VAM Kiezers, 4 FBANKEM 'S JAARS 324. Zevciistc Jaar. ZONDAG, 7 JUNI 1868. Politiek. Stads,™ Ranst- en Letternieuws. Yerseliiïïige- TijdingM. Mèfktep. Bekendmakingen. Liberale Yerccniging van het arrondissement IJperen. Al plions Vandenpeereboom. Fieter Beke. Jules Van Merris. VOOR IJ PEREN. F«L 4-50 VOOR RUITEN STAD Aankondigingen 12 centime» den regel. Reklamen 25 eenlimen. Bureel: Di.xniudesfraal, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. IllMS Candidalen der Liberale Vereeniging van IJperen voor de kiezing van 9n Juni 1868. Wij moeten de kiezers indachtig maken dat zij alleenlijk de namen der candidalen belmoren op hun briefje te stellen, zoo als het hierboven aange wezen is. Alle andere bijvoegingen kunnen aanlei ding geven lot moeilijkheden of lot vernietiging van het stembriëfke. Men mag zelfs niet het woor deken Mijnheer of de verkorting daarvan M. voor den naam der candidaten stellen. liet eenige wat men bij den familienaam voegen mag is de voornaam, het beroep, de naam dei- vrouw of de melding van 'uittredend lid. Alle an dere aanduiding van hoedanigheid is verboden. De kiezers zullen best doen van hunne brief- kens te maken, zoo als de namen hierboven opge geven zijn, zonder verdere bijvoegingen. Dijnsdag aanslaande is een groole dag. Dijnsdag aanstaande zult gij uw oordeel vellen over ons liberaal Gouvernement. Die voor de elerieale candidaal stemt, keurt alles af wat het liberaal Gouvernement tot nu toe voor den welstand van het vaderland en voor het geluk der inwoners gedaan heeft. Dat zult gij niet doen, want gij weet dat die welstand en dat geluk eene waarheid zijn, waarvan gij allen overtuigd zijtde cleriealen kunnen dit niet loochenen, want iets dal iedereen ziet en ondervindt kan niet geloochend worden. 't Is het liberaal Gouvernement die dezen toe stand te wege. gebracht heeft, te samen met onzen beminden Koning, door een wijs en verstandig be stuur van de zaken des lands. 't Is reeds 20 jaren dat wij eenen gelukkigen en vreedzamen tijd beleven en met aU de natiën dei- wereld in vriendschap zijn. Dat is een schoone toestand. Onder de bescher ming van een volkslief en vaderlijk Gouvernement kunnen de menschen zich gerust en onbekommerd overleveren aan de bezigheden van hunnen handel of van hunne nijverheid. Alles wat de nij verheid, den handel en den land bouw kan uilbreiden en bevoordeeligen is dooi- ons wijs liberaal Gouvernement gedaan'geweest. Men maakt ijzeren wegen, kalsijdcn en vaarten, dië allen zooveel aders zijn langs waar het bloed des levens van het land door stroomt: Langs die aders komen vreemde en verafgelegene kooplieden naar den buiten af om zich te bevoorraden. Langs die aders geraken de verkochte koopwarengraan, beeslia- len, hoppe', vlas. koolzaad, chicorei, enz., gemak kelijk en goedkoop tot hare bestemming, 't Is een dubbel voordeel, gemak en profijt.en H is daarmee dat een land moet voortleven. Over 20 jaren, na dat wij sedert 1850 zeventien jaar door een clerieaal Gouvernement bestuurd wa ren, was er nog niets gedaan. Wij hadden noch ijzeren weg, noch vaart, noch kalsijdcn, ten zij de grootc kalsijden van den Staat. De bewoners van ons arrondissement dompelden in het slijk en de modder. De kooplieden konden, gedurende8 maan den oj) een jaar, aan de hofsteden niet geraken, en de landbouwers konden in de aardwegen met hun ne zware peerden slechts eenen ijdel wagen we krijgen. Dat was eene belemmering voor den koop handel en eene groote schade voor onze buitenwo- ners. Dank aan ons liberaal Gouvernement, Dank aan den invloed onzer liberale Representanten, die toe stand is machtig verbeterdde gemakkelijke wegen veroorzaken gemakkelijke handelszaken, en de ge makkelijke handel geeft voor kooper en verkooper sehoone profijten. Er waren vele menschen die klaagden van de onkosten der barrieren langs de routen en zij had den gelijk; bij de eerste klachten heeft het liberaal Gouvernement seffens de barrieren op de routen van den Staat afgeschaft. Dat is wederom een goed werk, waaruit de landbouw en de commercie hunne profijten trekken. De cleriealen of de mannen van d'oude eeuwc, die ons willen terugbrengën naar de Jijden als de menschen cicne lijnwaden kazak droegen en roggen brood aten die Wijlen dp menschen.onder de voe ten houden door d'armoede; die vinden dat het beter is de menschen te kweeken met almoessen, dan hun de middels fe verschaffen om hunzelven te ontdragen die vinden dat men een hongerigen mcnsch gemakkelijk doet nederkniclcn en gehoor zamen voor een stuk brood en dat een weeldige mcnsch zich niet op de tccncn laat trappen zonder daarop te sprekenJ de cleriealen die vindendatall.es ten beste gaal als zij alléén rijk zijn en al deprofij- ten trekken en als zij maar den handel van het geld Cn de snoeren van de beurze hebben die cle riealen vervloeken het liberaal Gouvernement. Zij zien dat het volk gelukkig is en zij weten dat een gelukkig en vrije volk zulk gecnc baatzuchtige en bloedzuigende meesters zou.willen. Zij beproeven alles om het vaderlijk liberaal Gouvernement hatelijk te maken en te doen weg schoppen. 'fis daarom dat zij eerst zegden dat het liberaal Gouvernement de religie wilde ten onderen helpen en de kerken ging doen sluiten. Zij wisten wel dat dit leugens waren maar Wat geeft hun de leugentaal als zij maar meester worden en hunne baatzucht kunnen voldoen. Zij schreeuwen nog het land door dat het libe raal Gouvernement de priesters vervolgt en den Godsdienst verfoeit en wilt vernietigen. Zij vreten nogeens dat dit leugens zijnmaar zij dénken dat o deze geveinsde en valsche kermingen eenigen in druk zal maken en de compassie zal opwekken van de eenvoudige kiezers. Zulk een gedrag is schijnheiligZulk een gedrag is hatelijk Zulk een gedrag is niet weerdig van mannen die het voorbeeld zouden moeten geven van de verdraagzaamheid en de broederliefde van Christus, die zij op zulk eene slichtende wijze hun nen goddelijken meester noemenAls men hunne handelwijze wel bemerkt, men zou zeggen dat zij hunnen goddelijken meester maar gebruiken voor uitsteekbord om hunnen winkel te doen draaien.... 't Is verachtelijk cn onweerdig van een mensch Wie zal men nu nog wijs maken dat het liberaal Gouvernement de religie en de priesters vervolgt Dénkt men toch dat de menschen blind en onnoozel zijn Denkt men toch dat de menschen niet zien iiBOHIl a K23E2SssrSi3;'. sua

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1