He Religie \an liet Geld. Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst ïle vervolging' der priesters. De clericale drukpers volgt zorgvuldigüjk de voorschriften van Basiie na Lastert, lastert, er zal altijd iels van over blijven. Het is alzoo dat laatst het Journal d'Yprts en zijn vlaamsche spotbeeld bet Nieuwsbladgetracht hebben de woorden belachelijk te maken die den heer Mazerrian, in de zitting van den Senaat van den 1 li December 1869, uilgesproken heeft. M. de Senateur heeft niet gevraagd dat men de lolelingen, die bij 't voetvolk dienen, vier jaar lang onder de wapens boude, om gelijkheid iri den dienst te brengen niet de kanoniers en het peerdenvolk maar hij heeft het verschil van diensttijd lusschen die twee klassen jongelingen aangetoond, die bei den den bloedimpost moeten betalen, teu einde, in de aangekondigde wet op de dienstvergelding, het Gouvernement dezelve zou in aanmerking willen nemen. En is er iets juister dan deze vraag? Is het niet billijk dal degenen die vier jaar dienen meer ver gelding ontvangen dan dezen die maar 28 maanden soldaat moeten zijn Daar is geheel de zaak, en wij begrijpen niet dat er daarin iets belachelijks te zien valt. Maar het Journal cl'J'pres en zijn' aap hel Nieuwsblad willen niet dat de vergelding volgens dienstjaren na ajle recht geschiede. O de volks vrienden Maar met hun spotten, verbeelden zij den Beer uit de fabels van Lafontainezij lachen! en M. de Theux heeft reeds in de Kamers dezelfde opmer king gedaan ze spotten, de onvoorzichtigen, en zij schijnen onwetend te zijn dat metde opmerkingvan i 6 December in den Senaat M. Mazeman enkelijk de uitgebreide beweegredenen bijgetreden is van Graaf L. de Robiano, een echt clericale Senateur van het schoonste kleur, maar: Niels is gevaarlijker dan onverstandige vrien deni) De clericale schimpschriften, het Nieuwsblad en het Journal d'Ypres, hebben Basil voor pro feet Het ingezonden artikel over den Kunst- en Let- terkring, zal in ons naaste nummer overgenomen worden; alsook dit ons toegezonden uit Passchen- daele. De Koster. lie pastors deelen zoo weinig in die gevoe lens, dat der. mijnen mij gezegd heeft dat, indien de wet ten uitvoer werd gebracht, hij de diensten zal opschorsen. De Meester. Er zijn geene overdrevenheden waarvan sommige geestelijken niet bekwaam zijn; maar indien zeo eenen maatregel, ware hij door de bisschoppen aanbevolen, moest gebruikt worden, dan zou de verantwoordelijkheid er van uitsluitelijk op hun blijven wegen, want in tegenwoor digheid van de onbepaalde vrijheid waarvan de geestelijken génieten en van de bescherming dat men hun verleent, zullen zij aan niemand kunnen doen gelooven dat de maatregel we zenlijk tegen den Godsdienst is, en het zal met die wet gaan gelijk met vee! andere, waartegen de clcricalen zoo hevig ge schreeuwd hebben, en waarvan geen ééne hunner voorzeg gingen dies aangaande zich heeft verwezenllijkt. Jan. Zoo is het, toen de wel der erfenissen in rechte af stammeling wierd gestemd, het moest de ondergang der fa- inilié'n worden, er moest eene aaneenschakeling van onder drukkingen uit voortspruiten welnu, de wet wordt sedert ongeveer achttien jaren in uitwerking gebracht, en wij heb ben nog van geene kwellingen hooren sprekentoen de wet op de afschaffing der octrooien aan de beraadslaging der Kamers onderworpen werd, moest dezelve den ondergang der gemeenten ten voordeeie der steden te wege brengen, en het tegenovergestelde is de waarheid Zoo zal het ook gaan melde wet op het tijdelijke der kerkfabrieken. De Meester. Ja, al hun gekermsel heeft geen ander doelwit dan de menigte te ontroeren en in beweging te bren gen, ten einde het beheer, die den vooruitgang bewerkt en het land tot een zoo bloeienden toestand heeft verheven, om te werpen. He Koster. Dal is slechts eene veronderstelling die op niets gegrond is. De Meester. - Welk ander doelwit, Koster, zouden al de walgelijke lasteringen, de leugenachtige beschuldigingen en beledigingen, dat zij hun dagelijks toelaten, kunnen hebben? Ten andere het is de rol dat de Jesuiten van allen tijde heb ben gespeeld en die hun beurtelings uit alle landen heeft doen jagen. De Koster. Waarom zouden zij dat doelwit hebben De Meester. Om bij geval van regeeringloosl ei 1 u me grondstelsels te kunnen doen zegenpralen, en eindelijk Yor- ten en volkeren onder de overheersching van Romen te kun nen plaatsen. Het streng jaargetijde grenst met ai zijne akelijkheid den armen toe, hoeveel ongeiukkigèn zijn er, helaas die van dezen winter brood en warming zullen moeten ontberen, die vrouw en kinderen zullen zien beven van de kou en hooren kermen van den honger... Hoeveel eerlijke herten, die reeds jaren lang met moed en volherding worstelen tegen den altijd ioenemenden duuren tijd en toch op het laatst, door nood wendigheid gepraamd, smkkend en vernederd de hand naar hunnen evenmensch om eene aalmoes moeten uitsteken, wil len zij zich en de hunnen niet van gebrek laten omkomen Onze Godsdienst, wei is waar, bevat troostende aanmoedi gingen voor hen die alles moeten ontberen, voor hen die de folteringen van den hongar te verduren hebben Het zijn Gods kinderen, deze die beproefd worden. Hoe meer men hier op aarde lijdt, hoe grooter de fae- looning hiernamaals in den Hemel zijn zal. Eenig'e mannen, die God op aarde willen verbeelden, heb ben ook hun woord om de smarten dei- hongerlijdenden te le nigen Het is eene straf, welke God op ons nederzend om de menschen te kastijden voor alles wat tegen Hem en zijne kerk misdreven wordt. Hoe zoet, hoe troostend zijn de woorden onzer Heilige Religie niet Maar ook in tegendeel, welke bittere spotternij, Zijn de woorden der menschen Het is eene straf Wat, eene straf Gij en uws gelijken die deze straf over de wereld trekt, gij laat ze boeten door den armen en ongeluk- kigen werkman, die het eerste woord niet verstaat van uwe politieke religie Hrl is eene bloedige spotternij, want in uwe gazetten, lusschen uitscheldende en honende artikels tegen uwe medeburgers, hebt gij nog plaats genoeg over om inschrijvingslijsten te openen, ten einde door duizendë mid dels en onder den dekmantel eener heilige, maar door u alle— zins verdraaide religie, aan geld te gerakenaanzienelijke sommen den handel en nijverheid te onttrekken, ongelooflijke sommen geld te verzamelen, die in den tegenwoordigen tijd zooveel smart in Belgie zou lenigen. Het is eene spotternij, uwe straf; want binst dat gij aan een lekker maal zit, sterven uwe arme medemenschen van den honger Gij bewoont pa leizen, rijdt in koetsen, zijt warm en kostelijk gekleed en uwe ongelukkige broeders ontbreekt alles om zich tegen de guur heid des jaargetijds te beschutten. Het is eene straf!.... Gij zamelt miljoenen in om uwe overheersching te bewerken,en gij vindt niet een klein plekje in uwe kolommen om eenige franken hijeen te brengen voor de eerlijke herten te ondersteunen, die noch van Disch noch van Hospicen kunnen geholpen worden. «De armzalige Toekomst van IJperen is tegen de Religie schreeuwt hel Nieuwsblad. Eh wel! ja, de Toekomst is tegen de Gcld-Heligie, dn de uwe is, en geenszins gelijkt aan die van J.-C. Ha de Toekomst is tegen de Religie omdat zij de arme dienstboden en onnoozële dibbetjes uwe werking blootlegt waardoor hunne spaaroordjes onmedoogend afgedroogd worden, '/.ij was ook tegen de Religie toen zij hare waar schouwingen gaf tegen den vermaarden bank die zooveel menschen tót den bedelzak gedracht heeft liet is gij die tegen de Religie zijt met dezelve te verminken en ze-tof .uwe politiek te doen dienen; gij zijt meer dan te gen de Religie, gij zijt tegen God, gij legt Hem veel zaken oj) die uw werk alléén zijn.Gij miskent Zijne Almacht, daar gij Geld en Soldaten naar Rome zendt, alsof God Solda ten en Geld noodig heeft om Zijne zaak te doen zegepralen Maar Hij verlaat u, gij ziet het, en het is omdat uwe Reli gie de Zijne niét is: de ware Religie is geene Geld-Religie, geene överheerschingsreligie, het is geene Jesuilenreligie, wiens bestaan door God is veroordeeld Celui qui met un frein a la fureur des flots Peut aussi des raéchants arrèter les complots. Maar genoeg. Terwijl wij de godsbedriegers ontmaskeren, vriest het en 't werk ontbreekt. Gij, onze lezers,wier harten door de politiek niet versteend is, vergeet toch onze arme broeders niet, gaat, zoekt ze op, want de eerlijke herten verduiken zich Het Nieuwsblad zal binnen acht dagen zijne gal op ons uitwerpen, wij verwachten er ons aan; nu, in Gods name, als onze medemenschens lijden er maar hij verzacht wordt; wij, wij zullen er ons slapen niet om laten, want wanneer een hond bast en naar onze beenen snauwt, wij zien nóóit cm, en zeggen bij ons zelve bas maar, gij zijt toch maar eene beest. IJperen, 51" December 1869. Het concert voor de Bewaarscholen onzer stad, dat Zondag laatst in onze Tooneelzaal plaats had, werd door een onge looflijk groot getal toehoorders bezocht. De zaal was te klein. He ware overbodig melding te doen van al de goeduitgc- voerde stukken vergenoegen wij ons huide te brengen aan ai de artiesten die er zich ialeu hooren hebben en bedanken wij hen en de inrichters van dit liefdadig feest in naam der menschlievendheid voor het goed dat zij bij deze vermaaklijk- heid weten te slichten hebben. De inriclitings-commissië zal eene somme kunnen storten van fr. 1220-70 c., ten profijte der bewaarscholen onzer stad. De vertooning van Woensdag laatst, door het fransch gezelschap van Rouhaix, onder het bestuur van M. Caliste- Pasquet, alhoewel puik voorgedragen, had zulk geene volle zaal als de laatste maalmaar ook het weder was niet al te gunstig. Donderdag laatst gaf de Koormaatschappij onzer stad een zangavond voor heeren. Onnoodig te zeggen dat hel feest goed bezocht werd en men er als naar gewoonte zeer aangename uurtjes heeft doorgebracht. TENTOONSTE IXIRfJ*. Zaterdag 1, Zondag 2 en Maaudag 3 Januari 1870, in het Café dkn Ccrclc, kos- telooze en publieke Tentoonstelling van kunstgewrochten, b'j Koninklijk besluit van 25 December 1869, zijn te Wervick benoemd Burgmeester,M.Lahousse-Lapeerre; Schepenen MM. Ostyn- Reynaert en Casier-Van Danune, Programma der stukken welke Zondag middag, 2 Januari, in de Gr'ööte Hallezaal zullen uitgevoerd worden door het mu ziek van het iO' linie-rog*, onder het bestuur van M.Waihain. Souvenir, Pasredoubié (Walhain). 2. La Regatta, Qua drille (Slasny). 5. Ouverture de la Muette (Auber). 4. Polka Chevalier. 5. Galop final Poperinghe, 15 December 1869. Vervolg en slot). Maar wat verschil is er tusschen de kerkvervolgingen der veriedene tijden en de bezwaren welke de priesteas nu in brengen tegen de itedendaagsche maatschappij Wat verschil is er tusschen de beweegredens die de oude kerkvergaderin gen genootzaakt hebben en die wel ka men inroept tot de ver gadering van het nieuw Concilie? Een onzer predikanteir heeft gezeid da t men nu niet meer te doen heeft met openbare ketterijen en scheuringen, maar met de geheime werkingen der vrijmetselaars die in ons land de overhand hebben op het staatsbestuur en die, door alle mogelijke middels de H. Kerk zoeken te ondnrmijnen met hare rechten en vrijhedeu te ont nemen. De H. Kerk, voegde hij er bij, heeft het goddelijk recht van eigendommen te bezitten en dezelve te besturen, en ten zelfden tijde, sprekende op eene bedekte wijze tot de kiezers, hij wakkerde hen aan van ten allen tijde hun burger lijk recht te gebruiken ten voordeeie van mannen die de Kerk en de priesters genegen zijn. Het blijkt dan klaarlijk dat de hedendaagsche opvolgers der Apostels met niet anders bekommerd zijn dan met de be geerte van weder te winnen 't geen zij door de fransche revo lutie van '1789 verloren hebben, van door de kiezingen meester te worden van het Gouvernement en alzoo wetten te maken naar hunne mode, of het ware onder den naam van weldadigheid, ten einde op nieuw goederen en rijkdommen te vergaderen en al de oude misbruiken te doen herleven. Maar in Gods naam, wat hebben onze belgische predikan ten toch zoodanig te klagen Nooit meer hoort men spreken noch van ketterijen, noch van aanrandingen tegen het een of het ander geloofspuntde vrijheid van den Godsdienst is ge waarborgd door de Constitutie; depriesters mogen prediken wat zij willen, zoowel politiek als religie, zoowel leugens als waarheid, zonder dal iemand hun het minste woord mag te genspreken de aartsbisschop en de bisschoppen zijn betaald door den Staat nevens de ministers en de gouverneurs in plaats van, arm gekleed en met eenen stok in de hand, de we reld te doorloopen om de volkeren te onderwijzen en te doo- pèn, zij diagen een koninklijk purpergewaad met eenen gouden staf, en rijden met koetsen en peerden gelijk de eerste edelmannen. De kanoniken, dekens en pastors dragen buiken gelijk keerns en aanzichten gelijk volle manen;zij zijn de beste kalanten van de wijnmarchands en de pasteibakkers, en, ter wijl de burgers zich gewiliigiijk onderwerpen aan hun gees telijk gezag en al de onkosten er van afdragen, zij doen hun geheele dagen den duivel aan met hunne heerschzuchtige po litieke ten einde door de kiezingen nog het burgerlijk gezag in hunne klauwen te krijgen, en alzoo als oppermeesters over gansch de wereld te gebieden. Om, in dit oogwit, de kiezers te bedriegen, zij maken de liberalen uit voor vijanden van den Godsdienst, die, ais godlooze instrumenten derfrancma-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 2