4 FRAN-lum '8 JA AKS Ar 325. Zevcnste Jaar. mm Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. L erscliiliiée Ti id ine en. Markten. Bekendmakingen. Bes leiders liemehraart. VOOR IJPERBN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centime» den regel. Reklamen 25 cenlimën. ZONDAG. 14 JUNI 1868. Bckeel: Dixmudcstraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij riooh noleo waoiU «qlodotf» -iMnoauid .MM imoJb De kiezingen voor de wetgevende Kamer der Volksvertegenwoordigers heeft Dinsdag jl. plaats gehad. De helft van het parlement wordt vernieuwd. De aftredende leden zijn degenen der provinciën Antwer BRUSSEL. pen, Brabant, West-VIaanderen, Luxemburg en Namen. Ziehier de namen van de aftredende ledeq en de aanduiding van het arrondissement door hetwelk zij naar'dfe.Kamer zijn gezonden geworden niet aan wijs der nieuw gekozen. ARRONDISSEMENT IJPEREN. 593 I® Bureel. TJperen, S4 Jah en Zillebckë 2e Bureel. Zonnebeke, Passchendale, Reninghélst, Popcringhe, Wesloutre,' Dickebusch, Vlamertinghe en Vöorinezeele 495 5e Bureel. Elverdinghe, Hollebekc, Gheluvelt, Langéniarck, Zant- voorde, Woestcn, Zuijdscbote, Bixschote, Becëlare, flouthdfii, Neèf- Waaslen, Ghcluwe, Oostvleleren, Comen en Wervick 558 4e Bureel. Brielcn, Wijlschale, Kemmel, Meessen, Waasten, Dranouter, Nieuwkerke, Wulverghcm, Loker,\\ estvletéren.Croinbckc, Plocgsleert, Proven, Walou, Rousbrugghe-Ilaringhe en Boesinghb 544 559 1 1 'jï /I Jno M. Yandenpcereboom, liberale candidaat. M. Beke, idem. M. Van Merris. idem. M. Van Renynghe, clericale candidaat Stemmers. mi; ihmayJiu 2168 1999 408 285 264 405 259 '265 - 285 248 200' 262 259! 289 riB7 nal'jovja neaaBlA abnalav/ho n Bureel. Total. 520 1275 515 1241 280 1015 218 1008 i/no sM ab .MM MM. Anspach, Bronstin, Couvrcui', de Ffé',' dc Rongé, Funck, Guillery, Ja mar, Oris, Van Hum beek, Vleminckk-'en Waftéeu, allen herkozen-. NIJVEL. MM. Ie Hardy, Alascart en Nëiïs, gekozen met SI. Devrints. BRUGGE. .nrd-iO MM. de Vi'ière, Valckenaere ery Van Niemyen- huyse. ofl .Ir ÜPXoMÖg JM» 3' inaJfinad Gekozen SIM. de Vrière, Visart en Dcclcrc. OOSTENDE. M. Van Iscghem, herkozen. ARLON. AI. Teseh, gekozen. !;:I ij' «Boot M. De AI por, herkozen. ~J aou'icil'1') 1noVJ^tiTON.'ini;u gia^ibioovzimg AI'. Bouvier, herkozen. )b Jcb ai 09rf1ÖOirHi9j[o Af AL Afóncbeur, Roycr en Wasseige, gekozen. I i' io im >i>l)i'ib o i' 'I3uLI 'fX'R 1 uu> <>0 ui .»i*. .-,yh /i'Vj'Ki nol- .1 111)1) Ui!) (l'J'iO f/ IVJcèO'f iull JXll) JyTHMfl hi ri >l) INGESCHREVEN. —>'00 hol .4t9ll lllji'I III') '10 «B'ff ,«1)11071! '6 010 O 1101 i t ,i.. >,A t>iu>M ol) liu itlov) .n-)in;> n>.0(t iioluooi l) ap f] O j')7i STEMMERS. ol ai öiviOf' 481 ót ii'iib'ioob :ilodo'ido« jib njix ui pi'dijii ol fv h -91) 19 WW9S i aiiiti j'ioi oi Jff If) 1,1 Naar Tiet duitsch uit deö Iltustririéf Familien-Kalender. Hoe eenzaam troont ginds op den berg Des dorpjes bidkapel, Als 't eerste morgenwindje er waait Roept 't klokje daar zoo bel 't Is kling-Hang, kling-klang, klokje kling, Het roept het volk ter bede. En jong en oud en klein en groot Al wat maar beenen heeft Klimt ras gezwind den heuvel op, Waar's klokjes toon zoo beeft Als kling-klang, kling-klaug, klokje kling, De klahk van stillen vrede. De luider van die klokke woont Dicht bij de eenzame kerk Godvreezend en ter eer van Hem, Doet, luider, hij zijn werk 't Is kling-klang, kling-klang, klokje kling, Hij roept het volk ter bedt:. Ter bedevaart, een morgen kwam, Een meisje lief en zoet Met 't offermandjen in de hand, Sprak Luider, Wees gegroet. Zijn antwoord was met 't klokje kling Met u zij, maagd, de vrede.'» Ileur glans.ende ppgen waren,als Het hemelblauw zqo klaar Heur wan'jj vUisglöeiend als dé roos, Vari gouden draad beur haar En kling-klang, kling-klang, klokje kling, En 't meisje doet haar bede. 09119.18 Een klokkenluider is een rnenscli Als wij, vari vleésch en bloed Nauw blikt hij 't lieve maagdlijn aan, Of vlamt in liefde gloed Mijn harte slaat als 't klokje kling, Geef, maagd, mijn hart den vrede. De morgen kwam, de morgen ging, En T meisje keert niet vveêr Wanneer nu dd avondstilte, zonk, Klonk T kiokskeii als weleer En kling-klank, kling-klank, klokje kling, Het was veur de avondbede. Maar als het morgengrauw weer daagt, Men hoort geen klokgebrom De zonne stijgt en drinkt den dauw, De klok blijft immer stom Geen kling-klang geeft het klokje nog, Dat stoo: t in 't dorp de vi ede. Wat mag het zijn Wat is geschied Ginds op den heuveltop En gansch het Horpken klautert weer Ter" kerk den heuvel op. Ofschoon de kling-klank nimmer dreunt, Toch wil het volk ter bede. De kerk staat daar, maar 't klokkelijn Dat hangt daar stil en stom 0 ziet! men vindt geep, luideranee.r En God die wéét waarom Waarom de luider zoo verdween, Verdweem uit 't dorp van vrede Verwonderd stond der dweepers schaar, Verklaren kon zij 't niet <i Ten hemel zal de luider zijn, •la, zoo is het geschied. Ginds boven doet hij kling-klang wis, Veur ons zijn vrome bede. u Ten hemel in, zoo moet liet zijn Zoo klonk de jubeltoon, ic En was ons kerkjen heilig reeds, Zoo is ook 's iuiders woon En hoort men thans zijn kling-klang' niet, Bij God woont 1)ij. in vrede. Sinds zag men nooit den luider meer Hij zal niet de eerste zijn. Die zoo den lieven hemel vond ln :t oog van 't maagdelijn, Dat op des klokjes kling-klang kwam Daar storten hen re bede Kortrijk, 4" Juni 1868. VlCTORIEN VANDE WEGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1