9 WOONHUIZEN GltASVERHOOPlNfi, AFMETING ALPS. FRYSOU k CIE, MAAIGRAS BEAN 1) SI OIT T, Notaris BE TA VERNIER, TE LANGEMARCK. 10 Vrijdag 26n Juni 18®$, INSTEL VAN MET ERF, WEIDEN, BOSCH Maatschappij Sint Sebastiaan. w. A a ^3 mm mm m Op Maandag 29" Juni 1868., VERRGOPiNG 8 lwopen zeer goed Maai gr as Maatschappij Sint Sebastiaan, te Diekebusch. MET BEN HANDBOOG op Dinsdag 23n Juni 1868. V A N V I. A S C II A A K D S MET DEN HANDBOOG, DES ZOS DAG 28" Jui» 1808. Om alle eofocurrenlie te vermijden. I REINE KOLEN, Openbare Verkooping TE ZONNEBEKE, O pen bare Verkooping DROOG TBBÏLE» POPULIEREN BERD, te Zoimebeke, op de plaats. Verkoop! eg TE 8t JAN. EEUWIG BERENDE Prijs: 75 centiemen om 3 ure des namiddags, ter herberg Den Haas, te Langemarck, wijk Booglicht, inhoudende in oppervlakte 4 hectaren 99 aren, te gehucht Poelcapelle en wijk Booglicht. TE LANGEMARCK, gehucht S' Juliaan. S* Pietersdag), om 5 ure des namiddags, van groeiende in dc Vogelmeerschen. Vergadering ter herberg van dc kinders De Co- ninck, te S' Juliaan. EN ALLE ANDERE LANDEN. De heer Til. GIIEERBRANTgezworen Landmeter, Oude-Houtmarkt, n° LI, te IJperen, heeft de eer zich aan de gunst van het publiek en vooral van de Landbouwers te bevelen, voor de af meting der Ylaschaards en alle andere landen, waar die bewerking noodzakelijk of gunstig kan zijn. Hij zal de belanghebbenden dienen aan den ma- tigsten prijs en met den meesten spoed en de groot ste stiptheid. Elk zegge het voort. l'.~ 25 fr! d°°rde Hebben do eer het publiek kenbaar te maken dat bij hun te bekomen is le KLASSE De groofe afslag van prijs op het vervoer door den ijzerenweg van Westvlaanderen, stellen hun in state dezelve te leveren beneden de prijzen der kolen voortskomendë van Roux, Gosselies Cour- celles, Tamine, Farcienne, enz. De goede kwaliteiten der Kolen laten hun hopen dat zij met de gunst van het publiek zullen vereerd wordenwiens vrage altijd^jjiet den grootsten spoed en voordeel zullen volb.acht worden. ALPII. FRYSOU en Cie. van 4 heet. 70 aren allerbeste west van de plaats. De Notaris NOTEBAERT, te gezegde Zonne- heke, zal aldaar op MAANDAG 29" JUNI 1868, (Sl Pietersdag), om 3 ure namiddag, openbaarlijk verkoopen, behoevens A. Mr Comein, geneesheer, 1 hectare 35 aren Maaigras, nabij de Statie van den ijzerenweg. B. Mr Bossaert, eigenaar, 3 hectaren Maaigras, achter d'hofstede van M. Yanwalleghem. C. Mr Stamper, koopman in hout, 56 aren Maaigras, te voren eigendom van M. FransVandenbulcke, langs de kassei naarIJperen. In koopen verdeeld. Tijd van betaling mits borg. De vergadering in d'herberg Het Hof van Com mercie, op Zonnebeekplaats, en bij het Maaigras van M. Comein. De verborging in d'herberg Den Hert, op ge melde plaats. Ten hove van den heer Jozef Stamper, koopman in bout, MAANDAG, 29" JUNI 1868 (S1 Pietersdag), om 8 ure 's morgens, le welen 50 koopen Korsten. 5 vammen gespleten Hout. ■15' koopen Plantsoenen. 2ÖÖ Kluppelbondels. 1 vaniine Doornbossen. -10 koopen Timmerhout. 1000 meiers Abeefen en Populieren Berd. Allerhande Kuipen, 4 Oogst reopen en Bcdbak. Diet lijd van betaling mits borg. De Notaris NOTEBAERT, te gezegde Zoiine- beke, is met deze verkooping en den ontvangst gelast. Bv vrywillige uitscheiding. TE VELDE, AKKERTVIG EN BEESTIALEN, MAENDAG 6" JULY 1868. ten 9 ure voormid dag precies te beginnen, zal men openbaer verkoo pen ter hofstede en landen lot 1" October naest gebruikt door sieur Joseph Bolle-Debandt, langs de Ommeloopslraet 1. 7 hectaren Tarwe, 2. 2 Haver, 3. 2 Peerdeboonen, 4. I 50 aren Erweten. Ten 1 ure namiddag, Grooten Wagen, 2 kleine Wagens, 3 Karren, Zole, Ploegs, 2 Keggen, Legden en Sleephouten, Kaf- en Raepmolen, Graender en meer andere voorwerpen. 1 Dryjaers Ruinpeerd en een 18 maender Ruin veulen. De verkooping zal gehouden worden met langen tyd van betaling voor de koopers die bekende ine- dekoopers zullen aenslellen en de bespreken cornp- tant zullen betalen aeri den Notaris BAYART, te te Becelaere. AL DE AFBEELDSELS Dit werk, met de grootste zorg opgemaakt, is zeer dienstig voor al wie eenigzins zijn bestaan of liefhebberij in teckenen of schilderen vindt. KANTOOR VAN DEN EN GEMEENTE ZONNEBEKE. Snstelpcnnittgen te winnen. No 1. Oppervogel 4o fr. 2. Zijdvogel 2o fr. Zijdvogel 2o fr. 4, Zijdvogel io fr. a. Zijdvogel to fr. Inleg 7 fr. Terug G fr, Deu inleg in het Gemeente-Huis, van 1 tot 2 ure namiddag, ten o ure te beginnen schieten om te eindigen ten 7 ure. Oppervogel n° 100 fr., geschonken door M. Eug. lvveins. 2. - 50 fr., geschonken 5. 25 fr. Maatschappij. Daarenboven zullen er 2 voortreffelijke eermetalen geschon ken worden door M. Eug. Iweins, te weten: Een verguld (weerde 22 fr.) aan de Maatschappij die het meeste getal schutters zal opleveren, Een id. aar» het verst afgelegene peloton schutters, samen gesteld uit 6 mannen. Inleg 7 fr., terug G fr. De inschrijving zal plaats hebben in het Gild-Hof, bewoond door B. Vandevyver, van '12 1/4 tot 1 1)4 ure namiddag. De schieting zal beginnen ten 1 1/2 ure om ten 6 1/2 ure te eindigen. BE A GENTEN DER KOOLMIJNEN LANGE VBOEETTESTAAT, N° 49, GENT, Memessde lot het tlroogen tier hoppe. VAN Rt'IPEN EN ©©GSTREEÊEN, w&wè'S's der heiligen en grootc feestdagen des jaar» bevattende. Boek- en Steendrukkerij van Engel Van EeckStout, Difmudestraat, nr 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 4