'VAN 4 FRAKKEN 'S JAARS N1' 348. Zëvenstc Jaar. wmm Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschiilige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fk. 4-30 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen 23 centimen. ZONDAG22 NOVEMBER 1868. fgjgl Bureel: Dixmudestraat, 39. Alïe inzendingen vrachtvrij. syaa, at iia twm a «SSl® ^fpt fp?i sJKSBI De zoogezegde strijd tusschen het fransch gou vernement en de oppositie-dagbladen, aangegaan ter gelegenheid der inschrijving Baudin, wordt voortgezet. Een groot getal dagbladen, zoo wel te Parijs als in de provinticn, zijn aangeslagen om die inschrijvingen te hebben voortgezet; andere zijn verwittigd geworden, dat het parket tegen hen zal handelen indien zij voortgaan met de giften der in- inschrijvers in hun blad op te nemen. Het schijnt dat het fransch gouvernement zeer voldaan is over het vonnis van de 6e kamer in zake van de inschrijving-Baudin. De heer voorzitter A i- vien heeft reeds de bedankingen van de heer mi nister van Justitie ontvangen. De kiesstrijd zal weldra in Spanje aanvang ne men. Woensdag vernamen wij, dat ecu der op perhoofden van dedemokratieke partij, M. Caslelar, in eene volksvereeniging, die te Madrid gehouden is, op zijne beurt het programma der republikaan- sehe partij heeft uiteen gezet. Dit programma is zeer radikaal en in de volgende bewoording bevat: afschaffing der monarchijs onder wat vorm zij zich ook aanbiede orimiddelijke uitroeping der repu bliek afschaffing der bezoldigde eerediensten en van hel leger onbeperkte vrijheid, decentralisatie en vermindering van het gezag des midden-be- sluurs. De Monileur zegt in zijnen bulletijn, dat de de- peehen uit de voornaamste steden van Spanje ko mende, melden, dat dc rust in de hoofstad en in de pro vin ties léden overal hcerscht. De groote dag is voorbij zegt dc Times. Op 240 verleden Woensdag in Engeland gekozen, zijn er niet mm dan 172 liberale en enkel 68 voorstaanders van M. Disraëli. De kiezing, door al de benoemin gen met Schotland en Ierland te samen gerekend, geeft voor uitslag 210 liberale en 90 conservateurs, dat is 300 leden gekozen. De internationale kommissie te S' Petersburg be slist dat er geene ontplofbare kogels of kanonballen zullen gebruikt worden in den oorlog. Naar men verneem 1 zal de handelshaven te Kroonstad opgeheven en deze in eene ooriogshavcn veranderd worden, ten gevolge waarvan aldaar eene maritieme vesting zal worden aangelegd, be paaldelijk als middel tot verdediging der hoofdstad. Behalve wegens dat strategisch doel moet men ook wegens de belangen des handels lot dat denk beeld gekomen zijn. Inzonderheid moeten de bestaande moeielijkhc- den in het transport van ladingen van Kroonstad naar Sl Petersburg en de daaraan verbonden kosten tot het plan hebben hijgedragen. Het dagdlad Italia zegt, dat Mazini gevaarlijk ziek is te Lugano. Doktor Bertani schrijft dat hij wanhoopt hem ie redden. Waarin beslaat dc vrijheid der drukpers? Het is van alles te mogen schrijven voor zooveel het niet strijdig is met de goede zeden, noch met de maat schappelijke veiligheid. Men moet bekennen dat de clerikale partij er op eene overdreven wijze gebruik van maakt zij is in haar recht en wij kunnen het niet kwalijk vinden maar hetgene ons als onver geeflijk voorkomt het is dat, na dagelijks alle slach van leugen en lasteringen ten nadeele van dc libe ralen te hebben verspreid, zij de lezing der nieuws bladeren die hunne valsche en walgelijke aanhalin gen wederleggen door alle middels tegen werkt. "Waartoe dus dient de vrijheid van te schrijven als het verboden is van het te lezen In eenen der- gelijken toestand beweeren wij dat er wezenllijk geene vrijheid van drukpers in ons land bestaat ten zij voor de clerikalcn alléén, en dus dat er wezenl lijk geene vuriger vijanden van die vrijheid zijn dan degcenc die zich als voorstanders dcrzelvc wil doen passeeren, en wij zeggen dat indien het in hunne macht ware, zij dezelfde welhaast zou ver nietigen in alle bisschoppelijke mandementen en bijna in alle sermoenen worden cr uitvallen gedaan tegen de nieuwsbladeren die van hunnen boord niet zijn, en de bedreigingen van dc eeuwige straffen is nóg de eenigste middel niet, die in werke wordt ge legd om zonder legcnzeg al dat onafhankelijk is te bevechten, men vervolgt in hunnen handel en tot in hunne famillie-betrekkingen degeenc, die aan andere gazetten dari aan hunne scbandschriften ge abonneerd zijn. En die mannen geven zich uit als voorstanders van de vrijheid Ja, voor hen, maar voor niet anderen De priester^ zijn vervolgd! Er bestaat noch voor hen, noch voor de catholijken geene vrijheid meer, en de handelwijze van het Ministerie herin nert die der roomsche dwingelanden! Ziedaar wat de bisschoppelijke nieuwsbladeren dagelijks schrij ven, en noglans degene die in andere landen we- i. mxi se r a a si Mia ma "MS Geen rijker kroon, Dan eigen schoon. Ledeganck. 'k Min de groene weeïge boorden van den Dender: lachende oorden, die mijne eerste kreten hoorde.n 'k min n lieflik dal want daar leeft een volk tevreden, wiens voot vaderlike zeden tuigen van een groot verleden 't onde rijke viaamsch vooral. 'k Voel mijn hart van vreugde dronken, als mijn boezem vastgeklonken ligt der meid, wier schakscho lonken gloeien op lipt luchtig hal maar nog meer voel ik de klpmme heerschen, dwingen, drukken, temmen 't is wanneer heur woord en stemme liedjes neurt in 't viaamsch vooral. 'k Min des legers tuchtgareelen, die te dragen is m' een spelen, maar wat mij soms kan vervelen en mij bitter smaakt als gal: 'f, is dal hier nog vlaamsche zonen eigen taal en zaden hoonen, ja, zich vreemd, vijandig looiicn aan hel viaamsch, aan 't viaamsch vooral. 'k Min de vrome, vranke dichters, voiksvermaanders, volksverlichtere, van ons tale weer de stichters, uit heur droef cn diep verval 'k min die stoute waarheidpreèkers, walendwang en jukverbrekers, van ons heilig recht de wrekers, van ons viaamsch cn 't viaamsch vooral. 'k Zal hem nimmer dichter noemen, hij die niets dan starren, bloemen, in een zoutloos rijm kan roemen, of in klanken mooi of mal maar hij die voor taal en rechten rijmt en schrijft, en tegen knechten van ons waalsch beheer durft vechten, noem ik dichters bovenal. ÏI. In 't heilig kamp, waar de ouden saamvergaarden en vochten veUr de Vrijheid, Rede en Licht, daar vindt gij thans slecht botgevierde zwaarden, waarvoor nog niet het vreemde roofrot zwicht. Die ouden zijn ons één voor één ontnomen, maar ongewonnen blijft den duurhren grond gij, jongen, thans in 't heilig kamp gekomen, herwet het zwaard, opdat het doodlik wond Eik vlaming volgt u krachtig op de hielen, elk vlaming, die geen aap of lafaard is 't zijn goede zij die eens in zonde vielen, maar opstaan weer hun zij vergiffenis. De beste zijn, die uit den doodslaap rijzen, waarin zoo diep ons de verfransching légt, en wakker dan, de stalen scliroeve ontvijzen, die 't vlaamsche volk nog aan den vreemde hecht. Deze eeuw, waarop de wereld fier mag bogen, die Vrijheid en Vooruitgang spreidt ten toon, deze eenwe is nog veur 't vlaamsche land een' logen, een tijd van bastaardij, van schande en hoon.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1