VAN IJPEREN. 4 FRAKKEN 'S JAARS mmm Kr 351. Zeveisste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten, bekendmakingen. Poiitieke berichten. VOOR I.(PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Rek la men 25' centimen. L i 13 I i ZONDAG, 13 DECEMRER 1868. Bureel: Dixmudeslraat, 39. Alle inzendingen vrachtvrij. VTfLANViZDi De personen welke een abonn e- AVvVA V ment voor 1869 aan De Toekomst nemen, zullen dit blad tot Nieuwjaar gratis ont- Naar men zegt is bet dekreet betreffende de mexikaansche obligation door keizer Napoleon on derteekend. Onder de houders van die stukken zal worden verdeeld de rente van 5,529,553 fr. daar enboven, in specie, eene som van 5,500,000 fr., welke regering heeft kunnen overhouden van de opbrengst der in- en uitgaande rechten in Mexiko, toen zij deze als waarborg in beslag had genomen. Eene kommissie van drie leden, door den minister vanlinantiën benoemd en onder zijn toezicht werk zaam. zal met de verdeeling belast worden. Bij het vernemen wat te Konstantinopel is voor gevallen, hebben de gezanten van Frankrijk, van Engeland en van Rusland gezamenlijk stappen ge daan bij den minister van buitenlandsche zaken. Men hoopt, zegt dc depeche, de moeielijkheden op de voldoende wijze vereffend te zien. Wij ontvangen uit Madrid den tekst van het ver toog. welke het dekreet van bijeenroeping der Cor tes vooraf gaat. liet voorloopig gouvernement tracht den langen uitstel te verrechtveerdigen, om de Cortes bijeen te roepen, door te verklaren, dat het noodzakelijk is de hitte van den strijd en de op getogenheid der overwinning te laten bedaren. Het voorloopig gouvernement van Spanje heeft nu stellig de kiezingen voor de Cortes op 15, 16, 17 en 18 Januarij bepaald en de nieuwe Kamers zijn tegen den 11 Februari bijeen geroepen. Dc opstand te Cadix begonnen duurt nog voort. De opstandelingen zijn ten getaile van 3,000. Door tusschcnkomst van de vreemde consuls is er een wapenstilstand van 48 uren toegestaan, om de dooden te begraven en de kinderen en de vrouwen uit de stad te verwijderen. Indien heden, na het verval van dien wapenstilstand, de opstandelingen zich niet hebben onderworpen, zal de overheid, met de medewerking der marine, een aanval doen. Onder de opstandelingen bevinden zich afgedankte soldaten-matroozen en losgelaten galeiboeven. Het voorstel der overgave van de opstandelin gen van Cadix is verstooten. Men logenstraft de tijding dat er zich 800 solda ten naar Cuba gezonden, bij de opstandelingen hebben gevoegd. Ter uitzondering van Cadix heerscht er overal rust. De Times meldt, dat de ministers ontslaggevers Donderdag hunne portefeuille hebben overhandigd aan de leden van het nieuw kabinet. De Morning Advertiser stelt vast dat Engeland nooit een bestuur zal hebben bezeten, dat een zoo populairen oorsprong heeft gehad want al de man nen, die het samenstellen, zijn door de openbare denkwijze de koningin aanbevolen. In de zitting der Lagere Kamer, heeft M. Go- rovl verklaard, dat de nieuwe vlag van de Ooslen- rijk-Hongaardsche monarchij binnen kort aan de mogendheden zal bekend gemaakt zijn. Een leger-orde van den keizer meldt de oprich ting van een Honveds korps. De zitting van het amerikaansch Congres is Maandag laatst geopend. Volgens de 'Gazetia di Torino, zou de fransche regering officiéél medegedeeld hebben, dat zij ge neraal Dumont zal terugroepen als opperbevelheb ber van hare troepen te Rome. Wij komen eenen brief uit Rousbrugge te ont vangen, die ons doel kennen welken indruk de woorden van den kapelaan Lampe, te Proven, bij het aflezen van eenen bisschoppelijken brief, op de aanhoorders en op de bevolking der omliggende gemeenten hebben gemaakt. Dezen brief is verma kelijk en duidt wel aan het haalzuchiig en onchris telijk onderwijs dat in de Somenariën wordt gege ven, en dus, hoe aardig hij wezen moge, wij gelooven denzei ven tot vermaak der menigte, let terlijk te moeten mededeclen. Mijnheer, De Spartiaten hadden de gewoonte van eenen dronken slaaf aan hunne kinderen te toonen, ten einde hun eenen afkeer van de overdaad inteboe- zemen en, bij vergelijking, men vraagt hier of dc kapelaan Lampe de zending der solidairen heeft aangenomen van in zijne sermoenen eenen afkeer voor de kerk op te wekken. Inderdaad, zijne aanspraak was zoo dwaas en zijne wezenstrekken zoo driftig dat de oogen gelijk brandende fakkels de kerk rond zwierden, alsof hij al zijne aanhoorders lot dc hel wilde veroordeclen. Hetgene hem niet belette van na gewoonte te zeggen Beminde parochianen, en dan Ik heb een mandement ontvangen van al de Bisschoppen, ik zal het u voorlezen, maar ik vraag de stil zwijgendheid dat de zwarte secte (het is aldus dat hij de liberalen noemt) maar de kerk verlaat; wij hebben er niets mede te verrichten, moeste zij roeren ik zal ze voor twee maanden in het kot doen steken, ik heb dat recht, en moesten de franemacons tribunalen het niet doen ik zal mij lot den Koning wenden De brief, dien ik zal lezen, is geteekend van al de Bisschoppen en dat is merkwaardig, hé Ook was het noodig dat de afgrijzelijke dwalingen van onze eeuw door onze Heilige Kerkvoogden werden veroordeeld dat is toch geen briefje gelijk de vuile Toekomst, het is iets beters! Want de Toekomst en 't Progrès van Lfperen zijn vuile nesten, die den Paus beknibbelen omdat hij twee franema cons op het schavot heeft doen sterven Welnu, beminde toehoorders, men vindt hier ook franemacons op onze parochie die dat goedkeu ren, die slechte gazelten verspreidenja, dat zijn mannetjes met baarden, baarden op den kin en tot onder den neus. Och, Ileere toch! Ja, Barontjcs, suikermannetjes, zoetemannetjes (hij glimlachte) met kleine baardeijes. Achhoe hebben zij moeten lachen wanneer ik dat al in Ilaliën heb verteld, en bijzonderlijk als ik hun vertelde dat er ook een groole francmacon met een baardelje op mijne pa rochie was, die eene gaaiperse had en de vrouwen daar naar toe leidde om den gaai te schieten Ja om te schieten naar de boven gaaien en d'on- der gaaien, hé?Welnu, zijn dat al geen gaaienMaar dat is een zoetemannetje, een suikermannelje, die de vrouwen medesleept om ze te vereeren met een traktementjeOch, Heere toch, hoe onnoozelzijt gij mensehen Naden uitleg van den omzendbrief volgens zijn bekrompen verstand te hebben gegeven, hij her neemt het woord en zegde: Drie dagen zullen ge bezigd worden om het Genootschap van den H. Franciscus de Salis in te richten, maar de zwarte liberale secte zal daarin geen deel nemen en wij hebben hel ook liever, hé zij, zij zullen liever hun geld geven voor populaire Bals, gelijk te Rous brugge ter gelegenheid der kerremis en gelijk de muziekanten van aldaar nu nog doen. Allons catholijken, Vunion fait la force, een dracht maakt macht, dus gij moet u vereenigen, gij zijt al de braafste lieden van de parochie, gij moet u vereenigen tegen den liberalen boel die alle slach van straffen op de aarde doet nederdalen, en wie weet wat God, die oneindig goed is maar die toch ook kan straffen, nog beschikt met het menschdom te doen? HemelHemel toch had gij u al van over twee jaren vereenigd de liberale klieke zou niet meer heslaan, maar wacht maar, het zal later heter gaan. Rousbrugge den 8" December 1868. X. Wij vragen het zijn zulke sermoenen niet stichtend Wijzen zij niet duidelijk aan de chris telijke menschlievendheid der priesters die aan het order van den dag beantwoorden? Zijn zij niet geschikt om eenen grooten invloed op het mensch dom uilteoefenen? Ook wij noodigen ernstiglijk de kaneunik Tanghe uit M. de kapelaan Lampe tot medehulp te nemen voor eene nieuwe uitgaaf zijner sermoenen. assmeasBara s ««E«gM3B

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1