UITBRE1DÜG EN INVLOED Kunst- en letternieuws. Tegen-Rhumalisclic Watte van Dp. Pattison. EEUWIGDURENDE Prijs: 75 centiemen Stadsschouwburg zaal. OPENBARE EN K0STEL00ZE VOORDRACHT HARE BAKERMAT «m as w m es Marktprijzen. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Te bekomen ten bureele van dit blad AL DE AFBEELDSELS Dit werk, met de grootste zorg opgemaakt, is zeer dienstig voor al wie ecnigzins zijn bestaan of liefhebberij in teekenen of schilderen vindt. Maandag aanstaande, 14 December 1868, ten 8 u. juist des avonds, V j m. Rogge melden dehooge fcaaf van de vlaszwingelarij der kinders Tho mas, welke is omgewaaid geworden, en dweers door de ge bouwen der fabriek is gevallen dan deze er nevens staande, en laatst gebruikt wierd door den heer Ritter, welke insgelijks ten gronde ligt verders de hooge, lange en smalle kaaf der brouwerij van wijlent M. Desmedt-Dejonghe, de welke dweers door de bronwerij is gevallen, en merkelijke schade heeft ver oorzaakt. Het nieuwe gebouw der Arme-Klaren heeft insgelijks veel geleden en een muur is omgewaaid. Verders meldt men ons hoornen, wier vijftigjarige wortels uit den grond zijn gerukt, net als ware het een riet. Daken van huizen afgenomen en ten gronde geworpen, molens om ver gewaaid en de kaaf des stoomtuigs bij het Land van Be lofteis insgelijks in den grond gewaaid. Vele menschen dachten aan den laatsten dag der wereld ge komen te zijn, en houden staan dat dit vreéselijk onweder door eene lichte aardbeving vergezeld ging. Te Brussel regende het brokken steeneu en dakpannen. In het park zijn niet min dan zestien oude boomen uitgeroeid. Alom zijn daken afgeslagen, schoorsteenen afgeworpen, hui zen ingestort. Een verkoophuiske van dagbladen is letterlijk vernield en de nummers der dagbladen werden dezen keer gratis uitgedeeld. Te Antwerpen heeft de storm evenveel verwoestingen aan de gebouwen veroorzaakt. In de haven werden verscheidene schepen van hunne ankers geslagen en gingen gaan drijven. Sommige hebben zware avarie bekomen. Uit Gent, Charleroi en andere plaatsen komen dezelfde tij dingen toe Gelukkig dat alles zich nog bepaald bij stoffelijke schade. Tot nu toe hebben wij nog van geene ongelukken gehoord. In Holland heeft de storm niet minder hevig geloeid. Men vreest dat er rampen op zee zullen hebben plaats gehad. Donderdag laatst 10 dezer, was het de 5° verjaardag van Koning Leopold 1 dood. Een verschrikkelijk ongeluk is Donderdag avond te Gent om 7 ure, op den spoorweg die van den entrepot (Dok) naar de Staatsstatie loopt, voorgevallen. Een ongelukkige is hoofd en de voeten door eenen trein afgesneden Een notaris van Mechelen is dezer dagen verdwenen, eene groote som geld, die hem was toevertrouwd, medenemen de. Vele eerlijke famillien zijn geruïneerd en eene menigte landbouwers en kleine burgers hebben op die wijze hunne spaarpenningen verloren. - Assissenhof der Bouches-du-Rhone te Aix. Zaak der gifmengsters van Marseille.Zeven beschuldigden. Uitspraak van het vonnis. 8 December. De vrouwen Dve en Flayol zijn vrijgesproken. De overige beschuldigden, plichtig verklaard, met verzach tende omstandighedden, zijn veroordeeld Jove.en de vrouwee Ville, Gabriel en Lambert tot eeuwigdu rende dwangarbeid; vrouw Salago 20 jaren derzelfde straf. Den 8 dezer, 's morgens, te Brugge, is aan M. Pirson, onderluitenant bij de lanciers, een jammerlijk ongeval over gekomen. Eene wandeling te peerd doende, heeft zijn peerd, eens klaps verschrikkende door het zien opgaan van eenen regen scherm buiten de voormalige Ste-Catharinapoort, zich dood geloopen tegen eenen boom, waarbij de luitenant zelve zich deerlijk wondde aan het hoofd en de hand. Het peerd van M. Pirson was van bijzonder ras nog onlangs had men hetzelve van hem willen af koopen voor het Koninklijk Hof, voor de som van 2,500 fr. M. Deseure, pastoor te Reninghelst, gaat in dezelfde hoedanigheid over naar St.-Denijs, in vervanging van M. Van- schoebeke, ontslaggever. Men verzekert dat de jonge dader van den doodslag iu het bisschoppelijk kollegie van Enghien gepleegd, in het cel- gevangenishuis van Bergen is opgesloten. Koninklijke Academie van Schoone Kunsten van Antwerpen. Groote Prijskamp in Beeldhouwkunde (prijs van Rome), toegankelijk aan allen kunstenaar in België geboren of gena turaliseerd, min dan 30 jaar oud. De bekroonde zal gedurend 4 jaar een pensioen van 3,500 fr. genieten om zijne studiën op den vreemde voort te zetten. De Jurij mag een tweede prijs en eene eermelding toeken nen. Deze prijs mag verdeeld worden alsook de eermelding. Zes mededingers zijn toegelatenindien er meer zijn zal de kamp voorafgegaan zijn van eenen proefkamp, waarin de zes beste zullen aangenomen zijn. De kamp zal beginnen den Maandag 5 April 1869, ten middage, in het Koninklijk Academie van Schoone Kunsten, te Antwerpen. Zich tot 21 Maart, 's noens, schriftelijk aan te geven bij den administrateur, of in persoon in het bureel der Academie voorzien van kestenbrief of naturalisatie-akte, geteekend door Burgemeester of Schepene. Goed zijn adres, straat en nummer opgeven, alsook de Academie of atelier waar men zijne studiën gedaan heeft. vara/dess 4 Kov. tot desi I E Dec. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 4) lg zgmen 8 Vrouwelijk 4) Lebbe, Fidelis, landbouwer, en Descamps, Catharina, her bergierster. Philip, Catharina, 53 jaren, koeienhoudster, echtgenote van Joannes, Verdoolaeghe, Doorgangstraat. Paulin, Vir ginia, 43 jaren, naaister, ongehuwd, Bollingstraat. Gous- sez, Benrdictus,54 jaren, daglooner, ongehuwd, Lange-Thou- routstraat. Verbrugge, Ursula, 52 jaren, kantwerkster, weduwe van Ludovicus Boudry, Kalverslraat. Mannelijk geslacht 3) Beneden de jaren te zameno. Vrouwelijk 2) Onmiddelijke pijnverzachting en volkomene genezing van elle slach van disht en KSümiatissmss, tandpijn, len- denzweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. Al de rollen die de handteekening iPaitSson niet dragen, zijn namaaksels. In rollen van fr. 1-50 en van SO cent. bij M. C. BECUWE, Apotheker, te IJperen. des* !iciïiige«i cm gcowtc fecsMagesi des jaars bevattend^. KUNST- EN LETTER KR ING VAM ÏAPEKEM. OVER OF DE SAMENLEVING, GEGEVEN DOOK VREDERECHTER TE EECLOO. IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 12 dec. 5 dec. verkochtle kwantiteit. middenpr. p. iOükilo. verkochtle kwantiteit. middenpr. p. lüü kilo. Tarwe 41,400 26-00 14,400 27-37 Rogge 5,400 21-50 6,500 21-62 Haver 2,200 24-25 1,700 24-50 Enveten 1,400 26-50 1,600 25-50 Boontjes 1,000 26-50 0,100 27-00 Aardappelen 3,600 6-25 5,800 6-25 Boter 510-00 515-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 13" tot den 20" Dtc., is gesteld aan 25 cn per kilo. Vcuruc. Per 145 lit. 2 dec. 9 dec. Tarwe van fr. 06-00 53-00 26-00 51-50 Tarwe (nieuw) 27-93 tot 00-00 00-00 tot 00-00 25-00 00-00 24-00 25-00 Sucrioen 21-00 22-75 20-50 25-00 Haver 15-00 17-50 15-00 17-00 Boonen 28-00 50-50 28-00 50-00 üöiptrijk. Per hectoliter. 7 dec. Witte tarwe fr. 22 00 a 24 50 Roodeaard.iOGk 6 50 a 7 00 Itoode tarwe 00 00 a 00 00 Boter p. 1/2 k. I 36 a 1 72 Rogge 11 00 a 12 00 Eieren per 25 5 18 a -5 51 Haver 10 67 a 11 50 Peerdb.p. 1/2 h.O 00 a 0 00 I.chvcji. Per 100 kilo 7 dee. Nieuwetarwe fr. 27 93 a Oude tarwe 00 00 a Rogge 21 22 a Boekweit 24 35 a Haver 22 11 a Kotisselare. Aardapp. fr. 5 50 k Boter, de kilo 2 72 a Eiers, de 26 2 45 a Koolzaadolie 67 27 a Lijnzaadolie 67 27 a Perl 1/2 heet. 8 dec. Zaai-tarwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe 00 00 a 00 00 Boonen, fr. Rogge Haver 00 00 a 00 00 36 00 a 37 00 Aardap. 100 k. 6 00 a 6 00 00 00 a 00 00 Boter p. kilo 3 27 a 3 50 55 00 a 36 00 Eieren p. 25 2 90 a 3 27 24 50 a 25 50 Viggens 26 00 a 29 00 16 00 a 17 50 Koolzaad 54 00 a 55 00 Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 k ilo Koolzaad-olie, fr. 72 50 a 73 00 71 50 a 75 00 Lijnzaad-olie, 70 50 a 71 00 70 50 a 71 00 Eecloo. Per hectoliter. 10 dec. Tarwe, fr. 22 a 25 Boter, p. k. fr. 2 72 a Rogge, 15 95 a Eieren, p. 25, 2 78 a Haver, 9 90 aLijnzaad, fr. a Aardap. 100k. 6 00 aKoolzaad, a Audcnaartlc. Per hectoliter. 10 dec. Tarwe, fr. 20 00 a 23 50 Boonen p. h. 21 76 a 24 Rogge, 16 75 a 17 Koolzaad, a Haver, 9 84 a 12 Boter, de kilo, 2 63 a Z Aardap. 100 k. 4 a 6 00 Eieren p. 26, 2 73 a 5 13 Tliiclt. Per hceloliter. 10 dec. Tarwe, fr. 25 aVlas, 5 k. fr. 6 a 0 Rogge, 10 a Boter, de kilo, 2 62 a Haver, 12 aEieren, per 26, 3 a aAardap, p 100k. 0 a 0 Per hectoliter. 10 dec. 0 00 Boonen, Mikolaas. Tarwe, Rogge, Haver, Koolad, fr. 24 a Lijnzaad, 25 00 a 16 50 aAardap. 100 k. 6 a 16 40 a Ruw vlas, p. k. 5 32 a aBoter, v 2 75 a Veessiarktem. Kortrijk 7 December. 380 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 351 zijn verkocht geweest. Brugge, 8 December. Ter veemarkt van heden telde men 250 hoornbeesten. De goede kwaliteit zou koopers gevonden hebben maar zij ontbrak.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 3