WAN IJPEREN. a 4 FK.WKE'N "S JAARS j\r 326. Zrvcnste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. .VA HET SCHEIDEN. Biireei. VOOR HPEKKH. Fa. 4-ISO VOOR BUITEN Aankondigingen i2 cenlimen den regel. Beklanten 25* cenlimen. ZONDAG. 21 .1 I'M 18(58. Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. Maandag laatst heeft de begraving van prins Micliaël plaatsgehad; de volksmenigte die zich op den doortocht van het lijk bevond was ontelbaar. De minister van oorlog van Servië heeft eenen omzendbrief aan het leger gezonden, waarin hij als opvolger van prins Miehei, volgens den wil van den overledene, zijne neef, Millan Obrenovilch, aanduit. Die prins Milan Obrenovilch, is maar 14 jaren ond en neef van den overledenen vorst Michelzon dag bevond hij zich nog te Parijs, waar hij was heen gezonden om onder de leiding van den heer Huct, gewezen professor bij de Universiteit van Gent. cene humanitaire opvoeding te ontvangen. De oostenrijkscho geestelijkheid schijnt de nieu we wetgeving op het huwelijk, op het openbaar onderwijs en op de vrijheid van geweten als niet bestaande te willen aanzien. De houding van de bisschoppen tegen deze drij anti-konkordaat wet- len is openllijk vijandig. De Gazette de Spener, van Berlijn, meldt dat het pruisiseh gouvernement besloten heeft, voor krijgskundige redenen, van de stad Trier eene sterkte van eerste klas te maken. Het Noord Duitsche Parlement heeft zondag het eenvormig stelsel zooals in Belgie en in Fran krijk in voege is, dat de voorkeur heelt bekomen. Eene depeclte uit Londen meldt, dat de bill van M. Gladstone, nopens de iersche kerk in derde le zing door de engelsche Gemeenten-Kamer is aan- veerd. Hoe zal hij in de Lords-Kamcr worden ont haald? Dijnsda'gwas hetgeruchtte Londen verspreid, dat er revolulionnaire beweging in Katalonië (Spanje) waren uitgebroken en dat geheel die provintie in opstand was. De telegraph van Madrid logenstraft die tijding, maar de Evening Star zegde evenwel, dat de oorsprong tamelijk zeker was en dat men ze als ernstig moogt aanzien. Te Bucharest is er weer eene verandering geko men, die overigens gemakkelijk te voorzien was, na den blijk van vertrouwen, door de Tweede Ka- nier aan het ministerie Bratiano gegeven, in oppo sitie met de vijandige belooging van den Senaat. Het kabinet heeft zijn ontslag ingetrokken en het is de Senaat die de gebroken potten betaalt. Prins Karei heeft den Senaat ontbonden en eene nieuwe kiezing zal plaats hebben. Bij den aanvang der zitting van 12 dezer, heeft het Wetgevend Korps van Frankrijk mededceling ontvangen van een wetsontwerp, sedert eenigen tijd aangekondigd, betrekkelijk de afschaffing van een artikel van bel burgerlijk wetboek, reeds dooi de openbare denkwijze veroordeeld, als zijnde in strijd met het algemeen stemrecht cn met liet prin ciep van gelijkheid van allen voor de wet: bet is artikel 1781, welk zegt. dat de meester op zijn woord geloofd wordt, als hij bevestigt dat'hij zijne werklieden of dienstboden hun dagloon heeft be taald. Indien dit wetsontwerp wordt aanveerd, dan zal Frankrijk aan Belgie eene les van rechtveerdigheid jegens de werkende klas geven. Hel land heeft beslist! De matige liberale partij, die de ware nationale partij is, heeft door de kie zing van den 9" Juni vier stemmen in de Kamer gewonnen en slechts twee te Brugge verloren zoo danig dat de meerderheid die te voren van 20 was, thans lot 24 zal beloopen. Na al de pogingen, door de geestelijkheid gedaan, na al de smaadschriften sedert langen tijd uitgegeven, waarin al dat eerlijk en treffelijk is dagelijks door de modder werd ge sleept, eene dergelijke uitkomst bewijst daler met beledigingen en valsche aanhalingen op het kie zerskorps niets te winnen is. Het onderwijs heeft reeds ten platte lande eene.n grooten stap vooruit gedaan, en de landslieden laten zich zoo gemakke lijk als voormaals door de vrees der hel niet meer verschrikken: zij gevoelen dat het godsdienstig be heer het tijdelijk niet mag overmeesteren, en dat, fOIiO iMiMgiriTinwffMgiwmiiinii .iimimiii iwiinwiwiiaiwiin magmamsBisasmas» - "i—^i O g-" Ilët hoogste heil den mensch beschoren Beminnen en bemind te zijn, Dat schonkt gij mij, mijn uitverkoren, Mijn allerliefste maagdelijn. Helaas waar zijn de schoone dagen, Die stonden vol van harmonij, En hemelzoete zielsbehagen, Die ik mocht slijten aan uw zij' Hoe vaak als d'avond was gekomen, Beschouwden wij den zonnegloed, Bij 't heimlijk ruischen van de boomen, Of't hruischen van den wilden gloed Soms zaten wij aan 's heekjes boorden, De handen in elkaar gesnoerd, Te luisteren naar de lieve akkoorden, Di| 't kabhlend water medevoert. Soms in der weiden groene zalen, Omgeven door het zoet gekweel, En 't avondiied der nachtegalen, Verborgen wij ons mingestreel Of in uw kamerije gezeten, Alwaar ik u mijn versjes las, Hoe vaak, (dit zal ik nooit vergeten) Bestegen wij (e zaam Parnas. En zoo vervlogen onze dagen, We wisten van de toekomst niet. We merkten niet des onweêrsvlagen, Die dreigend opkwam in 't verschiet. Maar 't nijdig lot zag op ons neder, En brak op eens ons heider hart... Ach was onZ' liefde groot en teeder Te grooter thans is onze smart. Daar kwam de tijding zich verspreiden, Dat ik de stad verlaten moest, Helaas! en door dit wreede scheiden Was al ons heilgenot verwoest. Tr-igiOOO-WAni Lang zalen wij lé zaam (e treuren, Te zuchten over 't wreede lot. Ik voelde uw hart van 'l mijne scheuren; Mijn wil ten spijt, mijn min ten spot. Hel mocht mij eindelijk gelukken, Testelpen uwen tranenvloed, U moed in T lijdend hart te drukken, II hoop te gieten in 't gemoed. Dan liefste heb ik u gezworen, Wijl ik li zacht in d'armen sloot, IJ immer, immer toe te hooren, U trouw te zijn tot in de dood. Nooit zal ik dezen eed verbreken 'k Herhaal hem hier in dezen stond; Hij blijft tot mijne ziele spreken, Zoo lang mij God het leven jont. Korlrijk, 1" Mei 18(58. Leopold Van Acker.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1