VAN IJPEREN. ZELFOPOFFERING. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 347. Zcvcnstc Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR .SPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centime» den regel. Reklamcn 25 ccntimen. ■teaagH'f lira mm piMTTSM ZONDAG, 15 NOVEMBER 1868. Bureel: Dixmudeslraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. De Correspondencia van Madrid ineldt dat er den 6 op al de hoeken der straten van de spaan- schc hoofdstad een groot plakkaat is gehecht, in groole letters aankondigende Kandidatuur van don Baldomero Espartero tol den troon van Span- jc. De Officiëile Gazette van Madrid kondigt de nieuwe kieswet af. Elke Spanjaard, oud 25 jaren, is kiezerde personen die veroordeeld zijn geweest, de bankroetiers en degenen van hunne politieke rechten beroofd, mogen geen deel aan de kiezing nemen. De soldaten aan het land- en zeeleger behooren- de, zullen in hunne garnizoensplaats stemmen. De soldaten en matroozen in werkdadigen dienst, zijn maar kiesbaar in de Cortes. Geen enkel bediende van het gouvernement is kiesbaar in de provintie, in het distrikt of in de gemeente waar hij zijne be diening uitoefent. De kiezingen voor de Cortes zullen per provintie plaats hebben. Er zal een gedeputeerde worden ge kozen op 45,000 inwoners en bij cene fraktic 22,500 overtreffende. De kiesbewerkingen zullen drij dagen duren. De kieslijsten zullen van den 15 tot den 25 November gevormd worden. Het getal gedeputeerden zal van 550 zijn. De Gazette de Madrid meldt dat de inschrij ving op de |leening Donderdag tot op 8,000,000 kronen beliep. In de provinticn beloopt de in schrijving tot 1,492,800 kronen. De kas der vrijstelling van den militairen dienst heeft voor 2,464,600 kronen ingeschreven. De conventie, tot doel hebbende het geschil te regelen, dat tusschen Engeland en de Vereenigde Staten beslaat, is Woensdag geteekend. De proklamalie volgens welk de koningin tegen den IÖ December het parlement bijeen roept, is Woensdag avond afgekondigd. De havansehs correspondentie van den Herald verzekert, dal de opstand van Cuba grooter is dan de overheden het dachten. De vervolgingen in Frankrijk legen de inschrij ving Baudin gericht, zijn, zegt men, op bevel van den lieer minister van justitie ingespannen, die on der ecne hoogere ingeving zou hebben gehandeld. De Presse verzekert dat er kwestie is om het bestuur in Algiers te hervonden. Napoleon en zijne ministers zullen er zich binnen zijn verblijf te Compiègne mede bezig houden. De vervanging van het krijgsgouvernement door een burgerlijk, zou nog al kans van lukken hebben. Een keizerlijk dekreet van Rusland roept vier man per duizend in geheel het keizerrijk op, om de kaders van de vloot in het leger te volledigen. Zooals alle andere jaren heeft de Kamer Woensdag haar bureel samengesteld. De beraadslaging over de kiezing van den heer Van Merrisis lot Dijnsdag uitgesteld. De Kamer heeft haren voorzitter gelast aan de Koninklijke Familie hare deelneming te doen ken nen, in de ziekte van den Erfprins en hare vurige hoop voor de genezing van het koninklijk kind. Donderdag heeft te Tongeren de kiczing plaats gehad voor eencn volksvertegenwoordiger; 't is de heer de Borchgrave die gekozen werd met 615 stemmen op 667 stemmors. Voor den Senaat kreeg de heer Woclmont te Tongeren 616 stemmen en te Maaseik 205. Er waren geene mededingers. Men leest in den Journal de Bruxelles Ten gevolge der talrijke vragen van dienstne ming voor het pauselijk zouavenkorps, beeft het Belgisch komilcit beslist, dat er voortaan twee maandelijkscbe vertrekken zullen plaats hebben, den le en 5° Donderdag van elke maand. Donderdag laatst zijn er uit Brussel 45 bclgischc en hollandschc vrijwilligers vertrokken. Wij vernemen van onzen kant dat er binnen kort een vertrek per week zal plaats hebben. De katholijken zeggen op de meetings dat zij tegen strevers zijn van de loting en van de bestendige legers. Men ziet hoe zij hunne thcorien in praktijk stellen. Terwijl zij wecnen over het lot der jonge lingen aan den vaderlijken haard onttrokken, wer ven zij degenen aan die aan de bloedwet ontsnap pen om ze naar Rome te zenden met de hoop dat ze eene roemrijke dood zullen sterven! M. Coo- mans, die hooge tegenstrever van de soldaterij, keurt dit stilzwijgend goed. Echo du Parlement). Onze artikel, waarbij wij in een vorig nummer bewezen hebben dat de clericalen ware vijanden (Vervolg en slot). _<rJ UAfrt a öinrR DE T0EK0 Terug schreeuwde de vrouw, er is hier geen doode Hij is dood, zeggen wij. Overigens is het onze! plich t de lij keu die wij vinden, mede te nemen; dit is het eenigste middel om de uitbreiding van die vreeselijke ziekte voor te komen. Ga dus uit den weg en laat ons het lijk medevoeren. Maar mijn man is niet dood riep de vrouw, terwijl zij krampachtig hare handen wrong en zich voor het bed plaatste. Wij zijn niet blind vrouw, en zien het zeer goed, was het eenigzins barsche antwoord. Kom, ga uit den weg en wijk voor hetgeen gij kunt voorkomen. Neen, nooit Hij is niet dood, zeg ik u gij raakt hem niet aan. Maar, goede vrouw, wij moeten onze plicht doen, her nam de oudste een weinig meer bedaard, terwijl hij haar trachtte ter zijde te dringen. Om Gods wil, spaar ons riep zij nu, op hare kniën val lende en hareoogen en handen hemelwaarts verheffende. Ach, spaar ons, ik smeek het u spaar ons een weinig langer Hij zal spoedig herleven, hij slaapt slechts De personen, die nu begrepen, dat zij hier op die wijze niet verder konden komen, raadpleegden elkander en schon ken haar nog een half uur uitstel. Zoodra zij vertrokken waren, zette de moedige vrouw hare pogingen voort om den doode te doen herleven. Ditmaal hief zij zijn hoofd op, zette hem schier overeind in het bed en rol de heetgemaakte flanel over zijne leden. Doch alles le vergeefs. Geen leven, geen teeken van leven Inmiddels ging den tijd snel voorbij en wat de ongelukkige vrouw slechts weinige oogenblikken toescheen, bracht de wijzer der pendule een halfrond verder. Dezen keer zouden de mannen, welke zich van hunne plicht moeten kwijten, naar rede noch smeeken hooren. Zij verklaarden haar ronduit dat zij naar hare grdlen niet meer wilden luisteren, dat het lijk moest weggevoerd worden en zij geweld zouden gebruiken zoo zij zich hiertegen bleef verzetten. Zooals zij zegden, drongen zij haar ter zijde, naderden het lijk en greepen het aan. De vrouw echter vloog als eene krank zinnige tegen hen in, wierp zich op het lijk en knelde zich krampachtig om het zelve vast, terwijl zij op hertroerenden toon riep Neen, gij zult ons niet van elkander scheiden Zoo gij hem wegneemt, begraaft mij met hem Maar goede vrouw, sprak de oudsleder beide personen, gij verplicht ons geweld te gebruiken. De man is dood, en ik zeg u dat wij het lijk tegen uwen wil en dank zullen mede voeren. Welnu dan zullen wij beiden in het zelfde graf rusten, gilde zij. Om Gods wil, vervolgde zij op hertroerenden toon, schenk mij nog een half uur, slechts een half uur -Maar dan zal het weder hetzelfde zijn; gij zult ons op nieuw smeeken en wij zullen niet verder gevorderd zijn. Neen, nog slechts een half uur, en zoo gij hem bij uwe terugkomst niet levend vindt, zal ik bij u niet langer meer aan dringen. Welnu hervatte de oudste, wanneer gij ons dat plechtig belooft, zullen wij u nog vrij laten, maar verwacht dan niet meer van ons. Ik beloof het u plechtig, sprak zij, en cene straal van vreugde verlichte haar gelaat. De doodgravers vertrokken op nieuw, en nogmaals hervatte de arme vrouw, met onbeschrijfelijke gevoelens bezield, de hopelooze taak, om haren echtgenoot tot het leven terug te roepen. Een half uureen klein tijdverloop slechts, en alle hoop zou vervlogen zijn. Zij wierp een' angstigen blik op de klok doch hellicht brandde te flauw, om de cijfers te kunnen on derscheiden. Zij haalde hare orlogie uit, hing ze aan den bed stijl en zette zich met meer iever en koortsachtige inspanning aan het werk. Nogmaals werd dc flanel heet gemaaktniets baatte. De dood eischte haar slachtoffer het lichaam bleef koud, zonder het minste teeken van leven of ademhaling. Arme vrouw met

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1