AAA IJPEREA. 4 FRANKEN 'S JAARS Ar 339. - Zcvcnste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. HIJMNE» HOE Ui MNG* VOOR IJPEREN. Fr. 4-oQ VOOR BUITEN STAD. xlankondigingen 12 centime» de» regel. Reklamen 2") centime». ZONDAG, 20 SEPTEMBER 1868. Bureel: Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. De Perseveranza kondigt een nieuw manifest af over het algemeen republiekeinsch bondgenoot schap. gedagteekend van Augustus 1868 en van het midden-komiteit der ilaliaansche zuider pro- vintien uitgaande. Dit dokument moet niet onder doen onder het opzicht van hevigheid met de voor gaande manifesten. liet toont vooral het ongeduld, dat de repuhliekeinsche partij bezielt om geheel haar vaandel te ontrollen waarvan men nog ma^r eene plooi heeft gezien en vooruit te gaan zie hier de voornaamste plaats uil het manifest. Het behoort ons min dan elke andere natie te wachten om de stem te verheffen en de beweging te beginnen. Dat zijn voorhoudingen, voor de on machtige volken bestemd. Als het uur zal geslagen zijn, moeten wij enkel ons vaandel en onze karabijnen beschouwen. Op deze wijze zullen wij in eenoogenblik van helden moed: zoo vele jaren van slavernij kunnen wreken. Bij het verlaten van het kamp van Chalons, zou L. Napoleon, volgens l'Elendard meldt, aan de vercenigde generaals, om afscheid van hen te ne men, gezegd hebben, dat hij zeer voldaan was over den ijver en de verkleefdheid der troepen, maar dat hij niets wilde zeggen, omdat de dagbladen niet nalatan in zijne woorden, hoe gematigd zij ook wezen mochten, voorteekens van oorlog te zien. De dagbladen kunnen maar gevleid zijn over die hulde aan hunne macht gebracht; degene die voorstanders van den vrede zijn, 't is te zeggen bijna allen, zullen er eene aanmoediging inzien, om voort te gaan de plannen te bestrijden van de rustoorders, die Europa in den bloedigsten der oor logen zouden willen slepen. De kleine redevoering van den koning Van Prui sen, in het midden eener gala-vertooning te Kiel uitgesproken, in antwoord op eene aanspraak van den rektor der universiteit, is eene rechtstreeksche uittarting tot Frankrijk gericht. De koning van Pruisen ziet in geheel Europa geene enkele bedrei gende gebeurtenis, die den vrede zou kunnen stoo- ren maar wat vooral de bevolkingen moet gerust stellen, is de toestand van zijn leger en van zijne marine. De koning voorzegt den vrede, terwijl hij zijn zwaard zVaait Zonderlinge handelwijze, en weinig geschikt om de gemoederen gerust te stellen. zooals hij zegt, De betrekkingen van Italië met Frankrijk nemen zulke wending, dat M. Nigra vraagt om te ruilen met den ilaliaanschen gezant te Londen. De Presse van Parijs spreekt van eenen minissterraatl, die den 13 te Florentie, onder het voorzitterschap van Vic tor Emmanuel, heeft plaats gehad en waarin er van niets min kwestie zou geweest zijn, dan van het nemen eener beslissing nopens de definitive weigering, door het franschgouvernement gedaan, om in eenige onderhandeling te treden voor het ver trek der fransche troepen van het romeinsch grond gebied. Nog nietlang geleden heeft Turijn den zetel van de italiaansche regeringmoeten afstaan aan Floren tie, en reeds is er sprake van een voorstel, dat in de kamer de Kamer der afgevaardigden gedaan zal worden, strekkende lot verhelling van Napels tot hoofdstad van het koninkrijk Italië. Uit Madrid verneemt men, dat er alle dagen nieuwe strenge maatregelen worden genomen, en de rol die de politie daar te spelen heeft laat haar weinige rust over. Volgens meu uit Rome meldt, zou er aldaar eene nieuwe samenz veering ontdekt zijn, om de kazern oob bglQY Behoed, o God, de vlaamsche taal, de tale i mijner vadren Houd over haar 't beschuttend zwaard, en stort ons moed in d adren, opdat wij pal staan in den strijd veur hare dierbre rechten, zoo lang, zoo honend reeds versmaad, gun dat we vrij haar vechten. Eens troonde zij hier vrijden groot, bewonderd door de volken. Haar schoonheid en haar woordenpracht had geniale tolken. Geen vreemdeling bestond het dan ons tale te versmaden zij zwaaide fier den schepter rond met eer en roem beladen. In Vlaandrens rijk gezegend land, daar waar de watren vloeien der blauwe Lei en blonde Scheld, waar vlas en boekweit bloeien, daar klonk weleer het vrijheidslied der vlaamsche heldenzonen, en wee hem die het wagen dorst den vlaamschen zang te honen. c?.nV' Maar schandig liet het nakroost zich het erf der vadren rooven. Het zag en liet zijn schoone taal op d'achtergrond geschoven. En God vergramd door 't wanbedrijf bedreven door den volke, deed slingeren den bliksemstraal uit zijne donderwolke. Een vreemde geest bezield sinds 't land. Vergeten is 't verleden. En raar als eene witte raaf is 't vlaamsch in vlaamsche steden. Eilaas! wie kon, wie had de macht dien zelfmoord te verhindren als kindren van het zelfde land, Versmaden hunne kindren Dè. jaren volgden op elkaar en 't vlaamsch, ach, scheen begraven. Maar God had niet de taal gedoemd, te groot zijn hare gaven Hij zond haar mannen vol van moed zij zullen haar bevrijden. Zie, groot en grooter wordt het tal die veur de tale strijden. Bescherm hun pogen, groote God Behoed hun voor gevaren. Laat uwe machtge hand hun steeds voor smaad en wee bewaren. Zij strijden veur hun moedertaal en veur heur heiige rechten, zoo lang en honend reeds versmaad, gun dat ze vrij haar vechten. Kortrijk, 9 Juli 1868. Leopold Van Acker, Luitenant bij het 10° linie. Heeft 't meisje mij zoetjes tot minnen bewogen, mijn zinnen geboeid door heur maagdelik schoon Mijn smarte verdwijnt veur den lonk van heur oogen, den lach van heur mond en den bloos op heur koon. Liedren die dan uit mijn ziele vloeien, wilde botten zijn het, die niet bloeien. En lieft mij het meisje Dan zijn we te zamen, als duifjes die kirren en stoeien op 't dak. Maar kan mijne min haar tot mjnnen niet pramen, dan ga ik maar elders en neem mijn gemak. Liederen die mijnen geest dan wiegen, wufte vlinders zijn 't, die dartlen, vliegen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1