des Heeren genade Diep nadenkend de les en der ouderen heilzame wenschen. Reeds verwezenlikt waande ik 't geluk in zijn duizend genoegens "k Zag in den zwoegenden strijd reeds den engelbewaarder mij moed'gen 'k Dronk uit den vriendschapsbeker aireede den nektar des levens 'k Voelde des harten geliefde mij reeds in heure arremen drukken. Veertien jaren der jeugd zijn sedert diestonden vervlogen, Heên op de vleuglen des tijds sints 't wees er gelukkig mij klonk ginds Maar nog vraag ik aan God steeds: tvat en ivaar het geluk is IJpercn, 1868. VlCTOBIEN V.VNDE WegHK.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1