EEN WOONHUIS POPEUERE- EN WILÖE-BOOMEN UN LIEU MAKOIR, UN CABARET TAILLIE EN PLANTSOENBOSSCHEN, SPAEREN BOOMEN, NATIONALE MILITIE. - LICHTING VAN 1870. ET D'UNE CKARRETTE A RESSORT, a Warnéton, rue <le Lille. Openbare Verknoping PARTIJ ZAAILAND, Te Zonnebeke. Openbare verkooping TAILLIE, Vente publique de UNE MAISON AVEC JARDIV, a Messines. YERKOOPINGEN 1° Zaterdag 811 Januari 18-70, 2° Zaterdag 15n Januari 1870, 10- jaar. Opperbestuur: Ga, St. Lazarus straat, BRUSSEL. Le Mercredi, 5 Janvier 1870, a midi précis, 54 KOOPEN en 10 aren allerschoonste rmrzm Haara-TH**, bsaa Donderdag 6n Januari 1870 (Drijkoningendag), Pour sortir d'indivision. BI EN ACHALANDÉ, I ne grange a vee Fonds In de Zittingzaal van het Belle Godshuis in de Rijseistraat, te IJperen, ten een ure namiddag, van 8 koopen gesneden BERKENHOUT, een groot getal SPARREN be staande in 10,400 Boonpersen, 2,700 Hoppeper- sen, 2,400 Ylakepersen11 koopen DUNNING VAN JONGE SPARREN en 44 koopen HAK HOUT met 1,577 PLANTSOENEN. ook ten een ure namiddag, van 89 koopen EIKEN, ABEELEN, ESSCHEN en BEUKEN BOOMËN. Voor verdere inlichtingen de plakbrieven na te zien. De Notaris VANDERMEERSCHte IJperen, is met deze verkoopingen belast. Verzekering bij voorafgaande, akkoord. Verzekerde Frijstelling even als bij het Gouvernement. Maatschappij V. C0UNHAYE& K'e? ingericht ingevolge de wet bij akt voor den Notaris TROKAY, te Luik. Tarief der eenige premien. alle onkosten begrepen.verzekerende de volle vrijstelling Voor 'I geen het arrondissement IJperen aangaat zich Ie bevragen bij de heeren KINT Nestor, Stalie straat N° 44, te IJperen. P1NCK Joseph, Zaakwaarnemer te Kemnud. KÏNOO-DEBLOCK, le Oostvleleren. Voor 't geen de provinciën OOST- en WESTVLAANDEREN aangaat men bevrage zich bij M. R. PELLAT, Zoon, Bestuurder van het hulpgesticht te Gent, Nieuwe Casinostraat. 18. Er zijn nog eenige plaatsen ran AGENTEN le bekomen. YEHTE PUBLIQUE DE en ia maison occupée par Louis Provost, rue de Lille a Warné ton, ®S'ü BBJTAYE, Notaire résidant a Messines, procédera a ia rente publique des Meubles et Objets dont la designation suit Chaises, tables, horloge, armoire, garde-robe, commode, coffres. poële, plats, assiettes, jatles, cuillères, fourchettes, couteaux, cuvelles, seaux, toute la batterie dc cuisine, etc. Un bon mulet, charrette a ressort, un ridoir, une herse, ta- rare oumoulin a vanner, grand ran, houes, bêches, rateaux, plusieurs ouliis de charpeutier, et une belle chèvre. Mro BUTAYE, susnommé, est chargé de celte rente et de la recette. BO LICIT A TIE VAN EN EENE De Notaris DEGRVSE, te Zonnebeke, daartoe benoemd, bij vonnis uitgesproken door den Rechtbank ran 1" aanleg, zitting houdende te IJpre, den 3 November 18G9, zal, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Passchen- daele, openbaarlijk te koop bieden, de volgende goederen, ge legen te Zonnebeke, te weten Eersten koop. Een HUIS en aanhoorigheden, staande op de erf vaii Mevr. Iweins-Hynderick en kinderen te Zonnebeke, op de plaats. Gebruikt door Vitalis Dobbelaere, zonder recht van pacht. Tweeden en laatsten koop. Eene PARTIJ ZAAILAND, groot 64 aren, nabij het gehucht de Broodseind. Gebruikt door D.Herreman, tot 1 October 1875, mits 60 fr. 's jaars. Toewijzing, Donderdag 13 Januari 1870, om 4 ure na middag, ter herberg Het Gildhof, bewoond door Désiré Van den Berghe, op de plaats, te Zonnebeke. De titelen van eigendom berusten ten kantoore van gezegden Notaris DEGRYSE, te Zonnebeke. VAN 1° Op het kasteelgoed van Mevr. Iweins-Hynderick, 2° op eene partij land nabij de plaats, langs den voetweg leidende van de Becelaerstraat naar de herberg het Molentje, 5" op de gebruiken van Charles Monteyne en de weduwe Bevloert, en 4° de Taillie rondom eenen meersch weinig west der Bece laerstraat, bij het hofstedeken dezer laatste. om 1 ure namiddag. Jleze hoornen zijn bijzonderlijk dienstig voor timmerlieden, wagenmakers en kloefkappers. De steenweg van IJpre naar Zonnebeke zal het vervoerder- zelve zeer vergemakkelijken. De vergadering aan koop 1 op gemeld kasteel. De verborging ter herberg St. Antonius. Tijd van betaling mits borg. De Notaris DECRYSE, te Zonnebeke, is met deze verkoo- ping belast. ET Le Notaire BUT AYE, résidant a Messines, exposera au plus offrant, avec gains de mise-a-prix et bénéfices d'enchères, les biens dont la designation suit Commune de Wyschaete, au hanieau le Stertje et au levant du pavé d'Ypres a Warnéton. lr Lot. Un LIEU MANOIR comprenant maison d'habi- tation, grange, étable, dépendances et 14 ares 69 centiares de fonds, jardin et pature. O ;cupé sans droit de bail par Jean Cardinael, a 50 fr. Fan, échéant annuellement ie lr Octobre. L'aiquéreur payera par dessus son prix d:achat pour la va- leur dts arbres 100 fr. Ville de Messines, a l'angle de la rue du Chaudron et de la rue de Warnéton. Lot Un CABARET bien achalandé, portant pour en- seigne Le Conseil de Flandre, composé de plusieurs belles places; avec grange, écurie et étables et 3 a. 35 c. de fonds, cour et jardin. Occupé par le co-vendeur Jean-B'c Hessel, ainsi qu'il sera d t sous le 3e lot. Rue de Warnéton ou Kwadestraat. ge Lot. Une GRANGE avec parlie de la chambre au cou- chant, remise et 2 a. 26 c. de fonds et jardin. Les 2° et 3C lots sont occupés par Jcan-Baptiste Hessel, ca baretier a Messines, avec réserve de bad jusqu'au lr Janvier 1871, a 200 fr. l'an, pardessus l'impót. Rue du Chaudron. 4e et dernier Lit. Une MAISON avec grande porte ser vant de remise, ayant un front a run de 13 mèties 70 centi metres et 5 a. 29 c. de fonds, cour et jardin. La maison est occupée par M. Louis Cochez, brigadier des douanes pensionné, a Messines sans droit de baila 25 fr 50 c» par trimeslre, la grande porte est occupée par le sr Hes sel, sans réserve de bail. Idjudicntittn, JEÜDI 20 JANVIER 1870, a 4 heures de relevée, au cabaret a vendee, tenu par le dit J"-B'-e Hessel^ a Messines. Burgerlijke kodülinizen van IJlpcren. i Hulpgextkht voor de twee Vlaanderen te GENT, iVirmwe 1 'nWuwmtroAf 18. voor liet remplacement In ganseh feet koningrijk: Lotelingen van 1870, fr. 680. jLetcilngcn van 1871, fr. 583. ia®* Voor de Substitutie MN ©ff UaT sas feet arrondissement IJperen Loteiiugen van 187©, fr. 360. Lotelingen vaas 1871, fr. Mils de betaling der bovenstaande premien, de maatschappij X. COfNHAYE 4< K.ic, verzekert DE VOLLE VRIJSTELLING DER MILICIANEN. deze premien mogen gedeeltelijk of drijmaandelijks betaald Korden in gevolge akkoord tusschen partijen. Bijzonder tarieven stellen de verzekeringen welke huisgezinnen zonden willen aangaanhebbende verschelde zonen die ter gelijker lijd of afzonderlijk moeten loten. Het Opperbestuur, de Hulpgestichten alsook de heeren Correspondenten in ganseh het Koningrijkverleenen alle inlichtingen en ontvangen kosteloos de inschrijvingen van al de inleekenuars. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Ecckhout. Bixmudestraat, nr 80. te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 4