Stadsnieuws. voor den voorspoed van hel land, noch de Koning, noch de Kamer, door den invloed der Bisschoppen, anders gezegd der Jesuiten, mogen getergd worden. Dus om slechts te spreken van ons arrondisse ment, wat heeft de clericale partij gewonnen met hare Patria, met het Jaar 50, den Journal d'Ypres en het Nieuwsbladliet medelijden van sommigen, de verachting van velen en den afkeer van al wie redeneert. Inderdaad, welken eerbied kan men nog hebben voor de dienaars van eenen God van vrede en ver zoening, wiens woorden Bemint malkaar, den regel van hun gedrag moeten uitmaken, en die door hunne geschriften en door hunne sermoenen ook haat en twist zaaien, en wiens overdrevenhe den de slechtste tijden der eerste fransche omwen teling herinneren. Mochte, lie (gene plaats gehad heeft, den doek, die voor hunne oogen is, wegtrek ken en hun tot gevoelens van waardigheid, waar heid en verdraagzaamheid doen terug keeren De clericale partij troost zich gemakkelijk Van hare nederlage, omdat zij te Brugge, door het geld van vreemde dweepers, door den invloed en de be dreigingen dev talrijke kloosters die aldaar bestaan en de schandelijke bewerkingen van den Bisschop en van zijn kapittel, eene geringe meerderheid voor twee candidaten in de laatste stemming heeft be komen zij zingt den zegenpraal alsof zij eene meerderheid in de Kamers had verkregen j volgens haar zeggen het Ministerie en zijne verdedigers zijn vernederd, en indien zij niet door het nummer heeft gewonnen, zij heeft ten minsten eenen zede lijken zegenpraal behaald Zoodanig, zij, dat de toekomst haar toebehoordhet is een voorwend sel gelijk alle andere om zich over hare nederlage te troosten maar durven zeggen dat de toekomst haar toebehoord, is eene praat die geen ander doel heeft dan om hare aanhangers zich te doen mis grijpen op den waren toestand waarin het land ver keert, iels dat voor haar gemakkelijk is niet aan de eenvoudige sukkelaars door dc geestelijkheid te doen verbieden van nieuwsbladeren te lezen die hun de waarheid zouden doen kennen. lm! tin ritpMo'ii'ijuii SbKHUPous Ifaod IwridaijsH DE RELIGIE EN DE POLITIEK. De clericale gazetten willen volstrekt de religie met de po litiek vermengen. Ofschoon zij, zoo goed ais wij, welen dat het geschil der staatspartijen alleen bestaat in kvvestien van burgerlijke aan gelegenheden, zonder zich met godsdienstige of geloofpunten in te laten, willen de clericalen de onnoozele menschen blijven wijsmaken dat de liberale partij tegen de religie is, en dat van hunnen kant alléén de apostelen van 't waar geloof te vinden zijn. Herhaalde malen reeds hebben wij op die valsche beschul digingen der clericale pers geantwoord, door haar uit te da gen de proeven van haar gezegde voor den dag te brengen doch hierin speelt zij de doof-stomme, wijl hare organen voor kenspreuk hebben laster, laster maar, er zal toch altijd ■iets van hangen blijven. Nu wij laten haar die verfoeilijke rol, welke alle eerlijke en rechtzinnige lezers moet tegenstrijden wij van onzen kant, blijven getrouw aan de gedragslijn in het volgende programma der liberale partij afgeteekend In de oogen der liberale partij io er geene vrijheid zoo heilig als de godsdienstvrijheid. Eene macht, hoedanig zij ook zij, waarvan de godsdienst iets zou te vreezen hebben, zou in onze oogen eene schuldige macht zijn. In de uitvoe ring zijner heilige zending, is de priester geheiligd in onze oogenmaar wij wenschen dat hij in zijnen kring blijve, en dat de godsdienst niet vermengd worde met de politiek. Wij vragen dat, in naam des geioofs men niet zoeke de lijdelijke zaken te beheersehen, zicli in de belangen der familiën te wikkelen en die van den staat te.slooren. Wij willen dat iedereen onder u meester zij in zijn huis dat zij aan dewelken gij het bestuur toovértrouwd hebt, van u afhangen en niet van de geestelijke overheid dat de bur gemeester onafhankelijk zij van den pastoor in het gemeente huis zoüals de pastoor in de kerk onafhankelijk van den bur gemeester. Wat is daar tegen in te brengen Is het niet wat elk recht schapen burger, welk ook zijne religie zij, moet denken en wenschen. Wij zeggen en herhalen het dus de liberale partij, wier grondstelsels wij deeien, is tegenstrijdig aan geene religie. Zij is enkel eene politieke paplij, welke de scheiding wil van Kerk en Staat, maar geenszins eene reiigieuse partij, welke deze of gene overtuiging kw etst of benadeelt. Wil dit nu zeggen, dat er in de wereld geene andere over tuiging, geene andere geloofsbelijdenissen dat het catholiek geloof bestaan Dit ware bclache i,k. Wil dit nu zeggen dat er in de wereld ook het recht niet hebben te spreken, te prediken, te schrijven, juist gelijk de catholieke priesters doen ■In. het geheel niet. Maar üat is alsdan geene kwestie van liberaal of clëricaaT' meer, dit zijn alsdan geioofskwestien, waaraan, gelijk wij het altoos zegden, wij verstaan geheel vreemd te blijven. Wij zijn enkel een politiek blad, houden ons niet bezig dan met de wereidsche zaken, en trachten ze te behouden met zoo veel eerbied voor elke overtuiging als het mogelijk is. Denkt de tegenpartij dit voorbeeld niet te moeten volgen, wij laten ze aanpraten en volgen zonder omzien onzen weg, omdat wij overtuigd zijn dat wij de waarheid voor ons heb ben. Haar dienen en voorstaan is ons eenig doel. (Vooruitgang.) Zondag voormiddag heeft de gewone H. Sacramentspro cessie hare jaai'lijksche ommegang gedaan. Een allerschoonst weder begunstigde deze plechtigheid ook woonde eene 01U- leiiijke menigte deze bij. k De wapenoefening van de Burgerwacht, welke moest plaats hebben op iiedeu zondag, is opgeschorst, uit hoofde der algemeene kitzingenin dal korps. De t" kompagnie begint ten 7 ure 's morgens; de 2° ten 9 1/2 ure voormiddag de 5° ten 2 ure namiddagde'4° ten 4 ure en ten (j ure voor de halve-Baterie. kanonniers. Al de ze kiezirtg-bureelen zullen voorgezeten worden door de Ma- jor-koinmaiidant. Klein Sacramentsdag, hel feest der kantwerksters, is don derdag laast gevierd geweest. Over eenige jdren was Het één feest voor de jongelieden van allen stiel nu is deze feestvie ring beperkt op de kantwerkscholen alléén. De,kinderen van sommige scholen otizerslad gevolgd door hunne meesteressen hebben eenige stralen doorkruist al zingende. Binnen eenige jaren nog en de Klein Sacramentsdag zal te IJperen totaal uitgestorven zijn. De maatschappij De Vlaamsche Ster, komt, van wege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, eene gift te ontvangen bestaande uil 17 Tooneelwqrken, bestemd voor hare biblio theek. k De volgende stukken zullen door het muziek van het 10* regiment, onder de direktie van M. WaÜiain, op heden Zon dag, 2i Juni, ten 0 i/2 ure's avonds, in den Hof der Con corde, buiten,'uitgevoerd worden 1. Le Bal des Zouaves, Quadrille Militaire, Bousquet.. 2. Ouverture des Martyrs, Donizetti. o. Un songe sur l'Océan, Valse, Gungl. 4. Grande Fantaisie de Moïse, J. Bender. 5. Tarmericita, Polka-Mazurka, Baratto. Heden zondag is er groote feest te Passchendaele. Het is een verbroederings feest waar er een tiental muzitken en koonnaatschappijen naartoe gaan welke aldaar een concert zullen geven. Wel ingerichte tenten, waar men alle mondbe hoeften kan bekomen, zijn rond het park opgeslagen. Met dat de ijzeren baan door hel dorp loopt moet men niet twijfelen of Passchendale zal veel bezoeksels van Rousselaere en van IJperen op dien dag ontvangen. Binnen 8 dagen zuilen wij het feest onze lezers mededeelen. Wij vernemen dat een kunstschilder onzes arrondissements gelast is met het maken van hel portret van den achtbaren heer Pieter Boucqel de Beauval, ontvanger van het oud gesticht van Meessen, départementaal Godshuis geworden in 1806 tot 1815. Hij bekleedt het ambt van secretaris schatbewaarder van het zelfde geslicht sedert 1815. Die achtbare beamte werd geboren te Arras den 16 Oogst 4 779. üe koormaatschappij onzer stad heeft besloten deel te nemen aan den prjjskamp van samenzang, die zal plaats hebben te Mons, op zondag 26 Juli aanstaande. Dit féést ingericht door de koormaatschappijles Baides de la Meuse» belooft eene der sehiltereutste te zijn dat wij in lang zagen. Buiten vele maat schappijen onzes lands, zijn er reeds verschillige duilsche en fransche ingeschreven. Reeds verschillige dagen spreekt men in stad over eene vlaamsche Cantate door een jonge maestro onzer! stad gecom poneerd, welke men tijdens het koningklijke bezoek alhier zouden uitvoeren. Wij twijfelen niet of dit gewrocht zal veel bijval binnen onze viaamsch muren genieten en Z. M. zal dit maal niet moeten vragen, zooals Leopold I te Gend deed: ic Ben ik hierWel in Vlaanderen Het schijnt nu zeker dat Z. M. Leopold II naar IJperen een bezoek zal afleggen in de Oogstmaand, op een der tuindagen. In ons naaste n'' zullen wij onze lezeren beter inlichten. KUBIST- EN LETTERKRING. v» Zooals wij in ons vorig nummer aangekondigd hebben, hield de heer Juhaan Ducorney, woensdag jlin den Kunst en Lettérkring-eene voordracht over: De 'gelijkheid der Belgen voor de Wet. De spreker ving aan met eene korlbou- dige doch aliezins klare en volledige schets te geven over den toestand van België gedurende de overheersching der Romei nen. Na té hebben dóen uitschijnen wat moedige en onver- schrokkene natie, wij, Belgen, te dien tijde waren, stapte bij over tot het beheer dei' fransche koningen, der graven en hertogen die ons land opvolgentlijk in handen hebben'gehad. Wij waren, zegt hij, om zoo te spreken, onder de regeering van het Bourgondische Huis, voor wat ten minste de stoffelij ke welvaart betreft, ten 'toppunt van volmaaktheid. Doch, dien weistand was maar van korten duur. Onder den vreetl- aardigen en bloeddorstigen beul, Filips II, die hier dóór zijnen niet min tijrariiekèn hertog van Alva vertegenwoor digd was, leed het belgisch volk oneindig veel onder zedelijk en stoffelijk oogpunt. Op dien voet gaat hij mét de historische waarheden der Vk- der.landsche Geschiedenis zeer nauwkeurig te werk. In het voorbijgaan rept hij over. de middeleeuwen, waarin onze vooroudei's zooveel van den adeldom en deszeifs aanhang te lijden hadden, om des te beter, en waarin hij, onzes inziens, zeer wel ingeslaagd is, het verschil tjisschen den huldigen en voorleden tijd te doen uitkomen. Dan nadert hij het tijdstip der fransche omwenteling, die, volgens hij verklaart, juist onder alle opzichten geene goedkeuring verdient, maar die niettemin edelen, rijken en armén op een en denzelfden voet hebben geplaatst. Eindelijk gewaagt hij van onze vereeniging met Hollanden vap de omwenteling van 1850, die de onafhan kelijkheid tari ons duurbaar Vaderland ten gevolge had, Hij spreekt over de Belgische Grondwet, waarin onder andere deze woorden geschreven staan Gelijkheid der Belgen voor de wet. Breedvoerig weidt hij uit over de vrijheid dié dë niet het bloed der vaderen duurgekochte Grondwet ons waar borgt en het geluk en den vrede die zij ons ter zeifder tijd aaiibrëhgt. Ten slotte doet hij éenen oproep tot die 'Belgen, die des noods. have en goed voor onze duurbetaalde vrijheid en ontslaafde onafhankelijkheid, zouden opofferen, om gesa- mentlijk te arbeiden ter grootmaking en verheerlijking des algemeenen Vaderlands. Rondborstig .gesproken, mag deze redevoering waarqver wij', door tijd- en plaatsgebrek, een onvolledig verslag heb ben kunnen mcdedeelen en dit is veel gezegd ónder de besten der reeds voorgedragene gerangschikt worden. Den heere J. Ducorney bieden wij onzen hartelijken en broeder lijken dank, omdat hij ons zoo bereidwillig een aangename" avondstond heeft weten te verschaffen. 1i Eiea'siiissees des» naaanad .Sssssi 2" Zondag. Loo.^— Voormezeele. on Zondag. Noordschote. Gheluwe. 4" Zondag, Crombeke. - Di'ckebjisch. I i. ,,1 Blstoi'tttiVe Isei'smiérlMjjeM vaas ïJtperen. 21 Juni 1774. Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, vergezeld van v.ersch/llige groote person,aadjen van het Hof, komt tegen den avond te IJperen.aan, uit Brussel. De aarts hertog stapte af bij Bisschop cje Wavrans, V Anderendaags, f> morgens ten 7 ure,, hoorde hij miss? in de St. Maartens-kerk en vertrok onmiddehjk daarna naar Versaillen, door Poperifl- ghe trekkende. Alhoewel hij, incognito reisde was er eene groote menigte op zijn aankomen alsook op zijn vertrek die hem begroette. 22 Juni '1819. Kwam langs de Dixmudepoort in stad de Prins van Orahj'ê met zijne gemalin Aiina-Polowna van Rllj' land. De stralen en markt waar hij doortrok waren zindelijk versierdoveral triómp-poörlen en opschik. 'Onder andere eene van linten grmoakt. welke stond in de Rijselstraat, aan

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 2