VAN IJ PEREN. f 4 FRAKKEN 'S JAARS ]V 342. Zevensle Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR ÏJPEREN: Fu. 4-50 voor buiten staü. Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen 23 centimen. amsut&aa ZONDAG11 OCTOBER 1868. Bureel: Divmudestraat, 39. Alle inzendingen vrachtvrij. Generaal Prim is te Madrid 7n October ten twee ure aangekomen. Het is onmogelijk de geestdrift der bevolking te beschrijven. Eene groote volksmenigte is toegestroomd. Nooit heeft men ergens zoo iets gezien. Geheel de stad is op de been. Deputation van aile kanten gekomen, van het leger, van de marine en van de korporatiën, begeleidden Prim, die in 4 ure de stad niet heeft kunnen doortrekken. De cir culatie is onmogelijk geworden. Verscheidene mannen en vrouwen zijn door den volksdrang voor het hotel Prim en aan de Puesta del Sol verpletterd. Fransclie, italjaansehe cn zwitersehe deputation vergezelden den stoet. Prim, heeft van op den balkon van het ministerie tot het volk gesproken. Hij zegt dat hij innig met Serrano is vercenigd. Men moet de eendracht onder al de liberalen, het volk en het leger behouden, want de zegenpraal der omwenteling is men aan de marine verschuldigd, aan Serrano cn aan de ver bannen generaals. Eindigende, heeft Prim Serrano omhelsd, roe pende: JVecj mei de Bourbons! Eenparige toejuichingen hebben hem geantwoord De stad is schitterend verlicht. Topete is aangekomen. De groote kwestie is nu een ander gouvernement testellen in de plaats van hetgene, dat men heelt verjaagd. Indien men het op dat punt ook eens wa re, dan zou het spoedig gedaan zijn en men zoude omwenteling als geheel geëindigd mogen aanzien en Spanje zou weldra de weldaden eener vaste po litiek genieten, die het sedert lange jaren niet meer kent. De omwentelings-junta, door de algemeene stemming gekozen, heeft zich Donderdag avond samengesteld: zij bestaat uil 28 leden, waaronder Tl democraten, 19 progressisten en 8 leden van de liberale eendracht. De junta heeft zich reeds moeten bezig houden met de kwestie van hel afschaffen der oktrooien. In hare zitting van verledcne nacht heelt zij al de benoemingen tot militaire posten, al de bevor deringen en dekoratien, aan het leger vergund se dert 10 juli 1866. ter uitzondering van de graden door de dienstjaren bekomen, nietig verklaard. De omwentclings-juntas van bijna al de hoofd steden der spaansche provintien en van het grootste getal wijken van Madrid gevraagd hebbende, dat hel voorloopig gouvernement de vrijheid van gods dienst zou uitroepen, is die kwestie gisteren avond gediscuteerd geworden en ik denk u de verzeke ring te kunnen geven, dat al de leden een voordee- lig advies hebben uitgebracht. Ziedaar een greoten slap vooruit. De spaansche bank is het gouvernement ter hulp gekomen om de bedienden van Madrid te betalen. Zij heeft 20 miljoen geleend, maar de gouverneur, M. Trapita, heeft zijn ontslag gegeven. De aktien zijn 35 fr. in een enkelen dag gedaald. Don Juan heeft zijne rechten op de kroon van Spanje afgestaan ten voordeele van zijn zoon don Carlos. De afstandsakte is gedagteekend van 5 Oc tober 1868. Het paleis der gewezen koningin, alsook de kas teden, die vroeger tot kroongoederen behoorden, zijn heden eigendommen van de natie verklaard. Men vraagt algemeen dat men de kloosters te Madrid zou afbreken. De Times deelt een telegram meê van Philadel- pliis, meldende dat het gouvernement der Veree- nigde-Staten de spaansche junta erkent heeft, als een goevernement de fado. Men verzekert, dat de Paus het Quirinal ter be schikking van koningin Isabella zal stellen, indien zij naar Rome komt. De koningin van Napels is aangekomen. Er is te Ivonstanlinopel eene belangrijke samen zweering ontdekt. Zij had ten doel den tegenwoordigen sultan door zijnen neef, Murad-Effendi, den vermoedelijken erfgenaam, te vervangen. Onder de aangehoudene personen, telt men rus- sischc en grieksche onderdanen. Generaal Ignatieff eischt de eerslgemelden terug en namelijk eenen koopman van Odessa, als aan zijne jurisdiktie toe- behoorende. Een schip heeft uit België geweren van Reming- ton en honderd duizend kilog. buskruid en lood, voor het pauslijk leger bestemd, overgebracht naar Rome. De avond-Moniteur, in zijnen bulletijn van de ontvangst van M. de la Gueronniere sprekende, zegt, dat de koning der Belgen, na zijne welwillen de gevoelens te hebben betuigd voor den keizer, die gelegenheid heeft te baat genomen om zich geluk te wenschen voor de vriedelijke betrekkingen die tusschen de heidelanden bestaan. De Times meldt dat M. Lamley-Schweil, Enge land te Brussel zal komen vertegenwoordigen, in vervanging van lord Howard, onlangs overleden. Er is een aanslag gepleegd op het leven van den onderkoning van Egypte; te Cairo werd een stalen bom geworpen, die het rijtuig van Z. M. heeft ge troffen. De onderkoning is niet gekwretst. De Keizer van Rusland heeft een dekreet getee- kend, welk de gouvernementele kommissie afschaft, gelast met het bestuur der justitie in Polen en brengt haar naar het ministerie van justitie te Sl Petersburg over. De koning van Dcnemerken heeft den 5 october den zittijd van den Rijksdag in het midden der toejuichingen geopend. De vertrouwelijke onderhandelingen, heeft hij onder anderen gezegd, met Pruisen aangegaan no pens de vrije stemming van Noord-Sleeswijk, in het traktaat van Pruisen vermeld, zijn lot hiertoe zonder uitslag gebleven. De inwendige toestand is voldoende. De Patrie verontwaardigt zich over het onder zoek door het recht gedaan om de brandstichters en medeplichtigen der gruweldaden, welke te Sf Ge- nois hebben plaats gehad, te ontdekken; met hare gewone kwade trouw, speelt op de woorden om aan hare lezers te doen gelooven dat de vervolgin gen ingespannen tegen den uitgever van 't Jaar 30 onw ettig zijn, dat zijne voorloopige aanhouding een aanval is tegen de vrijheid van de drukpers en te genstrijdig is met de bepalingen der wet en der personelijke vrijheid alsof die vrijheid toeliet van de misdadigers op te wekken om gruweldaden te begaan, hetgene noch in den geest, noch in de in zichten van de wetgevers kan geweest zijn. Zonder integaan of de verdachten wezenllijk plichtig zijn, hetgene de rechterlijke macht alleen behoort vasltestellen, wij houden staande dat, in dien er, van wie het zij, aanhitsing is geweest om misdaden te begaan, die wezentlijk zijn begaan ge worden, die ophitsers volgens de schikkingen van het strafwetboek als medeplichtigen van de begane gruweldaden moeten worden aanzien, en dat in zoo een geval de schikkingen der wet, die de voorloo pige aanhouding afgeschaft, in dit geval niet toepas- Bil A I <;l i1 sAA -V A TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1