VAN IJPEREN. f 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 333. - Zevens te Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Harkten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 eentimen den regel. Reklamen 23 centimen. rf-P? ft" ZONDAG, 9 AUGUST! 1868. Bereei.: Dixmudestraat, 59. Allé inzendingen vrachtvrij. 4 iff Volgens de tijdingen uit Weenen, zijn de beloo- gingen op de groote scliieting legen het ruisisch despotism uitnemend hevig geweest. Het is zoo verre gegaan, dat de opper-minister von Beust ge dacht heelt eene verklaring te moeten doen. om de verantwoordelijkheid van het .oostenrijksch gouver nement buiten zaak te stellen. Aan deKreuz Zeitung wordt uit Florence ge schreven, dal men daar ter stede het ervoor houdt, dat het l'ransch gezant general Lamarmora tot het doen zijner interpelatie beeft aangespoord. Het doel, hetwelk de fransche diplomatie zich daarbij voor oogen stelde, zou, meent die berichtgever, zijn het in het leven roepen eener spanning tusschen Pruisen en Italië en het opwekken van de verbitte ring tegen Pruisen en Oostenrijk. De fransche Moniteur kondigt het keizerlijk de kreet af, dat de uitgave machtigt der leening, on langs door de wetgevende. Kamers gestemd en doet er de voorwaarden van kennen. De taks van uitgave is op 69 IV. 25 c. bepaald. Een ministerieel besluit maakt bekend, dat de inschrijving zal geopend zijn van 6 tot 13 augustus. Men weet, dat de leening sedert verscheidene dagen geheel genomen is, door verscheidene groote linantiële huizen, maar daar het minimam der in te schrijven renten op 5 fr. is bepaald, is het waarschijnlijk, dat de kleine in schrijvers een groot deel der leening zullen nemen. De zaak der leening van de romeinsclie schuld is definitief geregeld. De overeenkomst is den 50 juli te Florentie gei,eekend, door baron de Marlet, gezant van Frankrijk te Florentie en den minister van finantiën van Italië. De Gazette van IVeènen heeft veel werk om al de nieuwstijdingen te logenstraffen, die men ten laste van het oostenrijksch kabinet legt. Men had beweerd, dat het keizerlijk gouvernement zeer hevige betoogingen had gestuurd aan Rusland, nopens de aanmoediging, welke deze mogendheid scheen te geven aan de. panslavistische strekkingen der Tchekken. Hét officiëel blad van Weenen lo genstraft, dal er stappen in dien zin zijn aangewend. Hetzelfde blad ontkent ook dat het hof van Rome een zeer koel antwoord zou gezonden hebben op de depcehe vanM. von Beust. De keizerlijke kan selarij heeft tol hiertoe geene daarover ontvangen. In berichten uil Mexiko, door noord amerikaan- sche bladen medegedeeld, wordt beweerd, dat de opstand in dat gemeeiiebest zich meer en meer uit breidde. Te Agnas- Calientes, de hoofdstad van Zacatecas, was Marquez tot président uitgeroepen. Bij Querelaro had zich eene aanzienlijke macht van opstandelingen bijeengetrokken, welke daar den aanval van Ëseobëdo afwachtte. In den staat Puebla waren drie benden insurgenten in het veld. In de noordwestelijken provinciën, Sonora enz., verkeer den niet minder dan zeven distrikten in opstand. Generaal Galvez was bij Cuernavaca door de troe pen van Juarez gevangen genomen en gefusilleerd geworden den generaal Miramon, broeder van den met keizer Maximiiiaan ter dood gebrachten generaal van dien naam, hing een gelijk lot boven het hoofd. De dagteekening dezer berichten wordt door de dagbladen niet opgegeven. Alleen wordt gezegd, dat zij met den telegraaf van Cuba zijn overgebracht. De feesten, door den Koophandel en de eerlijke lieden v&h Antwerpen, ingericht voor de inhulding van het standbeeld van Leopold de Ie, verdriet ge weldig de elericale partijde gemeenteraad, die even als de meerderheid van den provincieraad voortbrengsels zijn der meelingen, ondersteund door de aanhangers der Jesuiten, hadden niet al leenlijk geweigerd van deel te nemen in de in schrijving lot het maken van dit standbeeld, maar de gemeenteraad heeft de onbetamelijkheid zoo verre gedreven, dat hij, niettegenstaande de aan dringingen van de Koophandelkamer, geweigerd heeft eene plaats aan te wijzen om hetzelve te plaatsende kooplieden zelve hebben dus 72,000 franken moeten besteden tot het aankoopen van eenen grond. Hel gedrag der regeering is dus tegenstrijdig met de gevoelens van nationaliteit der groote meerder heid der Belgen en beledigind voor den Yorstelij- ken stam en bijzonderlijk voor den Yorst zelvcn, dat zij niet alleenlijk de gedachtenis zijns vaders kwets, maar bewijs dat, hoe groot de voordeelen zijn waarmede zij Antwerpen heeft begunstigd, de meelingsgaslen er geene rekening van houden en alle erkentenis van hunnen rug schudden, eïi ten slotte dat Antwerpen met zijne omstreek, aan den jesuitieken invloed onderworpen, geen ander vaderland dan Roomen heeft en zich in geen er wijze bekommert met het welzijn van het overige van Belgie. Er heeft in de vergadering van den Provincialen Raad van Antwerpen een voorval plaats gehad, hetwelk klaar bewijst dat dc voortbrengsels der meetingen uit niets anders heslaan dan uit ver trouwden der Jesuiten, altijd vaardig, hoe pliehtig en hoe verfoeilijk de daden dezer laatslen zijn, nieteru dezelve te verschoonen, want zij zijn niet verscho'onlijk, maar om hun tegen alle aan vallen te verdedigen. Zekere heer Goris, zich beklagende dat het Gouvernement het onderwijs niet uitsluitelijk aan de clericalen overlaat, zegde: dat liij alles zonde doen om de Jesuiten te behouden, en icarineer er daartoe qeene wettelijke middels bestonden dat hij niet weet lot welke hij zijxen toevlucht niet zou nemen. En M. de Gouverneur daarop geantwoord heb bende dat de eatholieke Godsdienst kan bestaan zonder de Jesuiten, die nog onlangs eene arme fa milie van haar goed hadden beroofd, hetgene be wezen is door de wederkeering der 800/100 fr.. die zij aan de erven Deboey hebben gedaen. on verminderd de 8 millioenen, waarop het hebben schap van Deboey was begroot. Er, zijn onstuimige aanvallen tegen M. Pycke ontstaan, welke deze hooge ambtenaar hebben ge noopt de vergadering te verlaten en die aanleiding gegeven hebben tot een onbetamelijk dagorde ter verschooning van de bedoelde testamentenstekkers. Het is spijtig dat zij den heer Pycke belet heb ben te spreken, anders hij had, ter bevestiging van zijne aanhaling een gedeelte der misdaden die het gezegde order beurtelings uil al de landen hebben doen bannen of die zooveel der hunnen lot de laat ste straffen hebben doen veroordeelenkunnen aanhalenwij zeggen een gedeelte, daar hunne mis daden te talrijk zijn geweest oin dezelve of ware bet maar degene, die door rechterlijke beslissingen zijn beslatigd geweest, in eene vergadering tekun- nen ontwikkelen. Iff ff'--;'" Sas* PsMl Va KOMST rWfr- v .-^r^r-satmar

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1