Monsieur THÉ0PHILE GHEERBRANT, BWMfN, TIMMER EU BRANDHOUT. See Bailen Ni'ëujpiort. - Versehillige lijdingen. .iT0^l:%I9fe r, 'U mï'. Elève-Iogéiiieur, Burgerwacht van IJperen. BERICHT. Esse he o-Iepen™ en Lindé- hcctog11 Hooi van 1867,. EN TWEE MERRIE PEERDEN, TE YPRE, ZONDAG 28« JIINÏ 1868. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Huwelijken. Sterfgevallen. van den SS tot den I® juni. Huwelijken. Sterfgevallen. -snnoA so Jk* I4 IfJJ n6$ 00 ii 00 00 00 a 00 42 00 a 44 55 00 a 56 25 00 ii 25 17 00 a 19 a rhonnour de vous informer qu il vient des'établii a Ypres comrne GÉOMÈTRE JURÉ. Ï1 espèrc par la modicilé de ses prix cl I'empres- sement qu'il mettra a vous satisfaire, méritèr voire eonfiance. S'adresser rue du Vieux Marché au Bois, n° II. Ten gevolge der verandering aan mijn dagorde van 9" April 1888, nr 172, de wapenoefening voor de Garden van 21 tot 33 jaar, moetende plaats hebben op Zondag 21" Juni 1868, is opgeschorst, ter oorzaak der algemeene herkiezing. IJperen, 17" Juni 1868. (get.) A. HYNDERICR. «J» Bij de Dixmudepoort, aan d'herberg den GOUDEN DOORN, den WOENSDAG 24" JUNi 1868, om 2 ure namiddag. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling, door't ambt van U.-L. STRAGIER, Deurwaar der te Yprc. OPENING VAN HET RAD-SAISOEN Vervoer dienst met Omnibus tusschen de Stad cn liet Strand, en vice-versa, in betrekking met alle de treinen van den ijzerenweg, standplaats. Sialic Plein le Nieupprl. ée woods I van M. Be Poorler, fabricant iu lint. Men schat dat er wel 10,000 ellen aan gebezigd waren. 25 Juni 1819. De draak en de duivekens die men op den Jlalle-TorSn ziet, werdén alsdan verguld en opgesteld door ze kere/! De Chièvre, slads'-knechl. 24 Juni 828De koninklijke maatschappij van St. Sé- bastiaan dézer stad, bekwam de gouden medailje op de groote schieting der Bijloke te Gent, voor hare schoone kieedij. 25 Juni 1694.Martin de Ratabon, licenciaat van het huis van Navare, almoesenier van koning Bodewijk XIV, !oc Bisschop van IJperen, bevool aan al de priesters van zijn bis dom, van in het vervolg het lang kleed te dragen in vervan ging der kazak wélk zij alsdan droegen. 26 Juni 1280. Een groote volksopstand, gericht tegen de edelen, heeft te IJperen plaats; onze kronijkschrijvers we ten de oorzaak er niet van. Het volkgrauw had voor orde woord kokerulle. Zoohaast dit woord op straat werd uitge sproken begon het volk de mishandelingen en moorderijen op burgers en phinderden zelfs de huizen van allen wie zij hunne vijanden mi enden. Onze sladsheeren waren in geene macht om den opstand le dempen en moesten een duilsch legerkorps afwachten. Gui van Dampierre schonk nogtans de opstande lingen genade en gelukte alzoo een einde te stellen aan dien staat tan zaken. 27 Juni 1250. In de XIII0 eeuw was de muurschildering zoo gemeen in onze stad, dat tijdens de oprichting van het gesticht van Lambrecht Voet (27 Juni 1250) de pisséhop van Therouanen verbood te veel schildering in het gesticht en liet maar toe het altaar en het bovenste der muren te schilderen, ten einde de zieken zich zouden kunnen bezig houden heb ben. Eene depecbe aan den heerLangrand-Dumonceau gezonden, bericht hem, dat men hem de toelating heeft gegeven teWee- nec een grond krediet te stichten. De statuten zijn door het gouvernement goedgekeurd. Men schrijft uit Bergen, 17 JuniVolgens de Gazette de Mons zullen ten minste drij duizend vreemde schutters deel nemen aan de schijfschieting. De muziekkorpsen der le gioenen van Brussel, Gent, enz., zullen de schutters dezer ste- stedeu vergezellen. MENG ELI* GEK. Het was daags na de kiezing van M. Van Mérris. Twee jon gelingen van rond de twintig jaar gingen van IJperen naar Poperinghe om het uitzicht dezer stad in hare vreugde, van nabij te aanschouwen en een goeden beker te ledigen. lie! spreekt van zeifs dat zij zich ginder eens goed vermaak ten, want zij talrijke v/ipnden en kennissen ontmoetten, die allen, even opgeruimd, onze (wee jongelingen goed onthaal den. .De dag was goed vervlogen en het werd av'on'd,.... Cam-ilie, voor we naar Uper weerekéeren, willen we "pen keer de fijne bloemen van Poperinghe gaan bezoeken De fijne bloemen van Poperinghe I... Charles ge lacht, ge meent u zeker te IJper?..,.. Ten zijn hier geene van die bloemen.,..., Men Heeft mij nogtans.gezegd dat er hier waren... Ja,- zulk goedje' is overal te vinden f maar huizen zoo als in IJper, ik weet hier geenev 'K en kan 't niet gelooven, kom laat ons hierbinnen gaan om 'ncn lek, k heb duivelschen dorst... -r Nog altijd dorst ha, ha, ha, ha mijn arm is strem van.'mijn glas'op te heffen; ik zou liever een mondjen eten.... -- Èiiwel, eet gij, ik zal drinken.... Men ging de staminet binnen. —Dag madam!... madam, een biefslik voor mij en een glas bier hem hier Goed, m.enheers. Moet er maar, één glas bier zijn Ik ën heb geen goe'stè. Goed, m'enheërs. Binst het eten en drinken, klapten zij met de bazinne over het nieuws van den dag, Charles sprak over T amusement en vroeg eindeling aan haar of er in Poperinghe geene van die huizen warenwaar er vrouwen wonen. - Ten is zeker niet serieus Geheel serieus De bazinne overpeinsde zich een weinig en zegde Op eene conditie, 't is dat ge aan niemand zegt dat ik u het adres gegeven hebGe weet de kerke hier bij He- wel, het eerste straatje links en dan het tweede poortje rechts en gé zijl er... Zij vertrokken, vonden de kerk, het straatje, het poortje, dat tegen was, en gingen binnen. Verduiveld, dal, is hier stille, en donker dat 't. niet en ware dat men het welen.... He 1 Hola'! Herberge Wat is er van uwen dienste Elk een glas bier. 'K. vraag ëxcusïe, Mijnheeren, gij zijt hier.in gèehe her berg, wij verkoopeii hier géén'bier Ja, 'k heb het weg,.., Hewel breng eene flescli wijn. Noch bier. noch wijn, mijheers gij zijl gemist. Is het het hier geen huis waar er vrouwen wonen .Ia, Mijnheeren, 't is hier het Gesticht waai- de oude en gejtrekelijke vrouwen hunne dagen eindigen En gaan dat ze deden Vaaa den 9 mei tot «fess S> juni. GEBOORTEN Jlanne!'jk.8'esIacht tezamen!. Vrouwelijk 1) Weuten, Joannes, daglooner, en Laurie, Léonia, kantwerk ster. - - Decock, Louis, zadelmaker, en üevaux, Einerentia, strijkster. Seys, Gustavirijtuigmaker,en Cooren, Sidonia, kantwerkster. Treve, Frauciscus, timmerman) en Lebbe- stael, Mathilde, dagloonster. Dauchy, Henricus,jdaglooner, en Ramskind, Angela., kantwerkster.Delahave, Victoor, Lieutenant bij het 7do ligne, en Hennion, Octavie, zonder be roep. Lammen, Julin'ia, 62 ja reu, naaister, ongehuwd, Lente markt. Vervisch, Ca rol us, 47 jaren,'daglooner, ongehuwd, lange Thoui'oul straal. - Mannelijk geslacht 1) BENEDEN KIS JAllEN,.- t!' Zaillei) 2. 'Vrouwelijk id. 1), Vat» den 5 tot de» 18 juni. Geboorten: mannelijk geslacht, 1, vrouwelijk geslacht, 2, te samen 3. Dewolf, Franciscus,;. daglooner, eii Chaverot, Barbara, kant- ROUSSELARE. werkster. Vandenbeaghe, Maria, 81 jaren, zonder beroep, echtgenote van Joannes, Cras, Goude poortestraat. Waals, Petrus, 81 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Neermarkt. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 2, Vrou welijk geslacht, o, te samen, 5. Geboorten mannelijk geslacht, 4, vrouwelijk geslacht, 7, te samen 8. Engels, Petrus, commissionnaris, en Dehondt, Octavia, dienstmeid. Kestelyn, Rosalia, 59 jaren, landbouwster, ongehuwd, S' Jacoks nevens IJper. Demeulenaere, Paulina, 58 jaren, echt genote van Alberlus, Crêstiaen, Platteelstraat. Vandenbusse, Maria, 64 jaren, kantwerkster, weduwe van Joannes Verroye, Meenestraat. Desitter, Coleta, 75 jaren, kantwerkster, wedu we van Ludovicus, Vandenberghe, Meenestraat. Kinderen beneden de 7. jaren: mannelijk geslacht, 5, vrouwelijk geslacht, 2, te samen 5. lilt! IJPEREM. AARD DER GRANEN ENZ. 15 juni. 1 20 juni. verkochlle kwantiteit. mid den pr. p. lOUkilu. verkoc.ille kwantiteit. niiddi''iipr, p. 100 kilo. Tarwe 26,200 55-30 8,200 38-50 Rogge 5,800 22-60 4,600 24-50 Haver 2,000 28-75 1,5fi0 29-50 Erweten 1,000 29-50 800 '29-50 Boontjes 1,300 29-00 700 50-00 Aardappelen 8,200 9-00 6,200 10-5Q Boter 265-00 265-00 De prijs van het menagierbrood, voor de wee 14° tot den 21" juni, is gesteld aan .54 c° per kilo. - VEURBJE. Per 145,,lit. 10 juni. 5.8-00 42-00 00-00 kol 00-00 50-00 00-00 22-50 ÜOpOÜ 17-00 19-0(1 32-00 53-00 Witte tarwe fr. 24 66 a 28 00 Roode aard lOIRi 0 00 a .0 00 Roode tarwe 00 00 a 00 00 Boter p. 1/2 k. 1 50 a> 1 45 Rogge 14 .00 a I 0 r- Eieren peri2a 00 ij 0 00 T 52 ii 10 66 Pterdhip. |,/2li.P0 00 300 00 LEUVEN. -- Per 100 "kilo p— 15 juni. Aai'dapp. IT. 8 00.li Boter, de kilo 2 50 a 24 51 a Eiers, de Sjji.. 1 60 h 27. 7.0 5. Koolzaadolie .76 25.ii 25 18 ii I.ijnzaadöïïe 7G 9,6 a 'farwe van fr. Tarwe (oude) Rogge Sucrioen 'Haver Booneri KORTRïJK Vöo Haver ek van den 17, juni. 55-50 41-00 O0-0ü' lot 00-00 29-50 00-00 25-00 25-00 'f 8-Ö0 19-00 51-00 54-00 Nieuwetarwe fr. 57 18 ii "*VV\ Tkr KVJÏt >11 Oude tarwe 00 00 ii Rogge Boekweit Haver Zaai-tarwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge Haver Koolzaad-olie p. 105 kilo. Koolzaad-olie, fr. 78 00 Lijnzaad-olie, 80 50 Perl 1/2 liect. 16 juni. Boonen, fr. 54 00 a 36 00 00 Aardap. 100 k. 7 00 a 10 00 00 Boter p. kilo 2 50 5 2 80 00 Eieren p. 25 1 56 a i 90 00 Viggens 18 00 a 20 00 00 Koolzaad 55 00 a 55 00 Lijnzaad-olie p. 105 k i!o a 79 00 I 80 00 a 80 50 a 81 00 80 50 a 84 00 Het hoofd der Burgerwacht, SCHOONS VENDUTIE VAN ALSMEDE

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 3