4 FRANKEN 'S JAARS «afta nUK. N> 849. Zevenste Jaar. TWïêmÊsm Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Poütieke berichten. De 7 Geestelijke Werken van Bcrmhertigheid. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen 2d centimen. ZONDAG, 29 NOVEMBER 1868. Bdreer: Dixmudestraat, 59. Alle inzendingen vrachtvrij. IPISl W. a De personen welke een abonne ment voor 1869 aan De Toekomst nemen, zullen dit blad tot Nieuwjaar gratis ont- De opening van den wetgevenden zittijd in Frank rijk zal den 8 Januarij plaats hebben. Eenc depec.be uit Angoulême meldt, dat het gouvernement in de kiezing, die aldaar heeft plaats gehad, eene nieuwe nederlaag heeft ondergaan: M. Laroche-Joubcrt, is gekozen met 17,690 stemmen tegen 13,528 aan M. Bodet, kandidaat van het gouvernement gegeven. Er doet zich in Spanje eene zekere gisting op om de spoedige bijeenroeping der Cortes te bekomen en uit den voorloopigen toestand te geraken, die men zonder gevaar niet te lang zou mogen trekken. De oude maarschaick Espartero heeft in dien zin eencn brief geschreven, opdat men het oogenblik zou verhaasten dat Spanje in bezit zijner grondwet kan komen, en dat het zich een definitief gouver nement kan geven. De republikeinen denken, dat zij hunne princie pen zullen kunnen doen zegenpralen, dank aan de medewerking, waarop zij rekenen van de katnolij- ken en zelfs van de carlislen. Men meldt uil Rome, dat Monti en Togneti, ter dood veroordeeld, om het verleden jaar, bij den inval der garibaldianen, de Serristori-kazern te hebben willen in de lucht doen springen, Woens dag morgend hunne straf hebben ondergaan, liet is al een geheel jaar, dat die twee ongelukkigen hun vonnis kenden en tusschen leven en dood wa ren, en men hoopte, dat den II. Vader hun genade zou hebben geschonken. Die hoop is niet verwe zenlijkt de hand, waarmede Pie IX zegent, heeft het dood vonnis geteekend. In berichten van Madagaskar, van het midden September, wordt gemeld, dal koningin Ranavato II aan de personen, die deel genomen hebben aan de samenzweering, welke tijdens hare troonsbe klimming gesmeed is geworden, en die voor het grootste gedeelte lot de voornaamste des lands behooren, volkomen kwijtschelding heeft ver leend. Zij zullen voortaan geenc openbare amb ten mogen bekleeden. Men denkt te Berlijn dat M. von Bismark den 50 November den zittijd zal openen van den Bonds raad. In alle geval schijnt zijnen terugkeer tot het bestuur ditmaal zeker le zijn. De Ooslenrijksche drukpers houdt zich zeer be zig op dit oogenblik met de feiten en gebaarden van den nuntius, Mgr. Faleinclli. Beleefd en zeer te rughoudende in zijne betrekkingen met het keizer lijk gouvernement, komt de romeinsehe prelaat de zelfde voorbehouding niet na in zijne bijzondere gesprekken. Tijdens zijne laatste reis in Gallicic zou hij zichaan wel afgeteekende waardering legen de confessionele wetten hebben uitgelaten. De Kamer der Volksvertegenwoordigers heeft Dinsdag de beraadslaging geopend over het wets ontwerp betrekkelijk de herziening van het han delswetboek en namelijk van den titel op de Maat schappijen. De kwestie der Maatschappijen of Vereenigingen is eene der belangrijkste, waarmede de wetgever zich kan bezig houden. hunne macht hadden staande gehouden valsch was. De heer Dumortier alleen is in zijn gedrag over eenstemmig met zichzelven geweestde represen tant van Roussclaere is een der overdrevendstc clericalen, maar ten minsten hij heeft eene over tuiging waaraan hij getrouw is gebleven. De kiezing van den heer Van Merris, die met 57 tegen 56 stemmen werd goedgekeurd, heeft bij zonderheden opgeleverd de rechterzijde, na het lot wat geholpen te hebben om eene commissie in ha ren zin te noemen, ten einde het rapport te doen maken door eenen van hare vertrouwelingen wel ken zij wisten van wit zwart te zullen maken. Ook in plaats van stemmen te kort te hebben, de heer Van Renynghe had er voigens hem 13 meer dan zijnen medestrever, en hoe ongegrond het besluit van zoo een rapport was, dat belette toch niet dat bijna al de clericale representanten hetzelfde ver dedigden. Tot daar toe waren zij in hun rechtzij hadden er eene stemming van partij van gemaakt en het was een voorwendsel om tijd te verliezen en de beraadslaging van nuttige wetten te doen uitstellen maar de heer Lelièvre het voorstel ge daan hebbende van de beide eandidaten aan een ballotagie te onderwerpen, al de clericale represen tanten zonder rekening te houden van hunne vorige denkwijze, stemden er voor. Dus, na beweerd te hebben dat M. Van Renyn ghe de meerderheid had bekomen, zij wilden hem onderwerpen aan eene herkiezing, hetgeen wel be wijst dat, in hunne overtuiging, hetgene zij uit al Al dat den mensch kan verheffen en zijne eigen waarde kan doen kennen, in een woord, al dat hem verstandig en vrij kan maken boezemt eenen afkeer in aan de clericale kopstukken; zij doen den oorlog aan al de scholen, die de zending niet vervullen van, gelijk een hunner Ministers heeft gezegd, domkoppen te maken; dus, laster en leu gentaal zijn in het werk gelegd om al de scholen, waarop zij de overhand niet hebben, ten onderen te brengen, en dat onder het voorwendsel dat zij door de medestreving de vrijheid doodigen; maar, bijzonderlijk, is er een oorlog ingericht om het on derwijs van het vrouwengeslacht tegentewerken, zij moeten opgevoed worden, niet in de grondstel sels van eer, deugd en Godvreezendheid, maar wel in de volstrekte onwetendheid van alles dat hare vermogens kan ontwikkelen en haar voor bijgeloo- vigheid kan bevrijden, en dit ten einde de clericale heerschschappij op de nakomelingen te kunnen verzekeren. Een bewijs, onder duizend, hiervan zijn de po gingen gedaan om de ouders aftekeeren van hunne kinderen naar de nieuwe ingerichte Stadsschool voor de meisjes, toetezenden. Ilunne bekommering en hun leed is de voortref felijke inzichten van deze instelling, en de benoe ming der bestuursters en onderwijzeressen, die de algemeene achting genieten en onder alle be trekkingen dezelve verdienen, dit alles maakt de wanhoop der bevechtersbij gebreke van voor het tegenwoordige sommige ouders, bij dewelke zij te vergeefs pogingen hebben gedaan om hunne valschheden voor waarheden te doen aannemen, te kunnen overtuigen, zij hebben hun op eene driftige wijze bedreigd voor het toekomende. Zie, alsvvanneer men dien artikel in het NIEUWSBLAD, van Zaterdag 14 dezer gelezen heeft, zal men met de TOE KOMST moeten bekennen dat zijnen opsteller tot echte men- schengevoel over gekomen is :S-' i.Q

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1