VAN M PEREN. EEN SCHOON VROUWMENSCH. w WSmÊ 4 FllANKE'JN '8 JAARS Nr 353. Zeveisste Jaar. Politiek. Stads,- Raast- en Letternieuws. VerscliiOige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Samenspraak VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN ST AD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen 25 cenlimen. ZONDAG, 27 DECEMBER 1868. Bureel: Dixmudestraal, 59. Alle inzendingen vrachlvrij. Pea mm De Oostersche krissis is altijd in denzelfden onzekeren staat, die juist de oorlog niet is, maar die toch meer is dan eene eenvoudige opsehorsing van de diplomatieke betrekkingen tusschen Turkije cn Griekenland. De stellige oorlogsverklaring, die het volkenrecht eischt voor dat de vijandlijkheden be ginnen is nog niet gedaan, maar de toestand is er niet te beter om, indien het waar is, zooals men meldt, dat te Alhenen het ministerie Bulgaris op het punt is plaats te maken voor een werkdadig en tcgenslands ministerie, onder het bestuur van M. Coumoundouros. Ondanks de afbreuk der betrekkingen tusschen Turkije en Griekenland en dat de strijd reeds op hel punt is geweest uit te breken tusschen de zee machten der beide mogendheden, ondanks de erge beslissingen van het ollomaansch gouvernement en de woede der Grieken, blijft er een groot vertrou wen heerschen in de diplomatieke kringen. Eene depeche uit Constantinopel verzekert, dat Griekenland zich tot den oorloggereed maakt; van zijnen kant blokkeerd de lurksche admiraal de ha ven van S ij ra met een eskaden van zeven oorlog schepen. Hel grieksch gouvernement vraagt een buitenge woon krediet van 100 milljoen drachmen en eene buitengewone lichting. De nationale garde is gemo biliseerd. Het Wetgevend Korps van Frankrijk, waarvan de opening eerst op 5 en vervolgens op i 1 Januarij bepaald was, heeft eene niéuwe uitstel ondergaan. De zittijd zal dus van korten duur zijn, want hij moet op een vastgesteld tijdstip sluiten, voor de algemeene kiezingen, die in de maand Mei plaats hebben. De algemeene stemming, welke thans in gansch Spanje is begonnen, heeft overal met de grootste kalmte plaats. De kandidaten, welke te Madrid zijn gekozen, behooren allen aan de liberale inonarchieke partij. Er is eene carlistisehe samenzweering te Leon ontdekt. Er zijn oproerige plakkaarten aangeplakt doch de rust is niet gesloort geworden. De kiezingen te Sevilla en te Barcelonna zijn in een republiekcinen zin afgeloopen. In het grootste gedeelte der overige plaatsen zijn de kiezingen li beraal monarchaal of verzoeningsgezind. Dc Koster. Wel Meester, wat geluk van u te zien? De Meester. Iemand heeft mij gezegd dat de achteruitgaande clericalen de onbetamelijkheid hebben begaan van in de Kamer de brandsticli- ters van Sl; Genois en hunne aanstokers te verde digen en de rechters die het onderzoek gedaan hebben te beknibbelendit kwam mij zoo vreemd voor. dat ik er geen geloof kon aan geven, en ik ben dicnsvolgens de Parlementaire Annalen komen lezen. Jan. En gij hebt u overtuigd dat, beigene, men u gezegd bad, waar is, cn dat er wezcnllijk representanten zijn die ongeschikt cn onbeschaamd genoeg zijn geweest om de verachtelijke misdaden van S* Genois te verschoonen. De Koster. Het heeft er toch zoo erg niet ge gaan als men liet wilt zeggen, cn De Meesier. Hoe 15 branden of verwoestin gen in 14 dagen en gij ziet er niet zoo ergs in? IIcl is waar dat een representant heeft willen doen ge- looven, ten einde de beschuldiging te verzachten, dat de begane schade slecht tot 1500 fr. beliep, terwijl anderen zeggen dat het op het driedubbel moet berekend worden; dc daad van brandslekcn, of ware de schade niet meer dan 100 franken, is een der zwaarste misdaden die men kan begaan en het was de plicht der rechters van alle middels in werke te leggen, niet alleenlijk om de daders, maar ook tevens om hunne aandrijvers, wie het moge wezen, te ontdekken. De Koster. Ja, maar waarom inspannen tegen gazetschrijvers en priesters ter gelegenheid van artikels of sermoenen Zijn de drukpers en dc preekstoel niet vrij Dc Meester. Ja maar niet om gruweldaden aan te preèken! En wanneer de gazetschrijvers of predikanten door drift, haat of wraakzucht mis dadigers aanmoedigen om gruweldaden te begaan, vervolgingen nniTi IE T0EK0 Ü^S>W€hS« (Vervolg en slot). Dien dag gingen vader Hiel en zijne dochter in gezelschap op jacht't was den eersten keer sedert drij weken dat hun dit gebeurde ook kon de oude zijne vreugde met bedwingen. Gelijk ten tijde harer kindschheid, Johanna haar kleed rond heuren rok opgestroopt, en gelijk vroeger, draafde zij over haag en over hegeene buitengewone opgewondenheid deed haar wezen blaken nooit had er zooveel geluk uit haren blik gestraald: nooit hadden hare kogels zoo juist getroffen. Gendarm liep hen vreugdehuppelend vooruit. Als men jaagt vliegt de tijd om, en er was niets mindei noodig dan het ondergaan (Ier zon, om aan dezen strijdlust een einde te komen stellen. Aan den kruisweg van een bosch scheid den vadei en dochter van elkaar om ieder eenen afzonderlijken weg in te slaan. Johanna keerde huiswaarts. Zij slapte voort op een hooggelegen voedpad bezijden de baan en verborgen door eene rei eikenboomen. De schadu- tnsscSieM «Icbb SeSfiaoIsjicesteB*, den Kostci" en Jtnu ^i»edgeib^!S!s•. wen dei' smart daalden in haar hart met de schaduwen des nachts. Het bloed vloot haar sneller door de aderen geprik keld als het was door de geweldige inspanningen van den dag. Nu en dan keerde zij zich om, zag eens rond en schepte pijnlijk adem. Eensklaps bleef zij staan. Op de baan kwam een man aangestapt die een soldaten liedje neuriede. Johanna greep haar geweer het geweer dat gij weet en knielde tusschen twee boomen in. 't Is een moord murmelde haar geweten 't is een eed zegde haar heuren trots. Een bloedig floers schermde haar voor de oogen, een ge weerschot ging af. Peer Dckalk viel zonder éénc kreet te slaken. Raak zegde hij ik weet wat het is. Gedurende eenigen tijd bleef Johanna als verbijsterd onder het gewicht der misdaad die zij had begaan maar zich van hare ontzetting afrukkende, wierp zij aanstonds haar geweer tusschen de struiken en vluchtte als eene uitzinnige in de richtings des molens van Velden. Adriaan! Adriaan schreeuwde zij, met beide handen te gelijk op de deur beukende. Maai' Adriaan antwoorde niet, om de goede reden, dat hij sedert drij dagen het dorp verlaten had. Des avonds zat Johanna weenendc aan het bed haars mans. Twee boeren hadden hem in het stof opgeraapt en op eene draagbaar naar huis gebrachtzijne wonde, of schoon ge vaarlijk, was niet doodelijk. Johanna bespiedde zijne minste ademhaling en was hulp- veerdig voor de minste zijner bewegingen met aan de borst van den gekwetste meer lucht te willen geven voelde hare hand een verzegeld papier, aan het adres, van den vrederech ter. Haastig deed zij het open en bij het licht eener keers las zij de volgende woorden ii Dat men niemand van mijn dood beschiddige't is vrijwillig dat ik mij het leven beneem. II PlETEIÏ ÜEKALK. II Er rolde eene traan over hare wang, en hare lippen kwamen zich vroom op haars mans voorhoofd drukken. Pieters herstelling duurde veertien (lagen gedurende welke tijd Johanna niet ophield eene voorbeeldelijke liefderijkheid te bctoonen. Zij wilde niemand de zorg overlaten hem opte- passen en al hare nachten bracht zij aan zijne sponde door. Peer gaat nu mank maar zijne vrouw aanbidt hem. Karel Monselet. {Einde).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1868 | | pagina 1