VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 335. Zeyenste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. TENTOON STELLING Schoone Kunsten, te IJ peren. 1858. OOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Rcklamen 2a centimen. 1'197/Jiu norm ZONDAG 23 AUGUSTI 1868. BdueelDixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. De groote wapenschouwing, welke vrijdag na middag te Parijs door den keizer is gepasseerd, heeft zonder de minste belooging plaats gehad. Alles is gebeurd zooals gewoonlijk, maar in strijd met ze kere verspreide geruchten heeft L. Napoleon geen enkel politiek woord laten hooren. Lord Napier, de overwinnaar van Theodoros, woonde de revue bij zoo als te denken is, zal men dit aanzien als een teeken van goede verstandhou ding tusschen Frankrijk en Engeland. Er is niets stelligs te weten over den waren toe stand van Spanje. Metis moeielijk om de waarheid te weten. De drukpers mag niets zeggen en de telegraaf mag geene depeehen overmaken, dan met goedkeuring van het gouvernement. Vrijdag is M. Henri Rochefort, opsteller van la Lanterne, tot een jaar gevang en 10,000 fr. boet veroordeeld. Hij is te Parijs aangekomen, om in be roep te gaan. Zijn blad is niet opgeschorst. Uit duitsland is er iets belangrijks te vernemen. Al de Vorsten zijn op reis en geven elkander bezoe ken. De beste eendracht schijnt onder hen te heer- schen. Water later uit die bijeenkomsten zal voort spruiten weet men niet. Men weet dat er den 15 dezer maand te Schwa'l- bach tusschen den koning va'n Pfüis'éri'éri den kei- zer van Rusland ëene bijéénkomst heeft plaats gehad. De dultsche drukpersheeft Zich daarover zeer bekommert getoond. Al vrat wij. van die bij eenkomst weten, is dat zij maar eene half uur heeft geduurd, het is de pruissischen Monifewr die het zegt. liet is weinig tijd om een groot bondgenoot schap te sluiten zooals de dagbladen beweeren, maar toch genoeg om de voornaamste kwestien, die den gezichteinder bedreigen, in oogenschouw te nemen. In Engeland is men druk bezig met het samen stellen der kieslijsten, die tot grondslag moeten die nen voor de aanstaande kiezingen^ Dte Gibraltar Ghrótiiclè, Vün 7 augusti, bevat het verhaal eéner daadzaak, door de spaansche overheid daargesteld, die voorzeker hevige rekla- matien van de openbare denkwijze in Engeland zal doen ontstaan. Er is kwestie van het aanslagen van een engelsch schip op de spaansche kust. Het fransch keizerlijk gouvernement heeft in het departërnënt van de Jura ëërie kiesnederlaag on- 'aëfgaan, Waaraan het zeer gevoelig zal wezen. M. Grevy, kandidaat der demokratischc oppositie, is gëkozen met meer dan 22,000 stemmen tegen '10,000, gegeven aan M. Iluot, officiëlen kandidaat, oud republikein en die behalve de ondersteuning van het bestuur ook nog die der geestelijkheid had. Al de vrienden der vrijheid zullen zich over dien uitslag verheugen, die mogelijk het gouvernement de o.ogen zal doen openen over het monsterachtig bondgenootschap met de klerikalen, dat het in al le kiezingën wil tot stand brengen. De Kamér der Gedeputeerden van Porlugaal heeft het gouvernement gemachtigd eene leening van 19 miljoen franks aan te gaan. De parijsche gemeenteraad heeft besloten in een der zalen van het stadhuis een standbeeld te plaat sen, voorstellende.... den kroonprins. Een kind van twaalf jaren door een standbeeld verheerlijkt Franschë beschaving. Wij "zién- iri verscheide nieuwsbladeren dat, niettegenstaande de pogingen gedaan door de Burg- UAC1 l .l £V|tv tv »r.[j Al|«YAW AAO j E»f Q2MZ. VAN IJperen, 10 Oogst 1808. Mijnheer de Bestierder, De Tentoonstelling, ingericht door de zorgen van den Knnst- en Letterkring van IJperen, in een der lokalen der Halle, ten? beschikke van den Kring gesteld door het Ge meente-Bestuur, is den 2 dezer plechtig geopend geweest in de tegenwoordigheid der Burgerlijke Overheid en een groot getai liefhebbers van Schoone Kunsten. Deze Tentoonstelling, uitsluitelijk samengesteld uit ge- vrochten van kunstenaren geboren (of wonende) in het arron dissement IJperen, is met den hesten uitval bekroond. Men teit er G2 voorwerpen; al de schilderijen staan op de leuning en zijn goed in dag het beeldhouwwerk is zindelijk in het midden geplaatst rond een pilaar die de vaut ondersteunt. Het IJpersch arrondissement bezit artiesten met recht ver maard, verscheidene waarvan] de namen in groote eer zijn, cu eene jongelingenschaar die voor de toekomst veel beloofd. Buiten MM. De Groux, Hoffiaen en Coppieters, die onder verschillige beweegredens zich in de onmogelijkheid bevon den deel aan de IJpersche Tentoonstelling te nemen, allen hebben den oproep beantwoord, gedaan door het besticrings- comiteit welk algemeene lof verdient voor de verstandige en werkzame wijze der inrichting dezer Tentoonstelling, en het plaatsen der verschillige kunstvoorwerpen. BI. Eugeen Verboeckhoven heeft drij schilderijen ingezon den: een binnenste van eenen stal, een wit peerd, en eene veerze omringd van hennen. Deze drij kunstgewrochten, onder alle' oogpunten de faam des meesters weerdig, bezitten overvloedig dé'goede hoedanigheden waaraan sedert lang BI. Verboeckhoven ons gewend gemaakt had. M. Bossuet stelt twee schilderijen ten toon de eene een zicht van Placenesa (in Spanje), is een oprecht meesterstuk het tweede is een schoon binnenzicht eener,kerk te Delft. De vijf landschappén van M. Aug. Böhm dragen wel den stempel dei-bronnen waaruit hij zijne ingevingen geput heeft: veel frischheid, een diep gevoel van de dichterlijke rust dei- natuur, van fijne sriiaak en onberispelijke teekening, onder scheiden te IJperen als overal elders de schilderijen van BI. Aug. Böhm. BI. t. Delbéke heeft maar een enkel zijner werken inge zonden, getijteld:En classe cliez les Druides. Hij stelt ons het oogenblik vóór wanneer een Druide, in de schaduvVe eens dolmens gezeten, de aandacht zijner toehoor ders boeit door zijne lessen. Blarentakken door het gouden houwmes gesneden en vergaard op een wit linnen doek maakt het voorwerp zijner lessen. Op het eerste plan een ou derling, op zijnen herderstaf geleund, verfaat het woud om zich bij de ongewijde menigte te begeven, ten einde er de weldaden zijner geneeskunde te verspreiden en dezelve door zijn woord te beschavan. 31. Delbeke bemint dit tijdstip dat zoo grootschmaar tevens voor de schilderkunst zoo moeilijk is. Zoo als in andere zijner werken, vindt men er een diep gedacht, eene gewetensvolle studie des tijds en des volks, een strenge stijl en eene gunstige maar onderscheidene uitvoering. Vier bekoorlijke schilderijen maken het contingent van 31. Ceriez uitDe Lezer, onder Lodewijk XVde Mandoline- Speelster; het Fijne Wild, zijne aangename en geestrijke voortbrengsels; het Bezoek in het Klooster is eene bladzijde van groote weerdehet gedacht is poëtisch, de teekening kloek en geestrijk, sober van kleur en van een treurgeestig gevoel, maar een algemeen vol onderscheiding.. Te groen schilderij van BI. Van Kemmel r doet zich uitschijnen door zijne ernstige hoedanigheden en hetgeen erin beloofd voor de toekomst van dezen kunstenaar. De Kleine Huiverige, van M. De Coninck, is een oprecht straatsjongen, van levende waarheid en frischheid. BIBI. Kommens en Domicent hebben zeer aantrekkelijke ge/we-schilderijen ingezonden: de eerste, de Vroege Opsta- ners in de Duinen, is kloek uitgewerkthet Teeken der Smokkelaars, van een schoon maan- en vuureffekt; de Af wachting na.het Onweder en een Tooneel van Overstrooming. De tweedede School des dorps en de Poetsenmakers, beiden goed geleekend en met kunde uitgevoerd. Twee goed opgedane tafereelen van BI. Holvoet: een au- taar stuk, het Doopsel van J.-C. en een zeer gelijkend por tret, zegt men, door BI. F. Böhm. Twee portretten van BI.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1